Menu


Trump a Orbán: Ve hře je ztráta nebo ochrana identity

 

                                         18. 10. 2017

Ve dnech končícího stého výročí   fatimských zjevení pronesli představitelé dvou zemí zcela podobné projevy svědčící o skutečném zápasu, který se právě odehrává ve světě.

Je to zápas mezi těmi, kdo jsou přesvědčeni, že identita je zeď, kterou je třeba zbourat, a těmi, kteří trvají na tom, že je to zeď, která zachovává a zhodnocuje bohatství pro člověka i národy. Po růženci na hranicích, kterým Poláci potvrdili nejen svou národní identitu, ale také své vlastní křesťanské kořeny a závislost člověka na Bohu (a to je pravý základ oné identity, která prochází dějinami, a ke které se dnes někteří bojí přiznat, jakoby to platilo jen pro toho, kdo věří), to byl obrat, na který poukázal v Maďarsku Viktor Orbán, a hned po něm v USA prezident Donald Trump.

13. října vystoupil Trump na Values Voter Summit, výroční politické konferenci, kde se sdružují četné organizace hájící úctu k přirozenému právu (tedy k základům života, rodiny, víry, svobody podnikání a svobody vyjadřování), zatímco předchozí den Orbán zahájil velkou konferenci, jakou dosud nikdy neuspořádala žádná vláda, které se účastní křesťanští vůdcové třiceti zemí, aby tak čelili pronásledování křesťanů ve světě.

Orbánova analýza přímo zamrazila svým realismem, když obvinila politicky korektní čarování s lidskými právy, které směšuje vše dohromady“, a „apatické mlčení Evropy, která popírá své křesťanské kořeny“. Vyložil, že politika imigrace dovolující přístup všem včetně nebezpečných extrémistů, radikálně přetvoří křesťanskou kulturu a identitu během několika málo generací.

Rasista? Právě naopak: Orbán je vážně zapojen do pomoci pronásledovaným komunitám a do služby pro ně, protože jinak by ho „Bůh volal k odpovědnosti“. Co však chápe Orbán jako pomoc a zdůrazňuje přitom základní princip této otázky? Když Maďaři migrantům pomáhají vrátit se do země svého původu, plní tím důležité poslání: zachovat jejich národní autonomii a také zachovat jejich země.“

Ne náhodou chaldejský patriarcha Louis Sako v Bagdádu děkoval maďarské vládě za pomoc, kterou poskytla ve výši 2,4 mil dolarů, aby tak pomohla tisícovce rodin ukončit svůj exodus. Peníze jsou použity na stavbu škol, domů a fondů pro studium. „Tak je třeba politicky korektně pomáhat křesťanům ze všech sil,“ pokračoval Orbán, protože jestliže stráž vidí, že se blíží nepřítel a nezvoní na poplach, pak Pán povolá takového strážce k odpovědnosti za smrt z důvodu jeho nečinnosti. „Kromě toho“, zakončil, „zatímco komunistický režim zbídačoval zemi a ohrožoval její identitu, Maďarsko dnes prosperuje a uznává důležitost národní identity pro sebe, a tím také pro ostatní“.

Trumpův projev kromě toho, že několikrát připomněl podobně jako Orbán Boha jakožto objektivní faktor nezbytný pro politiku, poukázal také na důvody, proč maďarský premiér a vůdci jiných národů, obětí komunismu, dnes uznávají důležitost křesťanství: „Amerika – začal prezident – je národ věřících; byli jsme posilováni a uchováváni při moci díky modlitbě. Pak mluvil o svém národu jako o „schopném postavit se proti zlu a nenávisti s odvahou a láskou, a zmínil se o střelbě v Las Vegas, kde muži a ženy položili životy, aby zachránili druhé. Podobně při uragánu Harvey např. majitel firmy "Mattress Mack” vynaložil mnoho peněz, aby pomohl lidem v zaplavených oblastech, a potvrdil: „Je to moje víra, co mě činí tím, čím jsem. Můžeme si dovolit vynaložit mnoho dolarů, ale nemůžeme si dovolit způsobit, aby někdo ztratil naději.“ „Lidé, kteří riskovali životy, aby zachránili své spoluobčany, podali důkaz o slovech Písma: Světlo svítí ve tmách a tma je nepřemohla.“

