C. M. Viganò americkým biskupům

José Horacio Gómez, Metropolitní arcibiskup z Los Angeles,

prezident Biskupské konference Spojených států amerických a jejich eminencím a excelencím Arcibiskupům a biskupům diecézí Spojených států amerických a pro jejich kompetenci:

Jeho Eminence kardinál Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ, prefekt Kongregace pro nauku víry

Jeho Eminence kardinál Gerhard L. Müller, emeritní předseda Kongregace pro nauku víry

23. října 2021

Vaše Eminence,

Vaše Excelence,

Obracím se na vás, arcibiskupe Gómezi, jako na předsedu Americké biskupské konference, a na vás, kardinály Ladaria a Müllera, abych se podělil o některé vážné úvahy týkající se takzvaných vakcín proti Covid-19.

Domnívám se, že existují některé aspekty této otázky, které umožňují úplnější posouzení toho, co tyto léky jsou a jaké účinky způsobují; toto posouzení by mělo vést ke kolegiálnímu postoji v souladu s magisteriem Církve a nemělo by být ovlivněno neobjektivními informacemi nebo chybnými zprávami šířenými samotnými výrobci nebo médii.


1. PŘEDMĚTEM POZNÁMKY KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY

Poznámka o morálce použití některých vakcín proti Covid-19 byla vyhlášena v loňském roce bez úplných údajů o povaze genového séra i jeho složek. Chtěl bych zdůraznit, že předmět poznámky je omezen na „morální aspekt použití těch vakcín proti Covid-19, které byly vyvinuty s buněčnými liniemi z tkání získaných ze dvou plodů přerušených ne spontánně potracených1„nehodláme posuzovat bezpečnost a účinnost těchto vakcín, pokud se jedná o eticky relevantní a nezbytné údaje, za jejichž hodnocení jsou odpovědní biomedicínští výzkumníci a farmaceutické agentury2. Bezpečnost a účinnost proto není předmětem poznámky, která se při vyjádření k „morálce užívání“ ani nevyjadřuje k „morálce výroby“ těchto léků.


2. BEZPEČNOST A ÚČINNOST OČKOVACÍCH LÁTEK

Bezpečnost a účinnost jednotlivých vakcín se stanoví po zkušební době, která trvá obvykle několik let. V tomto případě se zdravotnické orgány rozhodly provést experimentování na celé světové populaci, odchylně od praxe vědecké obce, mezinárodních norem a právních předpisů jednotlivých států. To znamená, že celá populace je schopna utrpět nepříznivé účinky vakcíny na vlastní riziko, pokud je obvyklé hodnocení prováděno na dobrovolném základě na omezeném počtu subjektů, placených za své dobrovolné podstoupení.

Protože se jedná o experimentální lék, který nebyl schválen3, ale pouze přijat k podávání odpovědnými orgány, myslím, že je to jasné; stejně jako si myslím, že je zřejmé, že existuje, i když systematicky bojkotovaná zdravotnickými institucemi – WHO, CDC, EMA – a mainstreamovými médii, účinná léčba bez nepříznivých účinků. Ačkoli by církev měla posoudit různé dostupné terapie – z nichž některé jsou prováděny s léky vyrobenými s buněčnými liniemi původem z lidského plodu, jako jsou vakcíny -, je třeba zopakovat, že existují účinné terapie, to znamená takové léky, které pacienty léčí a umožňují jim vyvinout trvalou přirozenou imunitní obranu, což vakcíny nedělají. Podobně tyto terapie nemají vážné vedlejší účinky, protože jako použité léky byly povoleny již celá desetiletí.

Jiné nedávné terapie jsou naprosto účinné, mají malé náklady a žádná nebezpečí pro ty, kteří je dostávají: to je případ léčby plazmou studované a používané s velkým úspěchem italským lékařem Giuseppe De Donno4.

Hyperimunitní plazmatická terapie byla silně odrazována a bojkotována farmaceutickými společnostmi a lékaři jimi financovanými, protože nezahrnuje žádné náklady a činí zbytečnou podobnou terapii monoklonálními buňkami, vyráběnou v laboratoři s přemrštěnými náklady,.

Mezinárodní normy upřesňují, že hodnocený lék nemůže být povolen k distribuci, s výjimkou případu absence účinné alternativní léčby: proto farmaceutické agentury v USA a Evropě zabránily použití hydroxychlorochinu, ivermektinu, hyperimunitní plazmy a dalších terapií s prokázanou účinností. Není třeba připomínat, že všechny tyto agentury jsou spolu s WHO financovány téměř výhradně farmaceutickými společnostmi a nadacemi s nimi spojenými a že na nejvyšších úrovních5existuje velmi závažný střet zájmů, o němž média zámerně mlčí6. Církev při vyjadřování hodnocení vakcín nemůže tyto prvky přehlížet, jakmilese jedná o manipulaci s vědeckými informacemi, na jejichž základě jsou formulovány posudky o morální přípustnosti ze strany církevní autority.

