Antiglobalistická výzva Mons. C. M Viganò

Výzva k vytvoření antiglobalistické aliance

Poslední dva roky jsme svědky celosvětového státního převratu, v jehož rámci se finanční a ideologické elitě podařilo ovládnout část národních vlád, veřejných i soukromých institucí, médií, soudnictví, politiků a náboženských představitelů. Všichni bez rozdílu jsou podřízeni těmto novým pánům, kteří svým komplicům zajišťují moc, peníze a společenské uznání. Základní práva, která nám byla až do včerejška předkládána jako nedotknutelná, jsou pošlapávána ve jménu mimořádné situace: dnes je to mimořádná situace v oblasti zdravotnictví, zítra ekologická situace, pozítří mimořádná situace v oblasti informačních technologií.

Tento globální státní převrat zbavuje občany jakékoli možnosti obrany, protože zákonodárná, výkonná a soudní moc se podílejí na porušování práva, spravedlnosti a účelu, pro který existují. Jde o globální převrat, protože tento zločinný útok proti občanům se až na výjimky týká celého světa. Je to světová válka, v níž jsme nepřáteli my všichni, dokonce i ti, kteří dosud nevědomky nechápou rozsah toho, co se děje. Je to válka, která se nevede zbraněmi, ale nelegitimními předpisy, mizernými hospodářskými politikami a nepřijatelným omezováním přirozených práv.

Nadnárodní orgány, financované z velké části spiklenci tohoto státního převratu, zasahují do vlád jednotlivých národů a do života, vztahů a zdraví miliard lidí. Dělají to samozřejmě kvůli penězům, ale ještě více kvůli centralizaci moci a nastolení planetární diktatury. Jde o Velký restart Světového ekonomického fóra, Agendu 2030 OSN. Je to plán Nového světového řádu, v němž univerzální republika zotročí všechny a z náboženství lidstva vymaže víru v Krista.

Tváří v tvář tomuto globálnímu státnímu převratu je třeba vytvořit mezinárodní antiglobalistickou alianci, která by sdružovala všechny, kdo se chtějí postavit diktatuře, kdo nemají v úmyslu stát se otroky bezejmenné moci, kdo nejsou připraveni vymazat svou identitu, svou individualitu a svou náboženskou víru. Pokud je útok globální, musí být globální i obrana.

Vyzývám vládce, politické a náboženské představitele, intelektuály a všechny lidi dobré vůle, aby se spojili v Alianci a vydali antiglobalistický manifest, který by bod po bodu vyvracel chyby a úchylky dystopie Nového světového řádu a navrhoval konkrétní alternativy politického programu inspirovaného společným dobrem, morální zásady křesťanství, hodnoty tradice, ochranu života a přirozené rodiny, ochranu podnikání a práce, podporu vzdělání a výzkumu a úctu ke stvoření.

Tato antiglobalistická aliance bude muset spojit národy, které se chtějí vymanit z pekelného jha tyranie a prosadit svou suverenitu, a uzavřít dohody o vzájemné spolupráci se státy a národy, které sdílejí její zásady a společnou touhu po svobodě, spravedlnosti a dobru. Bude muset odsuzovat zločiny elit, poukazovat na jejich pachatele, oznamovat je mezinárodním soudům, omezovat jejich nadměrnou moc a škodlivé vlivy; bude muset zabránit působení lobby, především bojem proti korupci státních úředníků a informačních pracovníků, a zmrazením kapitálu používaného k destabilizaci společenského řádu.

V zemích, kde jsou vlády podřízeny elitám, mohou vznikat lidová hnutí odporu a národní osvobozenecké výbory, v nichž budou zástupci všech vrstev společnosti navrhovat radikální reformu politiky inspirovanou společným dobrem a důrazně se stavět proti neomalthusiánskému projektu globalistické agendy.

Vyzývám všechny, kdo chtějí bránit tradiční křesťanskou společnost, aby se co nejdříve sešli na mezinárodním fóru, na němž by se sešli zástupci různých národů a předložili vážný, konkrétní a jasný návrh. Obracím se na politické vůdce a vládce, kterým leží na srdci dobro občanů, aby opustili staré stranické systémy a logiku, kterou jim vnutil systém zotročený mocí a penězi. Vyzývám křesťanské národy od Východu po Západ a vyzývám hlavy států a zdravé síly institucí, ekonomiky, práce, univerzit, zdravotnictví a informací, aby se připojily ke společnému projektu, narušily plány a odložily nepřátelství, které chtějí nepřátelé lidstva ve jménu rozděl a panuj. Nepřijímáme pravidla protivníka, protože jsou vytvořena právě proto, aby nám zabránila reagovat a organizovat účinnou a ráznou opozici.

Vyzývám národy a občany, aby se spojili pod křížem našeho Pána Ježíše Krista, jediného Krále a Spasitele, Knížete pokoje. In hoc signo vinces.

Založme tuto antiglobalistickou alianci, dejme jí jednoduchý a jasný program a osvoboďme lidstvo od totalitního režimu, který v sobě spojuje hrůzy nejhorších diktatur všech dob. Pokud budeme dále otálet, pokud nepochopíme, že nás to všechny ohrožuje, pokud nezareagujeme tím, že se zorganizujeme do pevného a odvážného odporu, nelze tento pekelný režim, který se všude zavádí, zastavit.


A kéž nám všemohoucí Bůh pomáhá a chrání nás.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup

Nechte nás najít to vše

Pramen: Duc in altum