Antikrist (2)

Svatá Hildegarda z Bingenu

Početí a zrození Antikrista (2)

Přívrženci Antikrista ve Starém a Novém zákoně

Tento dříve zmíněný člověk je nazýván také člověkem nepravosti, protože provádí všechno zlé, nade všechno se vyvyšuje (srov. 2 Sol 2,3), a je nazýván syn zhouby, protože nad ním vládne smrt a záhuba a zvráceným způsobem bude svádět a táhnout za sebou velké množství národů. Nechá se uctívat jako bůh, jak o tom mluví Jan, když ho popisuje ve Zjevení v obraze divoké šelmy: Budou se jí klanět všichni obyvatelé na zemi, jejichž jméno není zapsáno od stvoření světa v knize života zabitého Beránka. (Zj 13,8) Smysl tohoto výroku se vztahuje k dalšímu textu takto: Se skloněným tělem i duchem budou se klanět té šelmě zla ti, kteří připoutali příbytek svého srdce k pozemským statkům. Jejich jména nejsou poznamenána na věčnosti znamením svatosti těch, v jejichž ústech není klamu. Proto upadne do záhuby každý, kdo bude obdivovat spisy tohoto zvráceného člověka a uctívat ho, protože ponese ve svém srdci spisy Satana, kterého Bůh zavrhl, když chtěl ze sebe dělat Boha. Proto se také nazývá Smrt, protože prchá před Životem, ve kterém není žádná smrtelnost, nýbrž který všechno oživuje. A nikdo z těch, kteří náleží k tomuto synu zhouby, protože konají jeho skutky, nebude zapsán v Beránkově knize života (Ž 69,29; Zj 13,8). Protože tento Beránek je Slovo Boží, skrze něhož všechno bylo stvořenoĎábel má však ve Starém i Novém zákoně ustavičně přívržence, ve Starém zákoně je to Baal, v Novém saducejové, kteří pro své učení jsou v rozkolu. Neboť oni urážejí Boží zákon, který je kořenem spravedlnosti, ve kterém se skrývali patriarchové a proroci, poprvé při hanebnosti Baala. Ale měl také spojence v Novém zákoně, kteří urazili spravedlnost a se saduceji popírali zmrtvýchvstání. Protože výhonek z uvedeného kořene je evangelium a plody tohoto výhonku jsou svědectvím Krista, neboť on rozdrtil svou silou Baa-la a saduceje.

Přesto však z nich vzešli bludní učitelé, kteří odporují podmínkám prvotního vzniku života. A jejich blud je horší než ten původní (Mt 27,64), protože zcela popírají Boha v jeho řádu stvoření a stvoření živých duší. Ti všichni jsou onou neblahou šelmou, klanějí se zvrhlému člověku, popírají víru ve všemohoucího Boha a tvrdí, že jim to vůbec nevadí, když nedbají Božích přikázání.

Falešné divy Antikrista při napodobování Krista

Tak stoupá jejích nevíra až k uvedené zlaté hlavě leoparda, který se objevuje na náhrdelníku. Tím je označen Antikrist, který si říká Bůh a Zlatá hlava. Jeho ďábelskými kousky a znepokojováním životů vznikají strašná znamení a hrozné bouře. Bůh dopouští, že se tak děje, aby celé lidstvo poznalo pád Antikrista.

Protože také on bude předstírat vykoupení svého lidu. Zemře vraždou a znovu vstane z mrtvých. Napíše na čelo svých přívrženců znamení, a tím na sebe strhne všechno zlo. Tak starý had oklamal lidstvo a roznítil v něm smyslné vášně, a tak ho později držel ve své smyčce. Tímto znamením na čele ovlivní lidi magickým trikem proti křtu a označení za křesťany, takže už nebudou chtít se od něho odchýlit a všichni se pojmenují po něm, jako jsou křesťané pojmenováni podle Krista.

Tento nápis nosil Lucifer dlouho v sobě, aniž by to komukoliv z lidí odhalil, kromě jediného, který jej ponese plně již v matčině lůně. Proto mu také svěřil, že může skrze něho naplnit všechnu svou vůli. Ale tento člověk nebude mít svou duši a to, čím žije, od ďábla, nýbrž od Boha, protože i tento slídič starého svůdce, který nenávidí všechno dobré, přijal své bytí od Boha. Neboť jedině Bůh je život a kaž-dý dech a všechno, co žije, se hýbá skrze Něho, neboť On je původ bez počátku. A tak jako Lucifer v nebi bojoval proti Bohu, tak tento zavržený člověk se bude pokoušet bojovat na zemi proti lidství Božího Syna. A bude to dělat skrze nápis, skrze který bude popírat především Pána a Stvořitele. Bude spoléhat na to, že opatří svým přívržencům významnější dary, než jaké dal Kristus, Boží Syn, těm, kteří v něho věří.

