Menu


Zprávy o nastávající zkáze

 

Matka Helena Aiello nás může zajímat z několika pohledů: jako charitativní pracovnice a laická apoštolka, jako zakladatelka ženské řeholní kongregace, jako dobrovolná oběť na usmíření hříchů celého lidstva, jako omilostněná stigmatizovaná trpitelka posel Ježíše Krista a jeho zvláštní posel.

Na jejím příkladu vidíme, že Boží Syn si dává záležet na tom, aby nebylo žádných pochyb, koho si skutečně vybral jako svého posla, aby nevzniklo podezření, že snad vystupuje z vlastní iniciativy. Skýtá nám nesporné záruky, že jeho vyvolení se na prvním místě vyznačují ochotou k naprostému sebeobětování a aktivní spoluúčasti a doplňování toho, co „schází k plnosti Kristových útrap“. Tito Boží poslové sami nepodnikají nic, aby o sobě dali vědět, spíše se brání vnější popularitě. Jejich poselství je nerozlučně spojeno s celou jejich osobností, která nám i beze slov tlumočí nikoliv, co je nového a co je třeba vědět, ale co je třeba dělat. Jejich spolehlivost nezaručuje obsah jejich sdělení, ale jejich vlastní život.

Podobnou konstelaci charakteristik nenajdeme u současných konjunkturálních „proroků a prorokyň“, kteří se bez těchto zvláštních a potvrzujících znamení představují samozvaně jako „hlasatelé proroctví na plný úvazek“ a neúnavně je chrlí prostřednictvím internetu své plody, aby tak uspokojovali nedočkavé a zvědavé ctitele, a vymýšlejí si k nim úvodní a závěrečná oslovení, aby zněla podle jejich zdání co nejvěrohodněji.

 

Matka Aiello obdržela od Pána a jeho Matky četná vidění o hrozící  zkáze

                                                  
                                                                  

„Lidé přespříliš urážejí Boha. Kdybych ti dal spatřit počet hříchů spáchaných v jediném dnu, zemřela bys bolestí.“

„Doba je velmi těžká. Celý svět je znetvořený, protože se stal hroším než v době před potopou. Materialismus je na postupu a pokračuje ve svém pochodu poznamenaném krví bratrovražedných bojů. Jsou zde evidentní znaky nebezpečí pro mír. Pohroma přichází na svět jako stín hrozebného mraku, aby dosvědčila lidem, že Boží spravedlnost dopadá na lidstvo a že moje moc Boží Matky zadržuje ještě propuknutí uragánu. Všechno visí na nitce: když se tato nitka přetrhne, Boží spravedlnost dopadne těžce na svět a zahájí svůj strašný očistný proces. Budou potrestány všechny národy, protože množství hříchů je nesmírné a pokrylo zemi jako záplava bahna z moře. Síly zla jsou připraveny, aby propukly nade všemi částmi světa se strašnou krutostí. Rozvrat jako důsledek toho, co nastane, bude děsivý.“

„Již dávno jsem varovala lidi tolika způsoby. Vládci národů jsou si vědomi přetěžkého nebezpečí, ale nechtějí uznat, že ráně je možné se vyhnout jen tak, že se společnost vrátí k opravdu křesťanskému životu. Jakou trýzeň pociťuje moje srdce, když vidí, jak lidé ze všeho nejméně myslí na návrat k Bohu. Ale není daleko doba, kdy svět bud rozvrácen. Bude prolito množství krve spravedlivých, nevinných a svatých kněží, církev bude mnoho trpět. Nenávist dosáhne vrcholu.

Itálie bude pokořena a očištěna krví, a bude muset mnoho trpět, protože v tomto vyvoleném národě, sídle Kristova Náměstka, je mnoho hříchů. Neumíš si představit, co všechno se bude dít! Propukne strašná revoluce a cesty bud zaplaveny krví. Papež bude mnoho trpět a všechno toto utrpení bude pro něho jako agonie, která ukrátí jeho pozemské putování. Jeho nástupce bud řídit loď v bouři.

Trest pro bezbožné nebude otálet. Onen den bude děsivý tím nejstrašnějším způsobem: země se bude třást a zalomcuje celým lidstvem . Zlí zhynou za hrozné tvrdosti Boží spravedlnosti. Vydejte poselství a ihned varujte, pokud je to možné, všechny lidi země, aby se vrátili k Bohu v modlitbě a pokání.“

***

„Lidé se stali tak nevděční vůči mému Nejsvětějšímu Srdci a zneužíváním mých milostí přetvořili svět na scénu zločinů. Nesčetné skandály přivádějí duše od záhuby, zvláště duše mládeže. Oddali se bez mezí světkým rozkoším, které zdegenerovaly do zvráceností.

Špatný příklad rodičů vytváří v rodinách pohoršení a nevěrnost i v praktikování ctností a modlitby. Domov, pramen víry a svatosti, byl poskvrněn a zbořen. Vzpurnost lidí se nemění a oni vzpurně pokračují ve svých hříších. soužení, Tresty a soužení, které Bůh sesílá, aby přišli k rozumu, jsou přísné, ale lidé jsou zdivočelí jako šelmy a zatvrdili svá srdce proti Boží milosti.

Svět nezasluhuje již odpuštění, ale oheň, zničení a smrt. Muselo by být mnoho pokání a modliteb od věřících, aby zmírnili zasloužené tresty, které zatím zadržuje moje drahá Matka, která je také Matkou lidí. Bude následovat trest, který očistí zemi od zla. Boží spravedlnost volá po dostiučinění za mnoho urážek a zla, které pokrývá zemi. Nic jiného nelze připustit. Lidé se ve své zatvrzelosti se zatvrdli ve svých bludech, a proto se neobracejí k Bohu.