3. EXPERIMENTÁLNÍ LÉKY NEJSOU VAKCÍNY VESPRÁVNÉM SMYSLU

Kongregace pro nauku víry, aniž by se vyjadřovala k účinnosti a bezpečnosti takzvaných vakcín, nicméně je definuje přesně jako vakcíny, za předpokladu, že poskytují imunitu a že chrání před aktivní a pasivní nákazou. Tento prvek se distancuje od zpráv všech světových zdravotnických orgánů a WHO, podle kterých se očkovaní mohou sami nakazit a nakazit vážněji než neočkované subjektya imunitní obrana je tím drasticky snížena, ne-li dokonce zmařena.

Nedávná studie potvrzuje, že genové sérum může způsobit, že ti, kteří ho dostávají, získávají formy získané imunodeficience8. Léky nazývané vakcíny proto nespadají do oficiální definice vakcíny, na kterou se poznámka pravděpodobně vztahuje. Ve skutečnosti je vakcína definována jako přípravek zaměřený na vyvolání tvorby ochranných protilátek tělem, což poskytuje specifickou rezistenci proti danému infekčnímu onemocnění (virové, bakteriální). Tato definice byla nedávno WHO změněna, protože jinak by nemohla zahrnovat ani „vakcínu“ proti Covidu, nevyvolávající tvorbu ochranných protilátek a neposkytující specifickou rezistenci proti infekčnímu onemocnění SarsCoV-2.

Přesto, pokud jsou séra mRNA na jedné straně nebezpečná pro důsledky, které mají na genové úrovni, mohou být séra Astra Zeneca ještě škodlivější, jak ukazují nedávné studie9.


4. PROPORCIONALITA MEZI NÁKLADY A PŘÍNOSY OČKOVACÍCH LÁTEK

Kongregace pro nauku víry, která se omezuje na posouzení jediné morálky používání vakcín, nezohledňuje proporcionalitu mezi údajnými přínosy genového séra a nepříznivými vedlejšími účinky v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.

Celosvětově se počet úmrtí a závažných onemocnění po očkování exponenciálně zvyšuje10: tyto vakcíny způsobily za pouhých devět měsíců více úmrtí než všechny vakcíny za posledních třicet let11. A nejen to: v mnoha státech – včetně například Izraele12 – je nyní počet úmrtí po očkování vyšší než počet úmrtí na Covid13.

Je zřejmé, že léky prodávané jako vakcíny neznamenají žádný významný přínos a naopak mohou způsobit velmi vysoké procento úmrtí nebo závažných patologií14 i u subjektů, pro které Covid nepředstavuje hrozbu15; nemyslím si, že jakákoli proporcionalita mezi škodou a přínosem může být považována za platnou.

To tedy znamená závažnou morální povinnost odmítnout takové očkování jako možnou a proximální příčinu trvalé škody16 nebo úmrtí. Jestliže nepřináší užitek, není třeba se vystavovat rizikům, ale naopak je povinností je kategoricky odmítnout.


5. NOVÉ ÚDAJE O PŘÍTOMNOSTI ABORTIVNÍCH BUNĚČNÝCH LINIÍ PLODU

Nedávno byla zveřejněna odhalení vedoucích pracovníků společnosti Pfizer, podle nichž genová séra mRNA obsahují abortivní fetální materiál nejen pro výrobu původní vakcíny, ale také pro její replikaci a výrobu ve velkém měřítku17; a nic nenaznačuje, že jiné farmaceutické společnosti jsou výjimkou. Joseph Strickland18se v tomto ohledu také vyjádřil a vyzval věřící, aby „řekli ne“. Vzhledem k tomu je užívání těchto léků naprosto nemorální, stejně jako je nemorální a nepřijatelné uchýlit se k postupům, které používají k experimentování osiřelé děti19.


6. VEDLEJŠÍ ÚČINKY NA TĚHOTNÉ MATKY A KOJÍCÍ DĚTI

Dalším aspektem, který je třeba zvážit, je skutečné nebezpečí závažných vedlejších účinků na těhotné matky a co je ještě závažnější, na novorozence: ve Spojených státech existuje 675 potratů u očkovaných matek a 521 novorozenců, kteří zemřeli ve Spojeném království v období kojení20. Mějme na paměti, že u takzvaných covidových vakcín nebyla aktivována aktivní bdělost, ale pouze pasivní, která stanoví, že pacienti hlásí nežádoucí případy; to znamená, že údaje o nepříznivých účincích musí být vynásobeny nejméně desetinásobně.


