Menu


Svatý Jáchym, otec blahoslavené Panny Marie

 

O rodičích Panny Marie se evangelia nezmiňují. Křesťanská tradice čerpá tyto informace z nekanonického textu zvaného Protoevangelium svatého Jakuba. Je napsáno v řeckém jazyku a vzniklo pravděpodobně v letech 140 – 170. Je to jedno z apokryfních evangelií, která nebyla zařazena mezi kanonické knihy Nového zákona, ale křesťanská tradice přejala některé jeho informace, zvláště ty, které se týkají života Panny Marie a jejích rodičů Anny a Jáchyma. Název „protoevangelium“ mu v XVI. st. přidělil humanista Guillaume Postel, protože chronologicky předchází události obsažené ve čtyřech evangeliích.

Tento pramen hovoří o Jáchymově velké zbožnosti a štědrosti, s jakou podporoval jeruzalémský chrám i chudé. Velmi trpěl skutečností, že jeho manželství bylo dlouho neplodné. Když ho pro tuto jeho neplodnost potupil chrámový kněz a odmítl jeho obětní dar, odebral se do pustiny mezi pastýře, odkud ho pak povolal anděl, když modlitby svatých rodičů byly vyslyšeny a byli obdarováni dcerou, která je slávou Izraele. Hebrejské jméno Joachim znamená „Příprava Páně“.

Svátek sv. Jáchyma zavedl papež Julius II. (1503-1513) a slavil se den po svátku sv. Josefa 20. března. Pius X. ho přesunul na 16. srpen, aby slavný triumf Panny Marie Nanebevzaté vrhal jas také na svatého Jáchyma, jejího otce.

V mešním textu opěvuje Introit a Graduale jeho štědrost: Velmi štědře dává chudým, jeho spravedlnost zůstává na věky věků, jeho roh roste do slávy (Ž 111,9). Jako evangelium se čte rodokmen Páně podle sv. Matouše.


  Giotto: Setkání u ZLaté brány


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010