Osoby se nepodřizují církvi a pohrdají kněžími, protože je mezi nimi mnoho těch, kteří jsou důvodem k pohoršení. Poslouchej dobře, co ti řeknu, a oznam to všem. Moje Srdce je hluboce zarmouceno mnohým soužením, které hrozí světu. Spravedlnost našeho nebeského Otce je těžce urážena. Lidí nadále tvrdošíjně žijí ve svých hříších. (16. dubna 1954)

Bezbožecká propaganda rozšířila posvětě mnoho bludů a probouzí všude pronásledování, zkázu a smrt. Jestliže lidí nepřestanou urážet mého Syna, není daleko doba, kdy Otce pošle na zem nezbytný trest, který bude horší, než jaký lidé ve svých dějinách kdykoliv zažili. Až se na nebi objeví zvláštní znamení, budou všichni lidé vědět, že následuje trest pro svět. (7.ledna 1950)

Chci, abyste věděli, že tato metla je blízko: nikdy nevídaný oheň sestoupí na zem a velká část lidstva bude zničena. … Ti, kteří přečkají, budou pod ochranou Božího, milosrdenství, zatímco ti, kteří se nechtějí kát ze svých hříchů, zahynou v moři ohně!...Rusko bude takřka kompletně spáleno. Také jiné národy zmizí. Itálie bude částečně zachráněna kvůli papeži. (11. dubna 1952)

Svět propadl nesmírné zkáze. … Ti, kteří vládnou, stali se opravdovými vtělenými ďábly. Zatímco mluví o míru, připravují ty nejzhoubnější zbraně, aby zničili národy. (16. dubna 1954)

Přiblížil se Boží hněv a svět bude postižen velkým neštěstím, krvavými revolucemi, silnými zemětřeseními, epidemiemi, strašnými uragány, které způsobí, že vystoupí voda z řek a moří! Svět bude zachvácen novou strašnou válkou. Ničivé zbraně zahubí četné a národy. Diktátoři, pekelné zrůdy, zboří chámy se svatými nádobami a zničí národům ty nejdražší věci. V této svatokrádežné válce z divokého podnětu a v rozhořčené obraně bude zničeno všechno, co bylo vytvořeno lidskýma rukama. Nakonec se objeví na nebi mraky se záblesky ohně a rozpoutá se ohnivá bouře nad celým světem. Strašná pohroma, nikdy v lidských dějinách nevídaná, bude trvat sedmdesát hodin. Bezbožní budou obráceni v prach a mnozí zahynou pro zatvrzelost ve svých hříších. Projeví se moc světla nad mocí temnost. ( 16. dubna 1955).

Bude to velký souboj mezi mnou a Satanem... Materialismus dělá velké pokroky u všech národů a pokračuje ve své postupu poznamenaném krví a smrtí... Jestliže se lidé nevrátí k Bohu, přijde velká válka z východu i západu, válka teroru a smrti, nakonec spadne z nebe očistný oheň jako vločky sněhu na všechny národy a velká část lidstva bude zničena.

Rusko vtrhne ke všem národům, zvláště do Itálie, a vztyčí svou vlajku na kopuli sv. Petra!.... Projevím své zalíbení pro Itálii, která bude uchráněna před ohněm, ale nebe se zahalí hustou temnotou a země bude postižena strašnými zemětřeseními, která otevřou hluboké propasti a budou zničena celá města a provincie; všichni budou křičet, že je konec světa! Také Řím bude potrestán podle spravedlnosti ze mnohé těžké hříchy, protože pohoršení dosáhlo vrcholu. Proto dobří, kteří trpí a jsou pronásledováni pro spravedlnost a spravedlivé duše se nemusí obávat, protože budou odděleni od bezbožných a od zatvrzelých hříšníků a budou zachráněni (1959).

Lidstvo se vzdálilo od Boha a ošáleno pozemskými statky zapomnělo na nebe a propadlo bezmezné zkaženosti, která není srovnatelná ani s dobou před potopou!... Ale hodina spravedlnosti se přiblížila a bude strašná!... A jestliže lidé neobnoví v těchto pohromách volání k Božímu Milosrdenství a nevrátí se k Bohu v opravdu křesťanském životě, Rusko svými zbraněmi napadne Ameriku, zavalí Evropu a především řeka Rýn v Německu bude plná mrtvol a krve. Také Itálie bude zachvácena velkou revolucí a papež bude muset mnoho trpět.

Nepřítel jako řvoucí lev vtrhne do Říma a jeho hořkost zaplaví národy ( 22. srpna 1960)

Ó, jak strašný obraz vidím! Právě propuká velká revoluce v Římě! Vstupují do Vatikánu. Papež je sám a modlí se. Chytají papeže. Násilím se ho zmocňují. Zasazují mu rány, až padne. Spoutávají ho. O, Bože, ó Bože. Kopají do něho. Jak strašná scéna... Blíží se naše Paní Tito zlosynové padají na zem jako mrtvoly. Naše Paní pomáhá papeži povstat, bere ho do náruče a přikrývá svým pláštěm se slovy: „Neboj se!“ (Velký pátek 1961)

Prameny:

Mons. Francesco Spadafora, "Suor Elena Aiello, 'a monaca santa". ( Imprimatur)

Revue : "La voce delle figlie di Madre Elena Aiello" , revue Malých sester utrpení NPJK, http://suoreminime.medianetis.it/

Desmond A. Birch, Trial, Tribulation and Triumph.

Alessandro Meluzzi, Viaggio nelle profezie.

Albert J. Hebert, Prophecies! the Chastisement and Purification!

http://www.profezie3m.altervista.org