7. SLOŽKY OČKOVACÍCH LÁTEK

Chtěl bych zdůraznit, že složky genových sér jsou stále kryty průmyslovým tajemstvím, i když již existuje mnoho nezávislých studií, které analyzovaly obsah vakcín21; zatím tedy není možné plně vyhodnotit další kritické prvky a jejich dlouhodobý dopad, protože experimentování na světové populaci skončí až v letech 2023/2025 a není známo, jaké jsou účinky přijaté na genové úrovni nové technologie22. Přítomnost grafenu v podávaných dávkách, hlášená mnoha laboratořemi, které analyzovaly jejich obsah23, naznačuje, že nucené použití takzvaných vakcín – spolu se systematickým bojkotem stávajících léčebných postupů a prokázanou účinností24 – slouží ke sledování kontaktů na dálku všech očkovaných lidí po celém světě, které budou, nebo již jsou nyní připojeny k internetu25 s kvantovým spojením mikrovlnných pulzujících frekvencí 2,4 GHz nebo vyšších z vysílačů asatelitů 26. Chcete-li dokázat, že tyto informace nejsou výsledkem spekulací některých konspiračních teoretiků, vězte, že Evropská unie vybrala jako vítěze soutěže dva projekty věnované technologickým inovacím: „Lidský mozek“ a „Grafen“. Oba projekty obdrží v příštích deseti letech27.

Věřím, že Vaše Excelence, arcibiskup Gómez, bude brát tato moje pozorování vážně – o což jsem se podrobně postaral i s28 vysoce kvalifikovanými katolickými lékaři – spolu s vašimi odbornky Americké biskupské konference na plenárním shromáždění ve dnech 15. až 18. listopadu 2021 v Baltimoru, aby byl přezkoumán a aktualizován oficiální postoj katolické církve ve Spojených státech k takzvaným vakcínám. Stejně tak žádám Vaši Eminenci, kardinále Ladario, abyste co nejdříve přistoupil k revizi poznámky Kongregace pro nauku víry o morálce některých vakcín proti Covid-19.

Uvědomuji si, že dnes může být velmi nepopulární postavit se proti takzvaným vakcínám, ale jako pastýři Pánova stáda máme povinnost odsoudit strašný zločin, k němuž došlo, jehož cílem je vytvořit miliardy chronicky nemocných lidí a vyhladit miliony a miliony lidí, založený na pekelné ideologii Velkého resetu formulované prezidentem Světového ekonomického fóra Klausem Schwabem s vlastními institucemi a orgány po celém světě29.

Mlčení tolika kardinálů a biskupů spolu s nepředstavitelnou propagací očkovací kampaně Svatým stolcem představuje formu bezprecedentní spoluúčasti, která již nemůže trvat. Je třeba odsoudit tento skandál, tento zločin proti lidskosti, tento satanský čin proti Bohu.

S každým dalším dnem lidé umírají, nebo ti zdraví jsou stiženi iluzí, že takzvané vakcíny mohou zaručit řešení pandemické nouze. Katolická církev má povinnost před Bohem a celým lidstvem co nejdůrazněji odsoudit tento hrozný zločin, dávat jasné náznaky a postavit se proti těm, kteří ve jménu pseudovědy podřízené zájmům farmaceutických společností a globalistické elity mají pouze záměr smrti. Jak může Joe Biden, který sám sebe nazývá „katolíkem“, chtít zavést očkování u 28 milionů dětí ve věku od 5 do 11 let, je naprosto nepředstavitelné, už jen pro prakticky nulové riziko vzniku onemocnění SARS-CoV-2. Svatý stolec a biskupské konference mají povinnost v tomto ohledu to důrazně odsoudit, a to i ve vztahu k velmi závažným vedlejším účinkům, které mohou nastat u dětí naočkovaných tímto experimentálním genovým sérem31.

Zásadní je také intervence Konference katolických biskupů Spojených států, jejímž cílem musí být podpora pro náboženské exeptiony a okamžitě zrušit zákazy, které v tomto ohledu udělili četní ordináři svým kněžím. Stejně tak musí být zrušeny vakcinační povinnost pro studenty seminářů a náboženských komunit, stejně jako pro katolické školy a univerzity. Místo toho by měl být uveden jasný nástin nebezpečí spojených s podáním vakcíny a vážné morální důsledky, které s sebou nese.

