Menu


Summorum Pontificum - Pouť k Petrovu stolci

                           15.9.2017

Informace o tradiční 10. pouti k Petrovu stolci ve výročí Motu proprio Summorum Pontificum Benedikta XVI.


Vstupní konference: konaná 14. září na Papežské univerzitě Angelicum: Motto konference:

Motu proprio Summorum pontificum – obnovené mládí církve

 

Významní referenti shodně vidí, poznávají a popisují otevřeně, jaká je pravda, jaké jsou problémy a jaké léky jsou k dispozici (jen pokud jde o koncil, hovoří se ve „stravitelných“ termínech).

Výzva: vzdorovat a prosazovat tradiční liturgii a pastoraci jako jediný nenahraditelný lék a hráz. Jde především o formaci kněží. Je třeba složit důvěru v Pána, v jeho a naši Matku a ve zdravou část našich Pastýřů.

Přišly tisíce laiků, stovky kněží a seminaristů, mnozí zdaleka, aby přinesli do Říma své modlitby, oběti a naděje. Přišli účastníci až z Hong Kongu a sestry poustevnice ze Švédského Laponska.

K vystoupení jednotlivých referentů

P. Vincenzo M. Nuara OP, moderátor konference a moderátor Kněžského sdružení Summorum Pontificum, duchovní asistent společenství Mladí a Tradice. Téma: Uvedení konference.

Zdůraznil vděčnost, že Summorum Pontificum uznává oficiálně a autoritativně legitimitu Tradiční římské liturgie, která dala a nadále dává nové duchovní mládí těm, kteří ji poznali a kteří ji milují.

Mons. Guido Pozzo (sekretář Papežské komise Ecclesia Dei)

Téma: Summorum Pontificum po deseti letech - Bilance a perspektivy

Nedostatek a nepřipravenost kněží, teologické a pastorační předsudky. To působí situace izolace, kterou musí řešit jednotlivé diecéze s nemalým úsilím. Je to však pravý protilék proti kreativní emfazi, která znehodnocuje mši a její charakter oběti.

Liturgie je dílo Kristovo, je třeba bojovat proti sebeuplatňování. Konvergence k jedné formě římského ritu není vyloučená, ale nezbytně předpokládá podstatný růst ve víře a nikoli byrokratická opatření. Tradiční mše není rušivým prvkem, který ohrožuje jednotu církve, nýbrž je to dar a současně určitý druh garance.

Kardinál Gerhard Ludwig Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry a předseda Komise Ecclesia Dei

Téma: Dogma a liturgie

Cesty člověka, které nevedou k Bohu, jsou slepé uličky. Logos promlouvá a přichází ve svém Těle a Krvi, Lidství a Božství. Je třeba se soustředit na to, co je, a nikoliv na to, co sami děláme. Liturgie není projevem vědomí společenství, nýbrž je zjevením víry a modlitby. Krach liturgie znamená krach víry. Gregoriánská liturgie vrací mládí, je to budoucnost a naděje.

Don Marino Neri (sekretář Asociace Summorum Pontificum)

Oživuje pohled na liturgické poklady ritu antiquior, který je pevnou hrází proti výzvám a problémům současného světa, a je jediný schopný obnovit svatost mezi věřícími.

Dom Jean Pateau (opat kláštera benediktinů v Fontgombault)

Téma: Plody a milosti Summorum Pontificum pro mnišský a kněžský život

Upozorňuje na nebezpečí, jaká pro mnišský život představují koncelebrace NO, zatímco Missa anticqua podporuje liturgickou zbožnost i ve formě individuální čtené mše. Vyzývá k důvěře a naději v budoucnost, v jistotu, že slavení tradičního ritu a denní modlitba v tradiční formě breviáře naplněné duchovním bohatstvím, tajemstvím a posvátností přinese plody i pro mnišská společenství, která používají NO. Kéž se naše srdce stanou provždy eucharistickou oslavou. Referent dává důraz na mlčení a vertikální dimenzi. Liturgie není vlastnictvím kněze. Summorum Pontificum vyjadřuje vědomí a zkušenost, působení milosti a naděje.

