Bergogliův projekt na definitivní demolici církve

Byl zveřejněn přípravný dokument Světové synody biskupů.

Důsledky trvalé synodality nové církve

7. září Vatikán zveřejnil přípravný dokument k XVI. řádnému valnému shromáždění synody biskupů pod názvem: „Za synodální církev: společenství, účast a poslání“, s perspektivou světové synody, která se otevře 9.- 10. října 2021 v Římě a 17. října v pak každé konkrétní církvi. Dokument se zabývá teologickými základy synodality, které nabízejí především dokumenty Druhého vatikánského koncilu [ viz ].

Očekává se, že první fáze proběhne v každé diecézi (od října 2021 do dubna 2022), a na jejím konci bude „zásadním krokem stanoveno konání XVI. řádného valného shromáždění synody biskupů“ (říjen 2023). Na konci shromáždění bude následovat „fáze implementace, která bude zahrnovat konkrétní církve“.

Bergogliova výzva adresovaná Církvi staví na faktu, že „cesta synodality je přesně to, co Bůh očekává od církve třetího tisíciletí“. V zásadě se jedná o další významnou a revoluční fázi aggiornamenta, základního kamene Druhého vatikánského koncilu. Konkrétně je to plod nejednoznačné kolegiality nastolené samotným koncilem [ zde – Mons, Schneider zde ].

Aby bylo možné dosáhnout „společné cesty“ na místní i všeobecné úrovni, stanoví dokument různé cíle pro skloňování synodality jako formy, stylu a struktury Církve ve snaze „uvést do pohybu myšlenky, energie a kreativitu všech, kteří se zúčastní pochodu za usnadnění a sdílení plodů svého závazku“. Podvejeme se na ty hlavní:

         . Připomenout si, jak Duch vedl cestu Církve dějinami;

  • Prožívat církevní proces, který zahrnuje účast a začlenění všech;
  • Rozpoznat a ocenit bohatství a rozmanitost darů a charismat;
  • Experimentovat se způsoby uplatňování spoluzodpovědnosti ve službách hlásání evangelia a závazku vybudovat krásnější a obyvatelnější svět;
  • Vyzkoušet, jak se v Církvi prožívá odpovědnost a moc a struktury, jimiž jsou řízeny, ve snazet napravit deviantní praktiky; [příkladem deviantní praxe, která má být napravena ve světle TC se jeví Mše všech věků];
  • Uznat křesťanské společenství za důvěryhodný subjekt, který podnikne cesty sociálního dialogu, uzdravování, usmíření, začlenění a účasti, obnovy demokracie, podpory bratrství a sociálního přátelství;
  • Obnovit a posílit vztahy mezi údy křesťanských komunit i s jinými sociálními skupinami;
  • Podporovat zhodnocení a přivlastnění plodů nedávných synodálních zkušeností na univerzální, regionální, národní a místní úrovni

V těchto bodech není těžké rozpoznat podobu německé synodální cesty týkající se sdílení moci na základě konkrétních témat prosazovaných Bergogliem: rozmanitost darů a charismat, podpora bratrství (je to něco zcela jiného než bratrství v Kristu: viz Abú Ghabí [ zde ] a Fratelli tutti [ zde ]) a sociální přátelství, ekumenismus.

Těžiště problému – jak jsem již široce rozebrala zde – spočívá v přiznání právnické pravomoci orgánům, které mají poradní funkci, opírat se o jejich autoritu na principu bezprostřednosti, který by spojil jejich moc v jedno s mocí papežskou, bez ohledu na to, že biskupové se konformují navzájem. Nyní chceme z Církve udělat polycentrický orgán na různých národních úrovních nebo v místních provinciích. Bezprostředním důsledkem je uvolnění pouta jednoty, které se projevuje obrovskými rozpory ve velmi vážných bodech. A je to vážný útok na univerzálnost – Catholicam.

Slavná „nota praevia“ k Lumen Gentium [ zde ], byť s kuriální opatrností, objasnila pravý význam kolegiality. Zdá se však, že nebyla schopna eliminovat riziko, že se de facto papež a biskupské kolegium staví do stejné roviny, aniž by vzalo v úvahu, že biskupské kolegium může učit jen v jednotě s Petrem, takže moc v Církvi je jedinečná: Petrova, který ji také může vykonávat také společně s biskupy, zatímco biskupové ji mohou uplatňovat jen sub Petro nebo cum Petro.

To, co platně vysvěcení biskupové dostanou bez nezbytného zprostředkování papežem, je moc svátostného řádu nebo zvláštní svěcení, které z nich činí nástupce apoštolů, pokud jde o moc ve věcech svátostí. 1. vatikánský koncil slavnostně definoval, že jednotliví biskupové uplatňují svou moc nad jednotkou jim svěřeného stáda, které pasou a řídí: greges singuli singulos pascunt et regunt [Pius XII., Mystici Corporis (srov. Vatikánský koncil konst. De Eccl. Kap. 3)]. Neexistuje žádný dokument Písma, Tradice nebo Magistéria, který by předpokládal suverénní moc správy celého episkopátu nad univerzální církví.

A proto probíhající synodální proces ve výše uvedených termínech, který má být trvalý, není vůbec na dobré cestě a jeho škodlivé důsledky budou úměrné použitým nástrojům a počtu zapojených lidí. Chcete-li si učinit představu, stačí se podívat na výsledky synodní cesty německé církve (viz počínaje zde ).

Maria Guarini  Chiesa e post Concilio