Co musel vytrpět Muž z plátna

Čtyři univerzitní docenti podepsali zprávu v revue „INJURY“ :

Muž, který byl zavinut v Turínském plátně, utrpěl vykloubení pažní kosti a stržení ramene. Stopy dvojího proražení rukou.

Odsouzený utrpěl krutá vnitřní zranění šíje, hrudníku a pravého ramene, která způsobila neuromuskulární poškození celého ramenního vaziva.

To je závěr, ke kterému dospěli čtyři univerzitní docenti, kteří se soustředili na obraz zaznamenaný v Turínském plátně. Zkoumali také zkřížené ruce pod stydkou kostí a nikoliv nad ní, jak se to obyčejně děje, a zjistili, že to souvisí s tahem, jakému byly paže vystaveny během přibíjení na břevno.

První odhalení těchto vědců mluví o tom, že Muž z plátna utrpěl vykloubení ramene a ochrnutí pravé paže. Tato osoba upadla pod tíží břevna a těžce dopadla na zem. Břevno jí těžce zranilo nervy na šíji a způsobilo také vykloubení ramene (pažní kost je 3,5 cm pod kloubem), takže paže byla paralyzována a bezvládně se klátila. Za této situace bylo nemožné, aby odsouzený dále sám nesl břevno. Zde je nutno citovat evangelium, které říká, že vojáci přinutili Šimona z Cyrény, aby zastoupil odsouzeného. Nejednalo se tedy o žádný soucit, ale o nezbytnou nutnost. „Tím se vysvětluje – tvrdí vědci – proč je pravé rameno pokleslé o 15o ve srovnání s levým a proč je pravé oko poněkud přivřené: je důsledek ochrnutí celého vaziva z pravého ramene.“

Druhé odhalení, které popisuje článek v„Injury“, se týká dvojnásobného proražení rukou, které Muž z plátna vytrpěl. „Dosud se nedařilo dostatečně vysvětlit, proč nejsou na plátně zobrazeny palce. K tomu nestačí, že rána po hřebu zasáhla nerv, který způsobuje pohyb palce. Podrobná analýza krvavých stop na zápěstí levé ruky a zkoušky prováděné na mrtvolách osob, které v závěti daly své ostatky k dispozici Anatomickému institutu, umožnily odhalit tuto záhadu: Muž plátna byl přibíjen dvakrát. Velmi pravděpodobně bylo dvakrát proraženo hřeby také zápěstí na pravé ruce, kterou na plátně není vidět, protože ji zakrývá levá ruka.

Jak mohlo dojít k dvojnásobnému proražení? Přesvědčující je zřejmě skutečnost, že se katanům nepodařilo přibít oba hřeby na břevno v místech, kde byly předvrtané otvory, aby se hřeby na velmi tvrdém dřevě nezkřivily. Když kati přibili jednu ruku a nemohli dosáhnout na druhý otvor, přibili obě ruce znovu. Prorazili je o něco níže u třetího článku zápěstí mezi druhou a třetí kostí.

Třetí objev vědců se týká pravé nohy Muže z plátna, která byla rovněž přibita dvakrát: jednou mezi druhým a třetím záprstím a podruhé na úrovni paty, což dříve vědci nezaznamenali.

Podle těchto odborníků strádal odsouzený na kříži zcela jistě tou nejtěžší kausalgií (intenzivní bolest s prudkým pálením, spojená často se šokem i při nejmenším pohybu): na pravé paži v důsledku úplného ochrnutí, na levé zasažením mediálního nervu, na nohou zasažením holeních nervů. Přibití na kříž zabraňovalo dýchání dvěma způsoby: při pažích zvednutých asio 15o je hrudní koš nejvíce expandován a to silně omezuje jeho ventilační kapacitu. Každé hlubší nadechnutí pro pokusu promluvit nebo nabrat dech vyvíjí tlak na dolní část a to vyvolává prudké bodavé bolesti.

Tito autoři se domnívají, že oddělení krve a séra mohlo vznikat ještě před smrtí následkem vnitřního krvácení při krutém pádu odsouzeného.

Konečně autoři článku pokročili v určení hypotézy o bezprostřední příčině smrti Muže z plátna. Dechové obtíže a ochrnutí v pravé boku, které limitovalo plíce, nejsou dostatečnou příčinou smrti udušením, která je charakteristická při dechové nedostatečnosti a v poslední fázi končí ztrátou vědomí a kómatem. Podle těchto vědců pád s břemenem na ramenou mohl způsobit nejen pohmoždění plic, ale také pohmoždění srdce, které v těžkých klinických a psychických podmínkách mohlo vyústit do infarktu a puknutí srdce.

Podle vědců vykazují všechna tato odhalení naprostou shodu obrazu na plátně s nejmenšími podrobnostmi, o kterých hovoří evangelia.


Podepsaní odborníci jsou: Matteo Bevilacqua a Giulio Fanti z Univerzitní nemocnice v Padově); Michele D’Arienzo, (ředitel ortopedické kliniky na Universitě v Palermu) a Raffaele De Caro (ředitel Ústavu anatomie na Univerzitě v Padově).

«Injury» – International Journal of the Care of the Injured – je prestižní mezinárodní ortopedická revue.