Martin Mosebach (spisovatel a esejista)

Téma: Svatá rutina, o tajemství opakování

Upozorňuje na ironii obsaženou ve „vznešené prostotě“, o které hovoří Sacrosanctum Concilium v odst.34.: Obřady ať se vyznačují vznešenou jednoduchostí, ať jsou stručné, srozumitelné a bez zbytečného opakování. Ať jsou přizpůsobeny chápavosti věřících a zpravidla ať nepotřebují mnoho vysvětlení. Mosebach upozorňuje, že požadovaná jednoduchost znamená ve skutečnosti redukci a velké ochuzení. Liturgie vyjadřuje nekonečno a věčnost časnými prostředky. A k tomu slouží právě opakování,a to právě trojí opakování. Poukazuje na ochuzení Kyrie na pouhé dvě invokace a ptá se, proč by mělo být dvojí opakování méně nevhodné než trojnásobné.

Zdůrazňuje, že prostota a opakování nepředstavují žádný protiklad, naopak, prostota vyžaduje opakování. Rétorickým nástrojem opakování je zvolen právě zpěv s ozvěnou, který překračuje historickou sféru (jako Sanctus). Kyrie, které je jako páteř a Agnus Dei ve svém trojnásobném opakování ukazují, že invokace by měla být opakována bez konce, že je to jediná modlitba, která stojí za to, aby byla právě pronášena. Nechat se unášet ve mši jejími opakovanými invokacemi znamená zanechat vůle po zjednodušení a smýšlet v pokorné odevzdanosti. To je něco zcela jiného.

Kardinál Robert Sarah (prefekt Kongregace pro posvátné obřady)

Ticho a Boží primát ve svaté liturgii

Vycházel z citátu Benedikta XVI., který usiloval o vnitřní smír církve poté, co se reforma zaměřila antropologicky a přivedla do liturgie antropocentrismus. Liturgie však musí být hrází Boží přítomnosti mezi námi. Kde Bůh schází, dochází ke stále agresivnějšímu sekularismu a konzumismu, ke kultuře smrti. Co se stane z liturgie, ve které myslíme jen sami na sebe?

Mons. Markus Graulich (Podsekretář Papežské rady pro legislativní texty)

Motu proprio SP je univerzální zákon pro celou církev, který může být všude aplikován. Nepotřebuje další upřesnění. Novou je skutečnost, že stanoví, že misál Pavla VI. je řádná forma lex orandi a Janem XXIII. formou mimořádnou, a tedy obě formy římského ritu může každý kněz svobodně používat. Farář, který by chtěl ve své farnosti zavést mimořádnou formu bez předsudku proti řádné formě, může tak učinit, i když neexistuje skupina, která to požaduje, protože zákon to nezakazuje.

Ettore Gotti Tedeschi (někdejší prezident vatikánské banky)

Téma: Ekonomie liturgie

Ekonomie není věda a není to ani zákon. Je to neutrální nástroj pro dosažní cíle. Ekonomie funguje pro člověka a uspokojuje jeho skutečné potřeby (spirituální, morální, intelektuální a materiální). Neomezuje se pouze na materiální.

Pokud se tak neděje, ekonomie ztrácí morální autonomii, ignoruje přirozené zákony a vymyká se člověku z ruky.

Tak jako ekonomie umožňuje dosahovat smyslu životu, tak také potřebuje člověk, aby byl sycen jeho duchovní život; děje se tak skrze liturgii a její svátosti.

Kdo se rozhodl zničit kultury globálního světa, musí homogenizovat morální zákony.

Jestliže mše nepůsobí změnu člověka, církev v ní ztrácí svůj nástroj, který má plnit trojí funkci: vyučovat, posvěcovat a vést.

Motu proprio Summorum Pontificum nebylo napsáno pro uspokojení čtyř tradicionalistů, ale pro spásu duší a pro zachování prostředku vysoké hodnoty, včetně rozlišování toho, co je dobro a co je zlo.

Po skončení konference se účastníci přesunuli do Basilica di S. Marco al Campidoglio na slavnostní latinské nešpory. Celebrantem byl Mons. Georg Gaenswein, prefekt Papežského domu.

Pramen: Chiesa e post concilio, Maria Guarini


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010