Menu


Svatá Kateřina Sienská, mocná patronka Evropy

 

V době, kdy Evropa prožívá nejtěžší období svých dějin a jde vstříc nebezpečí smrti, svěřme Evropu a Evropany svaté Kateřině Sienské, která je dcerou a slávou Evropy a její spolupatronkou.

Kéž svatá Kateřina zachrání Evropu od zničující invaze a sebezničení, a vzhledem k tomu, že byla prohlášena za učitelku církve a církev má být učitelkou lidí, kéž osvítí ty, kteří mají být strážci neporušeného pokladu víry v době, kdy nemalá část církve pracuje na její zničení.

Více než kdy jindy potřebuje Církev i Evropa pomoc panny od Fontebranda, která v obtížných dobách dokázala učit cestě pravdy, a to tóny všechno jen ne poníženými a nesmělými, nýbrž rozhodnými a nesmlouvavými, učila vladaře, knížata, šlechtice, válečníky, biskupy, kardinály i dva papeže, vůči kterým byla její oddanost stejně mocná jako její nesmlouvavé úsilí o nápravu, neboť si byla vědoma, že více je třeba poslouchat Boha nežli lidi. Jakožto pravá světice nebyla ani klerikální ani sentimentální, milovala svou vlast i církev a za ně se obětovala.

                                                                 Massimo Viglione

                        


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010