Menu


Varovná proroctví Matky Boží hovoří jednoznačně

»Svátost manželství, která symbolizuje spojení Krista s jeho církví, bude napadena a hluboce zprofanována. Masonerie, která bude u moci, schválí hanebné zákony, aby se osvobodila od této svátosti. V těchto nešťastných dobách zavládne bezmezná rozmařilost...« »V tomto období krajní nouze církve, ten, který by měl promluvit, bude mlčet.«

Quitto 21. ledna 1610


»Během této doby se církev stane terčem útoků strašné mafie zednářů. Zavládnou neřesti nečistoty, nevěry a svatokrádeží, zpustošení nepravostmi, a ten, který by měl promluvit, bude mlčet.«

Quitto, 2. února 1610


»Kněží, služebníci mého Syna, pro svůj hříšný život a neúctu a bezbožnost při slavení svatých tajemství, pro svou lásku k penězům, lásku k poctám a rozkoším stanou se stokami nečistoty. Ano, kněží vyžadují odplatu a odplata padne na jejich hlavy«

»Běda církevním knížatům, která se budou zabývat tím, jak hromadit bohatství, jak uchovat svou autoritu a pyšně panovat.«

La Salette


»Věz, že Boží spravedlnost sešle strašné tresty na všechny národy, nejen pro hříchy lidí, ale především pro hříchy kněží a řeholníků... Opustili své vznešené poslání a tak velice se degradovali, že v Božích očích jsou to právě oni, kdo umocní přísnost trestů.«

Quitto 2. listopadu 1634


»Také pro církev nastane doba velkých zkoušek. Kardinálové vystoupí proti kardinálům, biskupové proti biskupům. Satan si bude vybírat v jejich řadách a v Římě nastanou velké změny …. Církev bude zaslepená. Co bude shnilé, padne, a to co padne, již nepovstane. Satanovi se podaří úspěšně pronikat až k vrcholům církve.... «

3. fatimské tajemství


»Třeste se, vy, kteří předstíráte, že se klaníte Kristu, a vnitřně se klaníte jen sami sobě; třeste se před Bohem, který vás předá svému nepříteli, protože posvátná místa jsou znesvěcena. Řím ztratí svou víru a stane se sídlem Antikrista.«

»Pohanský Řím zmizí.«

La Salette