Menu


Výmluvné napomenutí z Polska

                                                                           31.5.2016

Stalo se to v Lehnici, slezském městě s historickou minulostí. Je to významná událost, ale její ověřování probíhá v tichosti.

25. prosince 2013 ve farním kostele sv. Hyacinta během vánoční mše upadla nedopatřením na podlahu konsekrovaná hostie. Podle směrnic platných pro takové případy byla hostie vložena do sklenic s vodou a postavena za svatostánek, kde se postupně rozplyne.

Po deseti dnech 5. ledna 2014 konstatoval jeden z kněží, že hostie se nadále nachází ve vodě a jedna její část je rudá od krve. Upozornil na to biskupa a ten po dvou týdnech jmenoval vyšetřovací komisi.

Hostie byla podrobena důkladné analýze v ústavu soudní mediciny, kde dospěli k těmto závěrům: na hostii se objevila tkáň, která je shodná s živou tkání ze svalu lidského srdce, s příznaky trvající agonie.

Církev, jak známo – na základě Ježíšových slov – uznává, že chléb a víno, které kněz proměňuje, stávají se skutečným tělem a krví Kristovou, i když si zachovávají vlastnosti chleba a vína.

Ale během staletí se opakovaly případy, že tyto vlastnosti mizí a chléb a víno se stávají skutečným lidským tělem a krví.

V tomto případě se hostie stala tkání identickou s tkání živého srdce, které trpí v agonii: utrpení Spasitele, kterého tento svět odmítá.

Biskup Zbigniew Kiernikowski obdržel 17. dubna od Kongregace pro nauku víry oficiální potvrzení zázraku a povolení vystavit vzácnou relikvii k veřejné úctě.

Diecéze svolala tiskovou konferenci a podala informace o případu a o lékařských analýzách, které jsou tak důkladné, že poskytují absolutní morální jistotu.

Podobné zázraky se děly i v minulosti, např. v Lanciano, kde je relikvie uchovávána od VIII. století.

Pověstný je zázrak v Sieně z XIII. století, který dodnes trvá navzdory všem přírodním zákonům a právě v minulých měsících byl předmětem nové vědecké analýzy, která potvrdila nevysvětlitelnou zázračnou událost.

Právě to je významná skutečnost, že eucharistické zázraky se dějí a potvrzují také za našich dnů. Zdá se, jakoby je Bůh posílal vědecké tribunály, aby rozptýlil jakékoliv podezření, že jde o podvod.

Bůh pod mikroskopem

Skutečnosti z Lehnice jsou prakticky identické s jiným případem, ke kterému došlo rovněž v Polsku v Sokolce v kostele sv. Antonína v roce 2008. Rudou masu na hostii analyzovali specialisté z lékařské fakulty univerzity v Bialystoku Maria Elżbieta Sobaniec-Lotowska a Stanislaw Sulkowski, kteří konstatovali, že fenomen nemohl být způsoben bakteriemi: celý soubor příznaků vede k identifikaci částečky, která pochází ze srdečního svalu, a nejedná se o mrtvou tkáň nýbrž o živý organismus.

Navíc dlouhý pobyt ve vodě by měl vyvolat proces autodestrukce způsobený mezibuněčnými enzymy, ale nic takového nebylo zjištěno.

Polský tisk vyslovil názor, že rudá substance mohla pocházet z kontaktu se srdcem vyňatým z mrtvoly.

Hostie ovšem byla po celou do pod klíčem a nikdo kromě lékařů k ní neměl přístup. Manipulaci ovšem vylučuje udivující detail, že struktura hostie je neoddělitelně „prorostlá“ tkání lidského srdce, která tak prostupuje látku hostie, že jde o částečku hostie takřka transformovanou na živou tkáň.

Nikdo na zemi není chopen něco takového realizovat. Profesorka Sobaniec-Lotowska prohlásila: „Ani vědci z NASA, kteří disponují nejnovějšími technologiemi, nebyli by schopni něco takového uskutečnit“.

Věda a zázraky

Paradoxně v nejmodernější době místo aby eucharistické zázraky skončily, jak by očekávali skeptici, jsou ještě více neoddiskutovatelné právě díky vědě, která se nakonec stává nejlepším spojencem církve.

Neboť církev na rozdíl od názorů neinformovaných a zaujatých dává široký prostor rozumu a uznává základní roli vědeckého poznání. Církev je první, kdo žádá odpověď vědy, ať už jde o údajné zázraky v procesech svatořečení anebo ověřování zázraků Lurdech nebo jiných svatyních, a to tím spíše, když se jedná o zázraky mimořádných uzdravení.

A tak volky nevolky vědecký svět poskytuje svůj spolehlivý souhlas k fenomenům, které přesahují náš rozum, „nerespektují“ přirozené zákony a nakonec dostávají název zázrak.

Poselství nebes

Proč by mělo mít nebe zájem na eucharistických zázracích? Církev odpovídá: aby potvrdilo víru věřících a probouzelo rozumné otázky v mysli nevěřících. Ale také proto, aby vyzvedlo a oslavovalo živou přítomnost Ježíše mezi svými. Bez Eucharistie by církev neexistovala.

Není to jistě náhoda, že tyto zázraky se udály ve vlasti Jana Pavla II. Byl to on, kdo ustanovil diecézi v Lehnici v roce 1992 a po pěti letech tuto diecézi navštívil. A polská církev v době synody bojovala proti bergogliánské revoluci v oblasti svátostí.

Bergogliovo mylné pojetí milosrdenství vede k profanaci Eucharistie a svátostí. Jsou také známy jeho otřesné relativistické výroky o Eucharistii v luteránském kostele v Římě.

Nechybí těch, kteří opakování eucharistických zázraků v dnešní době chápou jako znamení a napomenutí pro Bergoglia, který už jako pomocný biskup v Buenos Aires se snažil „ztlumit“ eucharistický zázrak v devadesátých letech v hlavní městě Argentiny.

Antonio Socci. Lo Straniero