Menu


Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla

                                                

Kult velkých apoštolů Petra a Pavla souvisí se samotným vznikem Církve: byli vždy jejími ochránci a vůdci. Jim vděčí Řím za svoji velikost. Boží Prozřetelnost je sem oba přivedla, aby učinili z centra pohanského císařství centrum křesťanského světa.

Svatý Petr podstoupil mučednictví pod Neronem v roce 66 nebo 67. Byl pohřben na Vatikánském pahorku, kde nejnovější vykopávky odhalily jeho hrob na místě původní baziliky, kterou k jeho poctě vybudoval Konstantin. Svatý Pavel byl sťat na Via Ostiense, kde je nyní bazilika, nesoucí jeho jméno. V průběhu staletí nikdy neustalo putování k hrobům těchto velikánů. Již v druhém a ve třetím století sem přicházeli poutníci, aby posílili svou víru stykem s římskou církví, aby konstatovali její apoštolský původ, aby porovnali její neomylnou nauku s naukou jiných církví, aby uctili památku apoštolských Knížat Petra a Pavla.

Mešní liturgie 29. června vyjadřuje důvěru Církve v přímluvu těch, skrze které přijala prvotiny víry (Orace).Zdůrazňuje zvláště Petrovy výsady (evangelium), zvláštní Boží ochranu, které se mu dostalo (introit a epištola). Když křesťané zpívají Ty jsi Petr, vědí, že výsady prvního apoštola přecházejí na Petrovy nástupce na apoštolském stolci v Římě, tak jako si jsou jisti ochranou Boží, která bude provázet Kristovy Zástupce až do konce světa.

Zvláštní Boží ochrana se projevuje na mnoha místech Skutků apoštolů. K tomu, co o tom slyšíme při dnešní slavnosti v epištole, nás připravuje již Introit, který zdůrazňuje nadpřirozenou ochranu, která vytrhla Petra z rukou nepřátel (Sk 12,11). Nyní vím, že Pán skutečně poslal svého anděla, aby mě vytrhl z rukou Heroda a všeho očekávání židovského lidu.

Petrova víra a výjimečná moc, kterou přijal od Krista, tvoří skrze jeho nástupce neporazitelnou skálu, na které spočívá katolická církev.

Svátek se původně stavil na dvou místech. První Statio bylo u sv. Petra a druhé u sv. Pavla za hradbami u hrobů každého z apoštolů. Později byla tato návštěva přenesena na následující den jako Commemoratio Sancti Pauli. První den byla zdůrazněna privilegia sv. Petra a druhý den zvláštní poslání svatého Pavla jako Apoštola národů a pohanského světa, který byl cizí židovskému národu. V této druhé mši se koná opět připomínka sv. Petra.