Jsem si jist, že budete uvažovat o zvláštní závažnosti tohoto tématu, o naléhavosti osvíceného a věrného zásahu do učení evangelia a salus animarum, který musí pastýři podporovat a bránit.

V den Krista Krále,


+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup,

bývalý apoštolský nuncius Spojených států amerických._

Poznámky:

1. Congregazione per la Dottrina della Fede, Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines,https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/21/0681/01591.htm l#ing

2. Ibid.
3. Senator Ron Johnson: We don’t have an FDA-approved vaccine in the US. The vaccine (Pfizer Comirnaty) available in Europe is approved, but the vaccine (Pfizer BNT162b2) used in America only has the use of emergency clearance. –
Cfr.https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1445262977775534081?s=20
4. Cfr. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32838270/ e https://alloranews.com/covid-19/giuseppe- de-donno-hyperimmune-plasma-doctor-takes-own-life/
5. Pfizer has now hired 22 separate lobbying firms, all in Washington, DC, to craft drug policy in the United States. Yes, that’s the accurate #. TWENTY TWO lobbying firms. Tons of top Congressional staffers & fmr WH officials have been recruited to push Pfizer’s agenda in DC. –
Cfr.https://twitter.com/JordanSchachtel/status/1444661196792205316
6. Founders and researchers of pharmaceutical firms have been replaced by investment funds that seek only economic results and now finance #OMS and #EMA who decide on vaccines – Cfr. https://twitter.com/CathVoicesITA/status/1448173045248581632?s=20 | In Italy there are 32000 doctors paid by BigPharma – https://www.ogginotizie.eu/ogginotizie/in-rete-il-report-aifa-32000- medici-pagati-dalle-case-farmaceutiche/
7. Cfr. https://tv.gab.com/channel/white__rabbit/view/breaking-pfizer-scientists-your-covid- antibodies-615b96bcd7e866584941980f and https://www.lifesitenews.com/news/ontario-er- doctor-resigns-over-mandatory-vaccines-and-falsehoods/ > Ontario doctor resigns over forced vaccines, says 80% of ER patients with mysterious issues had both shots.
8. Cfr. https://twitter.com/alexgiudetti/status/1448528719673430016 and https://theexpose.uk/2021/10/10/comparison-reports-proves-vaccinated-developing-ade/ > A comparison of official Government reports suggest the Fully Vaccinated are developing Acquired Immunodeficiency Syndrome.
9. Cfr. https://climatecontrarian.com/2021/05/28/revealed-why-the-oxford-astrazeneca-jab-is-even- more-dangerous-than-the-mrna-vaccines/
10. Autopsies performed in Germany on deaths after the vaccine, the study of pathologists, 50% of deaths after the second dose were caused by the vaccine. –
https://corrierequotidiano.it/cronaca/morti-da-vaccino-patologi-il-50-dopo-la-seconda-dose/
11. In just 9 months, death reports from Covid-19 preparations have reached 50% of ALL post-vaccine deaths administered in 30 years in the US – Cfr. https://infovax.substack.com/p/in-soli-9-mesi-le- segnalazioni-di – See also https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D188F890
12. Cfr. https://visionetv.it/israele-terza-dose-il-ministero-rassicura-ma-i-cittadini-indignatireplicano-in-massa/ and https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/seav-25092021
13. Cfr. https://twitter.com/bisagnino/status/1448644321327022090?s=20 e https://infovax.substack.com/p/morti-per-covid-19-prima-e-dopo-le ehttps://infovax.substack.com/p/i-tassi-di-miocarditi-post-vaccino
14. 155,501 anaphylactic reactions reported to VAERS, with 41% of cases attributed to Pfizer – Cfr.https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446184707964739584?s=20 and https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&S YMPTOMSSMQ=21&VAX=COVID19&STATE=NOTFR
15. The post-vaccine myocarditis rates found in young Americans (12-15 years) are 19 TIMES higher than the normal background values for these age groups. – Cfr. https://infovax.substack.com/p/i- tassi-di-miocarditi-post-vaccino | Also see https://www.sirillp.com/wp- content/uploads/2021/10/Letter-Regarding-Covid-19-Vaccine-Injuries-Dr-Patricia-Lee.pdf | Investigation: Deaths among Teenage Boys have increased by 63% in the UK since they started getting the Covid-19 Vaccine according to ONS data. – Cfr. https://theexpose.uk/2021/10/04/teen-boy- deaths-increased-by-63-percent-since-they-had-covid-vaccine/
16. In Turkey, Dr. Fatih Erbakam, leader of the Welfare party, denounces the birth of children with tails, 3 arms, 4 legs, after the vaccination of parents, against Covid. – Cfr. https://www.lapekoranera.it/2021/10/08/turchia-vaccino-dott-fatih-erbakam-i-bambini-nascono- con-la-coda-con-3-braccia-e-4-gambe-video/
17. The COVID-19 vaccine was developed using a fetal cell line. So were Tylenol, ibuprofen…and ivermectin.- Cfr. https://vajenda.substack.com/p/the-covid-19-vaccine-was-developed | Pfizer Whistleblower Releases Emails Hiding Fetal Cell Usage From Public – Cfr.https://thecharliekirkshow.com/columnists/charlie-kirk/posts/pfizer-whistleblower-releases- emails-hiding-fetal-cell-usage-from-public | Pfizer Told Scientists To Coverup Use Of Aborted Human Fetal Tissues In Making Vaccines Says Whistleblower – Cfr. https://greatgameindia.com/coverup-aborted-fetal-tissues-vaccines/ e
https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446120608970932231 | Process-related impurities in the ChAdOx1 nCov-19 vaccine. – Cfr. https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1 