Hned nato vysvětlil Trump jiný aspekt americké identity, který činí zemi skutečně přátelskou; jedná se o „stejné hodnoty, vzájemné a neměnitelné: Sdílíme úctu k důstojnosti každého lidského života. Věříme v silné rodiny a bezpečné komunity. Ctíme důstojnost práce. Bráníme ústavu. Chráníme náboženskou svobodu... Jsme hrdí na své dějiny. Oslavujeme naše hrdiny a vážíme si každého Američana, který si obleče uniformu. Ctíme naši obdivuhodnou americkou vlajku. Jsme spojeni svými obyčeji (…) „George Washington řekl, že „náboženství a mravnost jsou neoddělitelné složky pro vytvoření šťastné Ameriky, její prosperity a plného úspěchu. Jen naše víra a naše hodnoty nás inspirují a dávají nám sílu, abychom jednali odvážně a obětovali se pro to, co je spravedlivé.“

Proto se „otcové zakladatelé Ameriky v Deklaraci nezávislosti dovolávali našeho Stvořitele čtyřikrát.“ „Ale jak se časy změnily!“. A Trump slíbil, že věci se vrátí tam, kde byly dříve.

Jako další výzvu k modlitbě uvedl příklad Benjamina Franklina, který připomínal svým kolegům v Ustavujícím shromáždění, aby nejdříve sklonili své hlavy k modlitbě. Proto je náboženská svoboda považována za první přikázání Charty práv. Proto my všichni důstojným způsobem slibujeme věrnost jako „jako národ podřízený Bohu.“ Jak nám to připomněli Poláci, „toto je dědictví Ameriky, země, která nezapomíná, že všichni, všichni do jednoho jsme stvořeni jedním Bohem… „Slibuji, že vláda Trumpova bude náboženskou tradici milovat, chránit a střežit jako nikdy předtím.“

Potom vypočítal Trump všechna opatření ve prospěch rodiny, života a náboženské svobody v posledních devíti měsících, kdy do otázek veřejného života mohou mluvit také pastoři, kněží a rabíni, protože tyto osoby chtějí, aby byly slyšeny a nebyly dotlačovány k mlčení.

Pak mluvil o kráse Vánoc, slovu, které bylo za Obamy cenzurováno, a o opatřeních ve prospěch nezaměstnaných, jejichž počet je nejnižší za posledních 17 let, zatímco trh akcií dosáhl vrcholu. Totéž platí pro Maďarsko, kde politika ve prospěch rodiny zvýšila porodnost, snížila rozvody a chudobu (Maďarsko věnuje na tyto účely 4% národního důchodu.)

Trump pak kritizoval relativismus a nihilismus, které se nebezpečně zakořenily v Evropě.

„Příliš dlouho zkoušejí politici soustředit moc do několika málo rukou. Byrokraté se domnívají, že mohou řídit naše životy, podvracet hodnoty a sahat na víru a diktovat, jak máme žít a jak se máme modlit. Ale jsou to naše víra a modlitba, jež přispěly k rozvoji americké subsidiarity, protože víme, že jsou jsou to rodiny a církev, nikoliv vládní funkcionáři, kdo vytvářejí solidní a láskyplná společenství. A především víme: v Americe neuctíváme vládu, ale uctíváme Boha. Inspirováni tímto přesvědčením vnášíme jasno do morálního pohledu na svět a na výzvy, kterým musíme čelit.

Pokud jde o zahraniční politiku, řekl Trump, že je třeba zlo nazvat pravým jménem: čelíme nebezpečím, které ohrožují náš národ, naše spojence ve světě, včetně hrozby terorismu radikálního islamismu. Podnikli jsme velké kroky proti ISIS. Nikdy nebyli tak napadáni jako dnes. Toto všechno díky odvaze a soucitu. Vidím tohoto ducha v lidech, kteří se obětují v našich ozbrojených silách a riskují svůj život pro Boha a národ. A vidíme to u matek a otců, kteří obětavě pracují, vidíme to v církevních společenstvích, která pečují o bližní a modlí se za ně, aby byli silou jeden pro druhého v okamžiku potřeby. Dokud budeme hrdí na náš národ, budeme mít důvěru v naši budoucnost a víru v Boha, dotud naše Amerika potrvá a zanecháme po sobě požehnání svobody a Boží slávy pro naše děti. Naše hodnoty odolají, náš národ pokvete, naši občané budou prosperovat a naše svoboda triumfovat.

Máme na vybranou: buďto rozkvět naší vlastní křesťanské identity se všemi důsledky sociálními, mravními, kulturními a právními, možnost reálná a silná. Anebo identita lhostejná s amputovanými pravými hodnotami, otevírající prostor pro islámské násilí a úpadek lidské osobnosti tím, jak je oslabená, protože neví, čí je a proč žije.

Nuova Bussola quotidiana