Menu


Vstupní komentář

Vstupní branou k těmto stránkám je nejstručnější oficiální vzývání Ducha Svatého. Bez tohoto vzývání ať, prosím, nikdo nevstupuje. Nelekejte se toho, že tato modlitba je v latinském jazyce. Tato modlitba je adresována Duchu svatému, a je proto napsána v tom jazyku, který si On zvolil jako komunikační prostředek se svou svatou římskou církví. Tyto stránky zvou k rozjímání a ke studiu ty, kteří se cítí pozváni, aby obnovili komunikaci s Duchem Svatým, aby ho smiřovali za všechno přehlížení, zanedbávání a nedůstojné pokořování, jakého se mu dostalo od jeho Církve za posledních sto let. V důsledku toho jsou to léta nevýslovných katastrof všeho druhu, z nichž nejhorší je katastrofa duchovní, která vrcholí v současné době. Je možné Ducha Svatého pokořovat? Činíme tak pokaždé, když nedbáme na jeho hlas, protože se pyšně domníváme, že si sami poradíme lépe.

„Můj národ na můj hlas nedal, nevšímal si mě, Izrael. Přenechal jsem je jejich zatvrzelosti, ať si žijí podle svých nápadů. Kéž by mě můj lid uposlechl, kéž by chodil po mých cestách! Jeho odpůrce bych pokořil, obrátil bych svou ruku proti jeho protivníkům. Kdo tupili Pána, ti by mu lichotili. Jadrnou pšenicí bych ho sytil, krmil bych ho medem ze skály.“ (Ž 81, 12–17)

Není to přesně to, co potřebujeme ke své záchraně? 

„Náš sekularizovaný a desakralizovaný svět umírá pro nepřítomnost Boha. Je ponořen do pohodlí a poživačnosti. Je jen jeden lék: Boží Duch, Duch Svatý. Jen on dokáže znovuoživit Církev a znovuoživí ji novými Letnicemi.“ (M. M. Philipon OP)

                                                    * * *

Podpora stránek

konto: 2900333408/2010

Na úmysl příznivců a dobrodinců tohoto díla
je každý měsíc obětována mše svatá
 
Lubomír Štula