Tento nápis nebude nejdříve ke spatření v žádné řeči, protože Lucifer jej nejdříve vynalezl v sobě. Dosáhne lstí toho, že svede lidi, aby neuznávali svého Stvořitele. Tou lstí bude nevěřící tak svádět, že nebudou chtít uctívat nic jiného, než to, co se jim samým bude ve shodě s jeho názory líbit. Syn zhouby totiž řekne: „Tak jako nařezané dřevo je uskladněno, a dokud je malíř nesestaví a nepomaluje, aby mu všichni věnovali pozornost, tak také člověk, který se narodí, nemá žádnou čest, dokud není poctěn tímto nápisem, protože v něm je větší spása a větší síla než ve stvoření člověka.“ Ale Bůh všechno pokušení i jeho původce zničí. Ale ten nápis, který dal Duch Svatý, nepomine. Když začne Antikrist kolem sebe shromažďovat lidi ze všech pokolení označené jeho znamením, budou svatí a spravedliví otřeseni velikou bázní.

Oznámení probuzení Henocha a Eliáše k boji s Antikristem

„Ale Já, ten, který Jsem, se rozpomenu, jak jsem stvořil prvního člověka a jak jsem předvídal všechno to, čím Lucifer skrze člověka bude proti Mně bojovat, a jak jsem nasadil svaté síly ctnosti do boje proti němu. Udělal jsem to v Henochovi a v Eliášovi, které jsem vyvolil z těch lidí, kteří mi nejvíce leželi na srdci. Na konci časů oznámím lidem, že tito dva mají složit svědectví důvěry. Protože já je pověřuji ve svém tajemství a zjevuji jim skutky lidí. Proto budou o tom vědět, jako kdyby to živě viděli, a budou moudřejší než spisy a řeči mudrců. Tím totiž, že budou zbaveni lidského těla, bude od nich odňat všechen strach a třesení, takže budou snášet všechno, co je obklopuje. Přechovávám je bez porušení jejich těla na skrytém místě. A až vyplivne syn záhuby své zvrácené učení, budou stejnou silou, s jakou kdysi byli vyňati ze středu lidí, a jako nárazem větru přineseni zpět. A dokud budou přebývat mezi lidmi, budou každých čtyřicet dní posilněni, tak jako můj Syn požádal o pokrm po čtyřiceti dnech (Mt 4,2).

Tito silní a moudří muži představují hlavu kozorožce v náhrdelníku Spravedlnosti. Neboť tak jako kozorožec je statečný a stoupá do výše, tak budou v mé síle silní a mají být rychle povzneseni do výše mých zázraků. Budou mít z mého divu tak velkou moc, že budou působit na obloze a na prvcích ostatního stvoření větší zázraky než syn zhouby. Tak budou jeho podvodná znamení jejich pravými znameními zesměšněna.“ Proto k nim budou pro obrovskou sílu jejich zázraků ze všech národů spěchat lidé, kteří uvěří jejich slovům. Budou s horoucí vírou spěchat jako na hostinu vstříc mučednictví, které jim připraví syn záhuby, takže i jejich katani budou znechuceni počítáním tak velkého počtu mrtvých. Neboť množství jejich krve poteče jako potokem. Ale nakonec, když nebude syn záhuby schopen tyto vpravdě svaté muže přesvědčit ani lichocením, ani hrozbami, ani zastínit jejich divy, rozkáže, aby byli zničeni strašným mučednictvím a jejich památka ze země zcela zahlazena, aby se mu žádný člověk na zemi nemohl stavět na odpor. Pak bude, jak bylo řečeno, doveden zlatý počet mučedníků, kteří byli usmrceni v prvotní církvi kvůli pravé víře, těmito mučedníky z doby bludu ke své plnosti a naplnění. Tuto dobu označuje vlk z knihy Scivias. Protože tak jako vlk ve své dravosti pozře všechno, co může, tak budou v té době pozřeni věřící, kteří věří v Boha. Pak promluví opět Syn Boží ke svému Otci, jak bylo předpovězeno.

(Dokončení )

Ewig 11+12/1999

Překlad -lš-