Menu


Západ před exekucí

                                                      20.8.2016

Římská říše se nezhroutila v důsledku ekonomické krize, jak se snaží tvrdit marxistická historiografie, nýbrž podlehla duchovní krizi, způsobené mravní zkázou. Materialistický epikurejský hedonismus, který se v posledním století před Kristem rozmohl ve vyšší společnosti, měl zhoubný dopad na veřejnou i soukromou mravnost. Celá rozvrzaná Marxova ekonomicko- politicko-sociání teorie o třídním boji, revoluci a diktatuře proletariátu není nic jiného než prostředek k zničení a pošlapání víry. Devastující moc, ideologie a prázdné sliby jsou nástroje pro matení vědomí, které je zbaveno Krista.

Jenže uvnitř samotné církve infiltrovaní nepřátelé odbourali nadpřirozenou hradbu, která chránila národy i svět před úplnou zkázou. A touto baštou byla mše svatá vytříbená a kodifikovaná svatým Piem V., a to nikoliv jako vynalezená, nýbrž převzatá z její nejdávnější epochy. Nynější nový ritus zcela přepracovaný umělým způsobem a prosazený brutálními metodami nahradil kult zaměřený k Bohu kultem člověka. Není to už svrchovaná oběť podle katolické nauky, nýbrž bratrské společenství podle protestantské hereze.

Při slavení mše svaté si má kněz, který si díky Boží milosti zachoval pravou víru, ustavičně připomínat, že rozmlouvá s Bohem, a to s vědomím, že je přítomen trvalé nekrvavé obnově aktu všeobecného vykoupení, který smiřuje s Bohem a chrání tak svět před zkázou, přivolávanou hříchy, jimiž lidstvo uráží ustavičně svého Stvořitele.

Kolik kněží a kolik věřících myslí na to během mše svaté? Většina si už není ani vědoma smírného a odčiňujícího charakteru mešní oběti. Že se v kostele někomu klaníme, stalo se extravagantní myšlenkou, zachovala se jen idea, že přicházíme Bohu děkovat: za co? Za život, za rodinu, za prázdniny...všechno věci směřující výhradně do přirozené roviny. Pastoralisté silní ve své neomylné vědě spustí hned, že v současné kultuře je prostě nemyslitelné předkládat něco více, to by nikdo nepochopil. Když uhasili každý opravdový náboženský cit, udržují tento stav a blokují každý pokus o změnu k lepšímu....

Západ zcela ponechaný Satanově zvůli, jeho dílu a jeho svodům, čeká na ránu z milosti, i když si to neuvědomuje, a proto je tak bezstarostný. Sem tam nějaká izolovaná Kasandra se pokouší o láskyplné varování, ale nikdo ji neposlouchá. A pokud se někdo pokusí překročit zeď panujícího mlčení, je ihned odbyt jako škarohlíd a prorok zlých věcí. V mediálním systému pevně kontrolovaném technokratickým imperialismem mnoha tváří nejsou povoleny hlasy vybočující ze sboru, nanejvýš jen hlasatelé iluzorních a klamných nadějí. Mysl přeplněná marnostmi, břicho plné škodlivých pokrmů, krev znečištěná alkoholem a drogami... to vše vytváří pokus o sladkou sebevraždu, aby se předešlo popravě.

Skutečnou hrozbou přirozeně nejsou atentáty plánované tajnými službami, které mají sloužit k vyvolání masových emotivních řetězových reakcí na usnadnění politických změn a ospravedlnění dalšího omezování svobody. Reálná hrozba spočívá – kromě šíření rakoviny, soukromého násilí a nakažlivých pohlavních chorob – v projektu drastického snížení světové populace, o které usilují ďáblu zasvěcení politici a bankéři. Už několik desetiletí se s ohlušujícím mlčením provádí ve veřejných nemocnicích i soukromých klinikách masová likvidace lidských plodů, které jdou do milionů a převyšují všechno známé hromadné vraždění. Již samotný tento zločin volá po nepředstavitelných trestech, ke kterým Bohu poslouží jeho vlastní nepřátelé, když vyčerpal všechna svá varování, napomenutí a výzvy.

Milosrdenství vyžaduje upřímnou lítost a rozhodnou nápravu vlastního jednání, odvržení bludů a odčinění vin, nápravu všeho způsobeného zla a pevné rozhodnutí již více nehřešit. Proč by jinak Boží Syn zemřel na kříži, když nejdříve svěřil apoštolům úkol obnovovat jeho výkupnou oběť v každé době a na každém místě? Jen díky tomu se hříšníci mohou obrátit a spolupracovat, jak je spravedlivé, na vlastní spáse tím, že spojují své pokání s oním Umučením, které je zdrojem všech milostí. Běda tomu, kdo se tváří, jako by to nevěděl, a podstrkává věřícím parodii milosrdenství! Bylo by mu lépe, kdyby se nebyl narodil. Běda tomu, kdo zkomolil význam a popřel pravou hodnotu mše svaté! Ten jistě nemůže vstoupit do ráje. Chceme -li napravit to, co nás čeká, vraťme se ke mši svaté všech časů, vzývejme Boha o milost díky četným kněžím, dokud ji ještě mohou slavit. Nikoliv těm, co zvou do chrámů muslimy, kteří proklínající našeho Pána a urážejí Ho během jeho svaté Oběti. Ti ztratili svou hlavu.

Don Elia 20.8. 2016


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010