Menu


Záchrana nebo záhuba

                                6.9.2017

Ve svých sděleních své služebnici Rozálii Celakové Pán Ježíš opakovaně zdůrazňoval, že hříchy, které mu působí nejvíce utrpení a které současně nejvíce ničí člověka, mezilidské vztahy a vedou do věčné záhuby, jsou hříchy nečistoty, vraždy (potraty) a nenávist.

Lidské pohlaví je projevem velké důvěry, jakou Bůh projevuje ženě a muži. Je to posvátná oblast, ve které je přítomen sám milující Bůh a naplňuje zde zázrak stvoření nových lidských bytostí. Sám Bůh nám zjevil, že pohlavní soužití musí být proto prožíváno pouze v posvátném manželském svátostném vztahu jakožto znamení této svátosti. Svátostí manželství Kristus zaručuje manželům svoji stálou posvěcující přítomnost. Manželé v posvěcujícím stavu vzájemné lásky a odevzdanosti se sexuálním soužitím stávají účastníky života a lásky Boha a jsou obrazem Nejsvětější Trojice. Proto není možné sexuální soužití mimo svátost manželství, čili v odtrženosti od Boha a v rozporu s šestým a devátým přikázáním Desatera. Mimomanželské styky, pornografie, masturbace, homosexuální akty a antikoncepce a všechny další hříchy nečistoty jsou projevem neposlušnosti vůči Bohu, egoismu a zradou lásky a působí katastrofální spoušť v duchovní oblasti člověka: posilují egoismus, ničí dispozici k lásce a vedou člověka do otroctví sil zla. Hříchy nečistoty jsou proto tak nebezpečné, že jsou dokonalou vraždou lásky, a proto působí Ježíši nesmírné utrpení.

Je to cesta, která vede k duchovní smrti, k závislosti na sexuálních prožitcích a v důsledku toho k dalším ohavnostem jako antikoncepci, zabíjení nenarozených, rozvodům a eutanazii.

Nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílu v Božím království? Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zhýralci, ani lidé zvrácení, lakomci, opilci a utrhači nebudou mít v království Boží účast (1 Kor 6, 9).

Naprostá nezbytnost svrchované vlády Ježíše Krista

To je důvod, proč Pán Ježíš chce bezvýhradně vládnout v lidských srdcích i v národech. Jeho svrchovanost není svrchovaností násilného utiskovatele, nýbrž svrchovanost lásky Boha, který je Láska a jen z lásky stvořil a posléze vykoupil svět. Ti, kteří nepřijímají tuto svrchovanost lásky Božího Syna, odmítají zaslepeně základ a podstatu svého bytí, darovaného od Boha, odtrhli se pyšně od samotného zdroje života, a proto budou jako zrůdy nenávratně smeteny z povrchu zemského a už nikdy nepovstanou k životu.

Tato bolestná Ježíšova slova jdou ruku v ruce s varovným hlasem Matky Boží ve Fatimě, Quito, La Salettě, Akitě a dalších místech. (Varovná proroctví).

Podstatná a odpovědná část církve, kterou Ježíš Kristus založil, aby střežila svrchovanost jeho lásky, však podlehla bludným svodům Satana, zradila své poslání a přiznala odbojnému lidstvu jeho právo na svou vlastní svrchovanost vzpouzející se proti Bohu a sama se této vzpouře podle přizpůsobuje. A tak se lidstvo, které se odloučilo od svého zdroje Čistoty a Lásky, stává stále hlubší nečistou kloakou nejhnusnějších ohavností pojmenovaných a ukrývaných pod falešnými krycími jmény. Nadcházející velká očista bude projevem svrchovaného milosrdenství vůči chorému lidstvu, které volá po očistné koupeli. Kdo to čteš, rozuměj.


   Pramen: Mieczysław Piotrowski  Miłujcie się    2017/1