18. US bishop slams Pfizer after emails show company wanted to hide jab s connection to abortion – Cfr. https://www.lifesitenews.com/news/us-bishop-slams-pfizer-after-emails-show-companywanted-to-hide-jabs-connection-to-abortion/
19. Pfizer stand accused of experimenting on orphan babies to test their Covid-19 vaccine. – Cfr. https://theexpose.uk/2021/10/01/breaking-pfizer-stand-accused-of-experimenting-on-orphanbabies-to-test-their-covid-19-vaccine/
20. «CDC issues an urgent warning strongly recommending the vaccination of pregnant women», despite not having enough studies, 675 abortions in vaccinated mothers in the USA, 521 in the UK, babies who died during breastfeeding from vaccinated mothers, and Pfizer who will carry out the study only in the 2025 – Cfr. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1443701760833511426?s=20
21. CoV-19 Vaccine Ingredients Revealed: Scanning and transmission electron microscopy reveals PEG, graphene oxide, stainless steeland even a parasite. – Cfr. https://www.databaseitalia.it/rivelatiingredienti-dei-vaccini-cov-19-microscopia-elettronica-a-scansione-e-trasmissione-rivela-ossido-digrafene-acciaio-inossidabile-e-anche-un-parassita/
22. See the interview to Jean-Bernard Fourtillan, professor and expert in pharmacology and toxicology:
23. Dr. Mariano Amici, Graphene and PEG oxide in vaccines:
24. Prof. Peter McCullough, pioneer of early care, has a cracked voice evoking the abandonment to death of elderly patients. – Cfr.https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446240498029670405?s=20
25. World Economic Forum, These are the top 10 tech trends that will shape the coming decade, according to McKinsey – Cfr. https://www.weforum.org/agenda/2021/10/technology-trends- 2021- mckinsey?utm_source=twitter&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Technological+Tran sformation&utm_content=13/10/2021+11:30
26. Exclusive: Pfizer patent approved for monitoring vaccines around the world – Cfr. https://www.databaseitalia.it/esclusivo-brevetto-pfizer-approvato-per-il-monitoraggio-dei- vaccinati-in-tutto-il-mondo-tramite-microonde-e-grafene
27. EU: The greatest research excellence award for the “Graphene” and “Human Brain” projects – Cfr.https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie- ispra/2013/01/ue-il-piu-grande-premio-di-eccellenza-nella-ricerca-ai-progetti-grafene-e-cervello- umano | Graphene and Human Brain Project win largest research excellence award in history, as battle for sustained science funding continues. – Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_54
28. Government, Dr. Citro: «Either they are ignorant or higher orders wanted the dead» – Cfr. https://stopcensura.online/dott-citro-contro-governo-o-sono-ignoranti-oppure-ordini-superiori- volevano-i-morti/
29. Listen what Bill Gates said: https://twitter.com/ZombieBuster5/status/1444245496701272065
30. White House Details Plan To “Quickly” Vaccinate 28 Million Children Age 5-11 – Cfr. https://www.zerohedge.com/covid-19/white-house-details-plan-quickly-vaccinate-28m-children- age-5-11

31. Robert W Malone: «This is just sick. And heartbreaking, both literally and figuratively. This must stop» – Cfr. https://twitter.com/rwmalonemd/status/1450869124947578880?s=21

 Pramen: Chiesa e post Concilio