Menu


Třicetidenní pobožnost k svatému Josefu

PLÁŠŤ SVATÉHO JOSEFA

(Třicetidenní pobožnost k sv. Josefovi)

 

Touto pobožností si zvláštním způsobem vyprosíme ochranu tohoto velkého světce, a zároveň mu vzdáváme úctu.

Tato modlitba se modlí třicet po sobě následujících dní,na památku třiceti roků, které svatý Josef strávil ve společnosti Ježíše Krista,Božího Syna.

Mimořádné milosti, které se dají dosáhnout toutomodlitbou, jsou nespočitatelné.

Modlíme se všech šest modliteb po dobu třiceti dnů.

 

Třicetidenní modlitba Pláště svatého Josefa.

 

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.

Ježíši, Maria, Josefe, Vám věnuji svoje

srdce, i svoji duši.

(3x Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému ..... )

 

I.

 

Pozdraven buď slavný svatý Josefe, ty, kterému bylysvěřeny

nesmírné poklady nebe i země, ty, kterýjsi byl pěstounem Pána,

jenž se stará o všechno stvoření světa.

Po své manželce Panně Marii jsi světcem nejhodnějším naší lásky a úcty.

Ze všech svatých jsi byl právě ty vyvolený pro tu nejvyšší čest,

starat se, vést, živit a dokonce objímat Mesiáše,

o kterého by se tak rádi starali mnozí králové.

Svatý Josefe, zachraň moji duši a u Božího milosrdenství mi vypros

vyplnění té prosby, za kterouse pokorně modlím. [ ... ]

A pokud jde o svaté duše v očistci, prosím,vypros jim velkou úlevu v utrpení.

(3 x Sláva Otci ... )

 

II.

 

Ó, mocný svatý Josefe, ty jsi byl vyhlášený za Patrona všeobecné církve,

proto tě vzývám jako největšího ochránce sklíčených a obětuji

nespočetné množství pozdravů tvému nejštědřejšímu srdci,

které je stále připravené pomáhat v jakékoliv potřebě.

K tobě, slavný svatý Josefe, přicházejí vdovy, sirotci,opuštění, utrápení, utlačení.

Neexistuje žal, trpící srdce anebo úzkost, kterou bys nepotěšil.

Prosím tě, využij v můj prospěch ty dary, které ti Bůh dal,

dokud nedostanu odpověď na moji prosbu.

Také vy, svaté duše v očistci, proste za mne svatého Josefa.

(3 x Sláva Otci ... )

 

III.

 

Jsou nespočetné zástupy těch, kteří se modlili k toběpřede mnou,

a dosáhli úlevy a pokoje, milosti adobrodiní.

Moje srdce je také smutné a utrápené,

nemůže najít pokoj uprostřed té zkoušky, v které jsem se ocitl.

Slavný svatý Josefe, ty znáš všechnymoje potřeby dřív,

než je vložím do modlitby.

Ty víš, jaká je důležitá tato moje prosba.

Skláním se před tebou s těžkým povzdechem,

pod tíhou problému, který je přede mnou.

Neexistuje lidské srdce, kterému bych se mohl

svěřit se svým trápením. I kdybych našel soucitnou duši,

která by byla ochotná mi pomoct, i tak by mi nepomohla.

Jen ty mi můžeš pomoci v mém trápení, svatý Josefe!

Proto tě prosím, vyslechni moji naléhavou prosbu.

Sv. Terezka píše: ,,Svět by měl vždy vědět,

žeo cokoliv bude prosit svatého Josefa, dostane to."

Ó, svatý Josefe, utěšiteli zarmoucených, smiluj se

nad mým trápením a slituj se nad těmi ubohými dušemi v očistci,

které vkládají tolik naděje do našich modliteb.

(3 x Sláva Otci ... )

 

IV.

 

Ó, vznešený patriarcho, svatý Josefe,

díky tvojídokonalé poslušnosti Bohu se můžeš za mne přimlouvat.

Díky svému svatému životu, plnému milosti a dobrodiní, vyslechni moji modlitbu.

Pro své nejsladší jméno, pomoz mi.

Pro své nejsvětější slzy, potěš mně.

Pro svoje trápení, přimlouvej se za mně.

Pro svoje radosti, potěš mně.

Od každého zla na těle i na duši, osvoboď mě.

Přede všemi nebezpečími a pohromami, ochraňuj mě.

Pomáhej mi svými mocnými přímluvami a vypros mi skrze své milosrdenství vše,

co je nezbytné pro moji spásu, obzvláště však milost,

kterou tak naléhavě potřebuji.

(3x Sláva Otci ... )

 

V.

Slavný svatý Josefe, nespočetné jsou milosti adobrodiní,

kterých jsi dosáhl pro zarmoucené duše.

Ty jsi skrze svoje přímluvy u našeho Pána schopný potěšit nemocné,

utlačené, pronásledované, zrazené, zbavené jakékoliv lidské útěchy,

dokonce i ty, co nemají chléb života, a všechny ty,

kteří se utíkají k tvé mocné přímluvě ve svésituaci.

Nedovol, nejdražší svatý Josefe, abych byl jediným,

komu by byla odmítnuta prosba omilost, o kterou tě tak upřímně prosím [... ]

Ukaž svoji laskavost a štědrost také mně, abych mohl s díkuvzdáním volat:

,Věčná sláva našemusvatému patriarchovi, svatému Josefovi,

mémuvelkému ochránci na zemi a obránci svatých duší v očistci."

(3x Sláva Otci ... )

 

VI.

 

Věčný Otče, který jsi na nebesích, skrze zásluhy Ježíše a Marie

Tě vroucně prosím, abys vyslyšel moji prosbu.

Ve jménu Ježíše a Marie se skláním před Tvojí Božskou přítomností a volám,

abys přijal moji prosbu plnou naděje a rozhodnutí vytrvat v modlitbách,

abych mohl být připočten k zástupu těch, kteří žijí pod ochranou svatého Josefa.

Rozšiř svoje požehnání na tento převzácný poklad modliteb,

které mu dnes obětuji jako znamení své oddanosti.

(3x Sláva Otci ... )

 

Závěrečná modlitba

(Modlí se v poslední 30. den)

 

Ó, slavný patriarcho svatý Josefe, ty kterého Bůh vyvolil nad všechny muže,

abys byl pozemskou hlavou nejsvětější z rodin, vroucně tě prosím,

přijmi mne do záhybů svého přesvatého pláště,

aby ses stal ochráncem a správcem mé duše!

Od této chvíle si tě volím za svého otce, ochránce, poradce, patrona  a prosím tě,

abych mohl vložit do tvé správy i svoje tělo, duši, vše čím jsem,

vše co vlastním, svůj život i svoji smrt.

Pohlédni na mne, jako na jedno ze svých dětí,

ochraň  mě od zrady mých nepřátel, viditelných ineviditelných.

Pomáhej mi v každé chvíli ve všech potřebách,

utěšuj mě v hořkostech života, hlavně v hodině smrti.

Zanech alespoň slůvko za mne u Božského Vykupitele, kterého jsi směl držet v náručí,

i u nejblahoslavenější Panny Marie, tvé nejčistější manželky.

Vypros mi ta požehnání, která mě mohou přivést ke spáse.

Zahrň mne mezi ty,kteří jsou ti nejdražší, a já se vynasnažím být hodným tvého patronátu.

Amen.

 

( Přeloženo, vydáno na Slovensku, vydavatelství sv. Bystrika 2009 )