Menu


Třetí fatimské tajemství v nové podobě

 

Dnes vychází ve Španělsku kniha José Marii Zavaly s titulem Tajemství nejlépe střežené ve Fatimě. Kniha má 330 stran. Rekapituluje zjevení ve Fatimě 1917 a Třetí tajemství. Autor je konvertita, ctitel P. Pia a ve Španělsku velmi známý novinář, autor třiceti děl o dějinách náboženství.

V knize je také zajímavý rozhovor s P. Gabrielem Amorthem, který byl také velkým ctitelem P. Pia z Pietrelciny.

Kniha však obsahuje také část, která, pokud se potvrdí její autentičnost, znamená zjevení otřesné pravdy.

José Maria Zavala vypráví, že obdržel na svých stránkách anonymní email. Nebyl na něm text ani předmět, jen příloha. V emailu se objevila jako spam. Otevřel ji. Byl to rukopis v portugalštině, nadepsaný JMJ. List obsahuje 24 řádků.

José Maria ho dal přeložit, a pak požádal o grafologickou soudní expertízu rukopisu odborníka Begona Slocker de Arce. Expertíza obsahuje 20 stran a končí slovy: »Doličný dokument (tj. ten, který byl předán k vyšetření) se vztahuje ke třetí nezveřejněné části fatimského Tajemství a provedla jej stejná ruka, která odpovídá rukopisu první a druhé části Fatimského tajemství napsané sestrou Lucií dos Santos 31. srpna 1941.


Text začíná znamením JMJ a nese datum 1/ 4/ 1944 a pokračuje takto:
 
»Nyní přicházím k zjevení třetího úryvku tajemství; tato část se týká apostaze v Církvi. Naše Paní nám ukázala vidění jednoho individua, kterého popisuji jako „Svatého otce“ před velkým zástupem, který ho stále chválil.
Ale byl zde rozdíl mezi skutečným Svatým otcem, měl vzhled démona a měl zlé oči.
 
Pak po malé chvíli jsme viděli stejného Papeže vstupovat do chrámu, ale tento chrám byl chrám pekla, není možné popsat ošklivost tohoto místa, jevilo se jako pevnost ze šedého cementu, s lomenými nárožími a okny jako oči, a měla na střeše jehlan.
 
Pozvedli jsme oči k Naší Paní, která nám řekla, že vidíme apostazi v církvi. Tento dopis má být zveřejněn po smrti Pia XII. a před rokem 1960.
Za panování Jana Pavla II. úhelný kámen hrobu Petrova má být přenesen do Fatimy. Bazilika v Římě má být zbořena a postavena nová ve Fatimě.
Jestliže 69 týdnů poté, co tento příkaz bude zveřejněn, bude Řím pokračovat ve své špatnosti, město bude zničeno.
Naše Paní nám řekla, že toto stojí psáno v knize Daniel 9, 24-25 a Matouš 21, 42-44.

Tak končilo poselství. Úryvek z Matouše je tento:

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to divné?

Proto vám říkám, vám bude Boží království odňato a dáno národu, který ponese ovoce. A kdo na ten kámen padne, ten se potluče, a na koho padne, toho rozdrtí.

Z Daniela příslušný úryvek zní:

Sedmdesát týdnů je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou sečteny hříchy a dojde k zproštění viny, uvedení věčné spravedlnosti, zapečetění vidění a k pomazání Svatého svatých.

Kontaktovali jsme José Marii Zavalu emailem a požádali o vysvětlení způsobu, jakým se k němu dostal tento dokument, ale odpověděl nám, že vzhledem k delikátnosti elektronické cesty dává přednost ústní odpovědi při setkání, ke kterému dojde v příštích týdnech.

Pokud by byl dokument autentický, vyvolal by jistě velké otazníky, který byly kladeny v minulosti vzhledem k úplnosti zjevení a k rozporům, které se v průběh let vynořily, i vzhledem ke svědectví těch, kteří četli paměti sestry Lucie.

Text knihy např. nesouhlasí s údajným jediným listem, který bylo možno vidět proti světlu v uzavřené obálce určené papeži a biskupovi v Leira Fatima Mons. Venanciovi. Je možné, že část třetího tajemství týkající se problémů víry a apostaze byla několikrát v minulých desetiletích ventilována. Je přirozeně třeba vzít v úvahu nevyřešenou kontroverzi a skutečnost, že se právě v těchto dnech oživila aktuálnost týkající se oněch prohlášení, která učinil svého času kardinál Ratzinger Ingo Dolingovi, knězi a profesorovi teologie, jednomu ze svých přátel.

Pokud by se jednalo o falzifikát, je třeba uznat, že jde o falzifikát nejvyšší kvality. Přirozeně je třeba otevřít otázku, kdo a proč ho vytvořil, a proč ho poslal právě novináři a spisovateli, uznávanému ve Španělsku pro jeho profesionální svědectví katolické víry.

Bude samozřejmě velmi zajímavé dovědět se, jaká bude eventuální reakce a odpověď Svatého stolce na otevřené otázky nového vzrušujícího vývoje fatimského příběhu. Je to potvrzení toho, co řekl Benedikt XVI. před několika měsíci v soukromém rozhovoru: „Fatima neskončila“.

Marco Tosatti, Nuova Bussola Quotidiana

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010