Menu


Varování svatého Apoštola Judy

 

Nutí mě to vybídnout vás k tomu, abyste vedli boj pro víru, která byla jednou provždy křesťanům svěřena. Vloudili se totiž mezi vás jistí lidé, kteří byli už dávno označeni k tomuto odsouzení. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za prostopášnost a zapírají jediného vládce a Pána Ježíše Krista.

Když Pán zachránil svůj lid z Egypta, zahubil potom ty, kteří neuvěřili....Právě tak Sodoma a Gomora a okolní města, která se podobným způsobem oddávala protipřirozenému smilnění a propadla zvrhlosti, jsou pro výstrahu trestána věčným ohněm.... Tito lidé mluví s pohrdáním o všem tom, o čem nic nevědí, a to, co umějí z přirozeného pudu jako nerozumná zvířata, to je vede do zkázy. Běda jim! Jsou to skvrny na vašich hodech lásky, beze studu s vámi hodují a pasou sami sebe. Jsou to mraky bez vody, sem tam honěné větry, stromy stojící na podzim bez plodů, dvakrát odumřelé, vykořeněné, divoké mořské vlny, které jako pěnu vyvrhují svou špínu, bludné hvězdy, pro které je připravena nejhlubší tma. (...)

Pamatujte na to, co vám dříve pověděli apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Říkali vám: V poslední době povstanou posměvači, kteří žijí podle svých bezbožných žádostí. To jsou ti, kdo působí roztržky, lidé jen pozemsky smýšlející, v nichž není Duch.

Ale vy, milovaní, postavte svůj život na své přesvaté víře, modlete se ve spojení s Duchem Svatým, uchovejte se v Boží lásce. Smilujte se nad těmi, kteří kolísají, jiné zachraňte z ohně a vytáhněte je. Ošklivte si šat poskvrněný tělesností.

Tomu, kdo má moc uchránit vás před pádem a uvést vás radostné a čisté před svou velebnost, jedinému Bohu, který nás zachránil, sláva, velebení, vláda a moc, jak tomu bylo přede vším časem, tak tomu buď nyní i na věky. Amen


Svatý apoštol Juda


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010