Menu


Tři modlitby svaté Terezičky

Oběť dnešního dne

Můj Bože, obětuji ti všechny skutky, které dnes vykonám s úmyslem: pro slávu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; chci posvětit každý úder mého srdce, všechny mé myšlenky a činy, i ty nejprostší a spojuji je s tvými nekonečnými zásluhami, abych napravila své nedostatky a vhodila je ho výhně tvé milosrdné lásky.

Ó můj Bože, chci si od tebe vyprosit pro všechny své drahé milost plnit dokonale tvou svatou vůli a přijímat z lásky k tobě radosti i bolesti tohoto pomíjejícího života, abychom byli jednou spojeni v nebi po celou věčnost. Amen.

 

Prosba o pokoru

Ježíši, ty jsi řekl: Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete pokoj pro své duše.

Ano, můj Pane a můj Bože, moje duše okřeje, když tě vidí oděného do přirozenosti otroka, když ses snížil až k tomu, že myješ nohy svým apoštolům. Připomínám si také tvá slova: „Příklad jsem vám dal, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Učedník není více než Mistr..“

Tato slova vyšla z mírného a pokorného srdce. Chci je uskutečňovat s tvou milostí..

Ty, Pane, znáš přece mou slabost: dnes ráno si dělám předsevzetí, že budu praktikovat pokoru, a večer poznávám, že jsem znovu propadala pýše.

Při tom pohledu mám pokušení k malomyslnosti, ale vím, že i tato ztráta odvahy je výsledek pýchy.

Chci, můj Bože, vložit svou naději jen do Tebe. Ty, který můžeš všechno, dej, ať se v mém srdci zrodí ctnost, po které toužím. Abych obdržela milost tvého nekonečného milosrdenství, budu ti často opakovat:

Ježíši tichý, srdce pokorného, učiň mé srdce podobným tvému.

 

U stolu hříšníků

Pane, zář tvého světla osvítila mé srdce.

Žádám tě o odpuštění pro mé bratry hříšníky.

Přijímám, že budu jít chléb utrpení, dokud budeš chtít. Nechci povstat od tohoto stolu hořkosti, u kterého sedí hříšníci, dříve než v den, který jsi určil.

Pane, prosím tě, osvoboď nás od hříchu a učiň nás před svou tváří spravedlivými a svatými.

Ježíši, chceš–li, aby stůl, který znečistili hříšníci, očistila duše, která tě miluje, přijímám, že budu jí chléb hořkosti, dokud se ti nezlíbí uvést mě do svého zářného království.

Jediná milost, o kterou tě žádám, je, abych tě nikdy urazila. Pane, ty to víš, nemám jiného pokladu než duše, které se ti zalíbilo spojit s mojí duší.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010