Menu


Zamlčené důležité schéma 2VK

De deposito fidei pure custodiendo (O pokladu víry, který je třeba pečlivě střežit) je jedno ze sedmi významných schémat, která schválil 1962 pro koncilní jednání papež Jan XXIII., ale která se kvůli podvodu nedostaly na pořad. Vypuštění těchto schémat, která podle řádu měla tvořit základ diskuze, znamenal kapitální zvrat v dějinách 2VK.

Koncil pak pokládal za důležité představit víru církve novým způsobem, místo aby ji potvrdil a hájil proti bludům, které ji ohrožují. Promulgované texty však chtěly mít charakter pastorační, ale v důsledku toho představoval koncil v dalším průběhu zatemnění nauky víry, až to té míry, že Benedikt XVI. potvrdil 2012, rok před svou demisí (trochu pozdě!), že »širokým oblastem světa hrozí nebezpečí, že plamen víry vyhasne, protože není náležitě živen. Stojíme před hlubokou krizí víry, před ztrátou náboženského citu, což představuje pro dnešní církev výzvu«.

Schéma dogmatické konstituce o zachování integrity pokladu víry, které předvídalo hrozící krizi, pokládalo za nezbytné a nutné obnovit tradiční nauku církve a odsoudit protikladné bludy, začíná slovy sv. Pavla k Timoteovi: »..opatruj, co ti bylo svěřeno! Varuj se prázdných světských řečí a námitek falešné vědy; vždyť někteří, kdo je zastávají, zbloudili ve víře« ( 1 Tim, 6, 20-21).

I když toto schéma nebylo promulgováno, představuje jeden z dokumentů 2VK, který si zachovává všechnu svou sílu a aktuálnost a zasluhuje, aby byl čten a prohlubován.

Integrální text vychází v latinském originálu a italském překladu s úvodem prof. Roberto de Mattei, v nakladatelství Fiducia (152 stran, cena 12€)

Corrispondenza Romana