Menu


Videovýzva Mons. Viganò

 

Po prodloužení zeleného certifikátu se počty protestů zvyšují. Kdo říká ne, vyráží do ulic.

Text videovýzvy věnované monsignorem Viganò těm, kteří v neděli 26. září demonstrovali na Piazza Castello v Turíně.
Vážení přátelé,
vážení bratři a sestry,

dovolte mi, abych se k vám připojil s vyjádřením mé duchovní blízkosti a veškeré mé podpory. Vaše přítomnost na tomto náměstí, jako na mnoha náměstích v Itálii, ukazuje, že stále existují lidé, kteří se nevzdávají užití své inteligence a nechtějí vzdát se své svobody.

Scházíte se, abyste vyjádřili své odhodlání nenechat se oklamat lží režimních médií, cenzurou sociálních platforem a televizí, umně zasetým terorismem, aby vás donutili používat experimentální genové sérum, u kterého každý den se objevují další závažné vedlejší účinky, dokonce smrtelné, spolu s prokázáním jeho neúčinnosti při omezování nákazy.

Všichni chápeme, domnívám se, že pandemie je používána jako prostředek k dosažení tohoto Velkého resetu, který byl roky plánován do všech detailů. Je zneklidňující vidět, jak se všechny politické síly, dokonce i ty, od nichž se dal očekávat nějaký odpor k nastolení této zdravotní diktatury, staly spolupachateli elity zločineckých spiklenců. Guvernéři, soudci, policejní síly, lékaři a vědci, úředníci veřejného i soukromého sektoru, novináři, ale také biskupové a kněží a samotní vatikánští vůdci: v každé části světa se všichni řídí stejným písmem, jediným směrem. Viděli jsme, kam až sahá jejich ideologická zuřivost: diskriminovat a kriminalizovat ty, kteří se rozhodli nebýt součástí tohoto masového experimentování, vedeného protilidským plánem - protože je zásadně proti Kristu - a enormními ekonomickými zájmy.

Ale pokud jste si všichni vědomi absurdity a absolutní závažnosti toho, co se dělo za poslední rok a půl; pokud mnozí z vás chápou, že Covid pomáhá omezovat přirozené svobody občanů a zavádí orwellovský režim, ve kterém je každý z nás sledován a kontrolován při všech našich činnostech; na druhou stranu je nutné jít hlouběji, tj. je třeba si uvědomit, že to, co vidíme, se děje, reaguje na nelidský projekt osob, které nenávidí nejen zdraví těla, ale také a především záchranu duše.

Každý z vás, každý z nás má nesmrtelnou duši, stvořenou Bohem a vykoupenou naším Pánem Ježíšem Kristem obětí kříže. Pro každého z nás Pán prolil svou Krev a je naší povinností střežit svou nesmrtelnou duši v Boží milosti, následovat Jeho přikázání a odvážně vydávat svědectví víře právě ve chvílích, kdy je tak vážně ohrožena těmi, kteří v současné době vládnou, a kteří se postavili na stranu nepřítele.

Musíme si uvědomit, že pokud jsme došli k tomuto bodu, vděčíme za to z velké části naší nevěře, že necháváme ostatní, aby pro Boha rozhodovali, co je správné a co ne, aby ve jménu tolerance se umožňovalo vraždit děti v lůně, zabíjení nemocných a starších, degeneraci křesťanské morálky a zkaženost dětí a mladých lidí.

To, co se dnes děje, je otrávené ovoce desetiletí šíření vzpoury proti Pánovu zákonu, hříchů a neřestí, které volají po pomstě před Bohem.

Prozřetelnost nám ukazuje, co se se světem může stát, když opustí Ježíše Krista a postaví se pod otroctví satana. Moje slova nejsou apokalyptická - jak někteří říkají - ale spíše vážné varování pastýřů katolické církve, vrátit se k Bohu, uznat, že tam, kde nevládne Kristus Král a Královna P. Maria, vládne krutá a bezohledná tyranie ďábla, který slibuje univerzální bratrství, ale sleduje a chce jen naše zatracení.

Rád bych citoval slova Jana Pavla II., který na začátku svého pontifikátu v roce 1978 prohlásil: „Nebojte se! Otevřete opravdu dokořán dveře Kristu a jeho spásné síle. Nebojte se! Ježíš Kristus je Král a Pán dějin, v jeho rukou jsou osudy a osudy každého z nás, států a svaté církve. Nedovolí nám podlehnout náporu nepřítele lidstva. Vraťme se, vraťme se k němu všichni s důvěrou marnotratného syna, který pokorně prosí svého otce, aby mu odpustil a přivítal ho zpět ve svém domě. Vraťme se k tomu, že jsme křesťané, hrdí na naši víru a na civilizaci, kterou náboženství vybudovalo během dvou tisíc let historie a jejíž kolébkou byla naše milovaná vlast, Itálie. Vraťme se k civilní a politické obraně těch nesmlouvavých hodnot, které dnes vidíme popírány a pošlapávány. Ale především - prosím vás: vraťme se žít v Boží milosti, přijímat svátosti, praktikovat ctnosti, být křesťany v souladu se sliby křtu, autentickými svědky Krista.

A aby tento den, kdy veřejně a odvážně projevujete svůj odpor k blížící se tyranii, nezůstal sterilní a bez nadpřirozeného světla, zvu vás všechny, abyste se mnou recitovali slova, která nás Pán naučil. Udělejme to s vroucností a impulzem lásky a vzývejme ochranu Pána a Jeho Nejsvětější Matky pro nás všechny, naše rodiny, naši vlast a celý svět: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Dej nám dnes náš každodenní chléb, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale osvoboď nás od Zlého. Amen.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
26. září 2021

Dominika XVIII. Post Pentecosten