Menu


Svatí apoštolové Flip a Jakub

 

Filip se narodil v Betsaidě, byl jedním z prvních apoštolů, které si Kristus povolal. Přivedl ke Kristu Natanaela. Kristus s ním jednal jako s bratrem, takže se na něho obrátili pohan, kteří chtěli spatřit Spasitele. Na Filipa se pán obrátil před nasycením zástupů: Odkud vezmeme chleba? Po seslání Ducha Svatého hlásal evangelium ve Skytii a téměř všechen lid obrátil na víru Ježíše Krista. Pak přešel do Hierapole ve Frýgii, kde byl přibit na kříž a kamenován. Jeho tělo křesťané pohřbili a později přenesli do Říma do baziliky dvanácti Apoštolů.

Jakub zvaný Spravedlivý žil od mládí pod zairským slibem. O dlouhých modliteb na kolenou měl kolena ztvrdlá jako velbloud. Po nanebevstoupení Páně ho apoštolové zvolili jeruzalémským biskupem. Když nastal spor o obřezání, Jakub se připojil k Petrovi. Napsal pak v listě bratřím, aby neukládali pohanům Mojžíšovy předpisy. Mluví o něm sv. Pavel v listě Galatským.

Jeho svatost byla tak věhlasná, že se lidé chtěli dotknout lemu jeho roucha Ve věku 96 let, z nichž třicet svatě sloužil církvi a hlásal Krista, byl nejdříve kamenován. Pak byl vyveden na chrámové cimbuří a svržen dolů. Položivý s polámanými údy vztahoval ruce k nebi a prosil: Pane odpusť jim, protože nevědí, co činí. Za tuto modlitbu byl usmrcen ranou kyjem do hlavy v sedmém roce Neronovy vlády a pochován u chrámu v místě, kam byl svržen. Později byl spolu se sv. Filipem přenesen do Říma Napsal jeden ze sedmi katolických apoštolských listů.

Podle Římského martyrologia