Menu


Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve


 
Z Katecheze sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupaKříž ať je tvou radostí i v době pronásledování

Každý čin Kristův je nepochybně zdrojem slávy pro katolickou církev; ale kříž je slávou všech sláv. To je právě to, co řekl svatý Pavel: »Ať je daleko ode mne, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista« ( srov. Gal 6,14).

Byla to jistě mimořádná událost, když slepý od narození nabyl zraku u rybníka Siloe: ale co je to ve srovnání se slepci celého světa?

Byla to věc výjimečná, která se vymyká z přirozeného řádu, když se Lazar, mrtvý již čtyři dny, vrátil do života. Ale toto štěstí se týkalo pouze jeho samotného. Pomysleme na všechny ty, kteří roztroušeni po celém světě, byli mrtví pro své hříchy?

Byl to úžasný zázrak, když Pán rozmnožil pět chlebů a nasytil v hojnosti pět tisíc mužů z jednoho zdroje. Ale čím je tento zázrak, když pomyslíme na všechny ty, kteří před tváří země byli trápeni hladem nevědomosti?

Stejně tak byl hoden úžasu zázrak, když vysvobodil z choroby ženu, kterou ďábel držel spoutanou téměř dvanáct let. Ale čím je to ve srovnání se skutečností, že osvobodil nás všechny z pout hříchů?

Neboť ten, jenž dal za nás svůj život, nebyl obyčejný člověk, ale jednorozený Boží Syn, který nám musel v plném slova smyslu vrátit spásu? Nezemřel proti své vůli, ani nebyl obětován násilím, ale obětoval se sám z vlastní vůle. Slyš toho, který praví: »Mám moc dát svůj život a mám moc získat ho zpět« ( Jan 10,18).

On tedy šel vstříc umučení z vlastní vůle, radoval se z díla tak vznešeného, plného slávy pro plod, který tím přinesl, tj. spásu lidí. Nestyděl se za kříž, protože zajišťoval světu vykoupení.

Nebyl to nicotný trpící člověk, ale Bůh, který se stal člověkem a jako člověk všechno podstoupil, aby v poslušnosti získal vítězství. Proto kříž nechť není pro nás radostí jen v době klidu, ale důvěřujme, že bude jí také v době pronásledování.

Ať se ti nestane, že bys byl Ježíšovým přítelem pouze v době pokoje a pak nepřítelem v boji. Nyní přijmi odpuštění svých hříchů a velká duchovní dobrodiní od svého krále, abys pak, až se přiblíží bitva, bojoval po boku svého krále.

Pro tebe byl ukřižován Ježíš, který se nikdy nedopustil ničeho zlého: a ty by ses nenechal ukřižovat pro toho, kdo byl pro tebe přibit na kříž? Nejsi to ty, kdo přináší dar, ale přijal jsi ho, když jsi toho ještě nebyl schopen, a proto nyní, když jsi byl k tomu uschopněn, splať dluh tomu, který byl za tebe na Golgotě ukřižován.

Responsorium ( srov. 1 Kor 18, 23)

R: Hlásání kříže je hloupostí pro ty, kteří jdou do záhuby; * pro nás, povolané ke spáse, je Boží silou.

V: Hlásáme Krista ukřižovaného, který je pro Židy pohoršením a pro pohany hloupostí:

R. Pro nás, povolané ke spáse, je Boží silou.

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010