Menu


Vychytralá výzva al-Baghdadiho

Kalif Abu Bakr al-Baghdadi žádá všechny muslimy, aby uskutečnili svůj „hijrach“, svoje tažení do Evropy a zaměnili islám míru za islám války a následovali tak Mohameda v jeho „Hidšra“ (v roce 622). Toto poselství probouzí tradiční salafistický svět.

Poselství kalifa je velmi vychytralé, protože odpovídá očekávání určité části islámského světa. Salafistické skupiny, které chtěly přivést ke klidu a k praxi z dob Mohameda, jsou spokojeny, protože se jim zdá, že konečně nacházejí pravý islám.

Mluví li al-Baghdadi o vystěhovalectví, míní tím tažení Mohameda z Mekky do Mediny, kdy začíná mohamedánský letopočet. Toto tažení je přechodem od pokojného islámu k válečnému. V Mekce Mohamed války nevedl. Když však viděl, že jeho poselství se nevěnuje pozornost, dokonce že se musí obávat o svůj život, shromáždil kolem sebe tlupy nejvěrnějších k tažení do Etiopie, tehdy křesťanské země, kde byli vlídně přijati a nemuseli se ničeho obávat.

Hidšra jako přechod k pravému islámu

Mohamed však odešel do Mediny a zahájil tam kazatelskou činnost. A po roce přešel k bojovým aktivitám nejdříve proti Mekce a pak proti okolním kmenům, aby je přinutil k přijetí islámu. Tyto války vedl nikoliv jako náboženské, nýbrž spíše jako vojenský vůdce.

Když Mohamed 632 zemřel, mnoho kmenů se vrátilo, nepodporovali už válku a neplatili také žádné daně. Nový kalif Abu Bakr jim vypověděl válku, aby je přinutil k islámu. Oni se však bránili: máme smlouvu s Mohamedem. Abu Bakr si je však podrobil a přivedl zpět k islámu. Tento kalif vyzval k svaté válce proti celému světu, aby ho celý podrobil islámu. Jeho výzva znamenala probudit něco, co odpočívalo v hlubokém povědomí islámu: Uskutečněme všichni svou „hidšra“. Nechejme za sebou ty, kteří chtějí mírumilovný islám, a přistupme k pravému islámu, který dobyl nejdříve Arabský poloostrov, Blízký Východ, Středomoří, Persii, Indii a jihovýchodní Asii. Toto poselství chce říci: Zahajme poslední fázi boje, který začal Prorok a pokračovali v něm jeho noví nástupci.

To vše je symbolicky nadneseno

Poselství al-Baghdadiho chce probudit ještě větší počet muslimů, aby mobilizovali stále nové a rozhodnější muže. Jeho výzva se jistě setká s přijetím u salafistických muslimů, kteří mají za vzor původní praislám. To přiměje mnoho muslimů, aby se stali salafisty a vytáhli do války.

Co je třeba dělat vzhledem k této výzvě? Sáhnout po zbraních?

Vojenský boj je jistě nezbytný. Nemůže však přinést řešení. Vojenské akce mohou utlumit násilí, zabránit většímu krveprolití a přinutit Islámský stát k ústupu. Porazit ho však není možné. Toto hnutí bude dále existovat, možná změní své jméno, ale bude existovat dále, protože je součástí islámu. Jediné radikální řešení je vnitřní reforma islámu jiným výkladem islámských dějin samotnými muslimy.

Západní myšlenkové proudy nepomohou

Když al-Baghdadi říká, že islám není náboženství míru, přehání. Islám zná fáze pokojného života. Tvrdit, že islám zná jenom válku, je tedy mylné. Je to ovšem otázka perspektivy. Jsou fáze míru jen přestávkami způsobenými politickou slabostí vedení nebo vnějšími tlaky, ale neodpovídají podstatě islámu, nebo je třeba přiřadit je k jeho vlastním prvkům?

Západ se dlouho pokoušel o jiný výklad slova džihád. To je způsob myšlení vlastní Západu, ale nikoliv islámu. Všechny takové pokusy nutně troskotají. Tak tomu bude i se změnou perspektivy islámských dějin, pokud takové návrhy budou přicházet zvenčí a nestanou se vnitřní součástí islámského světa. Otázky: Co vlastně islám chápe pod „džihádem“, mohou sice posloužit k vlastnímu uklidnění, ale ve skutečnosti nijak nepomohou. Otázky Západu nemusí být nutně otázkami islámu a totéž platí o jejich odpovědích.

Křížové výpravy není možno ztotožňovat s džihádem.

Křížové výpravy nejsou totéž co svaté války islámu. Křížové výpravy byly lokální války o osvobození Jeruzaléma a svatých míst. Nebyly dobyvačné ani svaté ani odvozené z evangelia.

U islámu je tomu zcela jinak. Džihád je vždy „svatá válka, při které jde o dobytí nových území, která mají být získána pro islám. Je to vždy „totální válka“, protože je vedena s nejvyšším úsilím a je to válka odvozená z Koránu.

Samir Khalil Samir SJ

 

Samir Khalil Samir je známý egypstký jezuita a uznávaný islamolog


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010