Menu


Svatého MIchaela archanděla

                                                             

 

 

Je to výroční slavnost posvěcení chrámu sv. Michaela na Via Salaria v Římě a nejstarší oslava tohoto knížete andělských sborů. V mešní liturgii byl vzýván mnohem dříve ( v confiteor a mešním kánonu). Již ve Starém zákoně byl strážcem Božího lidu a a andělem synagogy ( Dan 10,13, 14; 10,21; 12,1). Novozákonní lid je lidem bojujícím, který v Boží zbroji odpírá úkladům ďábla ( Ef 6,12). „Brány pekla“ ohrožují církev stále více a více. Svatý Michael je ochráncem i jednotlivých křesťanů zvláště v posledním smrtelném zápasu a doprovází duše do nebeské slávy ( viz Offertorium zádušní mše).

Introit (Ž 102, 20,1) vyzvedává dobrodiní, jakého se nám dostává skrze andělskou ochranu: Dobrořečte Pánu , všichni jeho andělé, udatní hrdinové, kteří plníte jeho rozkazy a jste poslušni jeho hlasu. Andělé jsou nejen naši ochránci, ale také náš vzor.

V oraci prosíme, aby nás chránili zde na zemi ti, kteří stojí v nebi před Boží tváří.

Epištola je vybrána ze Zjevení sv. Jana (1, 1 - 5), knihy , ve které se ze všech knih nejčastěji hovoří o andělech. Úryvek, obsahuje věnování a současně pozdrav. I když anděl, který byl Božím poslem vyslaným k Janovi, není výslovně jmenován, není vyloučeno, že to byl právě nositel jména Kdo jako Bůh?.

V Graduale se opakuje verš z introitu a doplňuje ho prosba Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji. Lev XIII. ji převzal do svého exorcismu, který se modlíme z jeho příkazu po každé tiché mši svaté.

Evangelium podle sv. Matouše (18, 1 – 10) obsahuje Pánovo svědectví, že andělé, ochránci i těch nejmenších, stále patří na tvář mého Otce, který je v nebesích.

Offertorium (Zj 8,3 – 4) zpívá o andělu s kaditelnicí, ze které stoupá oblak vůně až před Boží trůn . Sv. Michaela se církev dovolává, když při slavné mši žehná kadidlo na okuřování obětních darů.

Andělské přátele pak zveme , aby spolu s námi děkovali v communio za svaté přijímání: Dobrořečte Pánu, všichni andělé Páně, zpívejte chvalozpěvy a vyvyšujte ho na věky. Aleluja (Dan 3,58).

O přímluvu andělského obránce se opíráme také také v děkovné modlitbě po svatém přijímání:

Podpořeni přímluvou svatého archanděla Michaela snažně tě, Pane, prosíme, abychom duší dosáhli toho, co ústy přijímáme.

                      Exorcismus papeže Lva XIII.

                            


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010