Menu


Tragické selhání nejvyšších pastýřů

 

Skutečnost, že Satan dělá vše, co je mu dovoleno, aby zmařil návody a nabídky nebes pro záchranu lidstva, se nejmarkantněji projevily na jeho zatím velmi úspěšném tažení proti své odvěké Nepřítelkyni Panně Marii a jejímu poselství z Fatimy. Kolem žádného nebeského zjevení, která jsou známa z církevních dějin, se nesemlela taková ďábelská rvačka, jako kolem poselství, které bylo předáno sestře Lucii a které mělo být oznámeno světu v roce 1960. Kdyby toto poselství bylo oznámeno, nikdy by se nebyl sešel tzv. 2. vatikánský koncil a nikdy by se nebyla otevřela stavidla zkázy, jaké svět dosud nezažil. Osud francouzského královského rodu a s ním osud Francie, kdysi velké dcery církve, byl prvním případem velkého selhání a pohrdnutí nabídkou zaručené, nebeské ochrany. 17. června 1789, na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, sto let po odmítnutí oné nabídky propukla jako následek  Francouzská revoluce (viz) a za čtyři roky skončila královská rodina pod gilotinou  (viz).   A dnes se svíjí Francie pod stále rostoucím násilím islámsko - ateistického a zednářského  terorismu.(viz)(viz)(viz)

Těžko si představit věrohodnější  a markantnější svědectví o pravosti druhémo záchranného poselství, než jakého se nám dostalo ve Fatimě 13. října 2017.(viz) Ale v jádru již zkažená katolická církev odmítla nabízenou pomoc na své nejvyšší úrovni. Náměstkové Ježíše Krista se domnívali, že všemu rozumí lépe než jeho Otec. Dovolili si odporovat jeho Nejsvětější Matce, kterou jim poslal na pomoc: neuposlechli ji, a neprovedli požadované zasvěcení Ruska. Dokonce si dovolili  zfalšovat samo její poselství, uvěznit její poselkyni sestru  Lucii dos Santos a nahradit ji před církví a světem podlou podvodnicí.(viz) (viz)

V roce 1960   svobodný zednář na papežském stolci Giuseppe Roncalli  fatimské  poselství  odložil se slovy, že se netýká jeho pontifikátu.(viz) Korunu všemu nasadil Bergoglio (viz)

Vyvolené poselkyni Neposkvrněného Srdce sestře Lucii  pak řekl Pán Ježíš:Řekni mým služebníkům, že tak jako následovali příklad francouzského krále při uskutečnění mého požadavku, tak ho budou následovat i v jeho nemilosti".

Církev a s ní svět se ocitá v podobné neodvratné situaci jako svého času Francie a její královský rod. Falešná církev však  před světem, který měla vést k Bohu, stojí  jako nestoudná nevěstka, která si do svého čela volila podvodníky a lháře, pod jejichž vedením propadla všem neřestem od nejohavnějšího hromadného smilstva přes podvody a rouhavou a svatokrádežnou bezbožnost až k podlé modloslubě a místo Bohu se klaní modlám a líže nohy jeho zarputilým nepřátelům.(viz)(viz)

Poslední zjevení v Aktitě  (viz) se jeví jako tichá a pokorná, zcela neokázalá bolestná připomínka, že nebeská napomenutí není možno zahrát do autu, jako neúprosné potvrzení, že Pán od svého slova neustupuje. Předpověď je to děsivá, ale jasná, ničím nepodmíněná, už není vyhnutí, tak jak k tomu bylo kdysi ve Francii. Míra byla dovršena, seznam zločinů je vyčerpán a tak nadchází nová potopa. Ale protože Hospodin se po té první zapřisáhl, že již k vodě jako trestu nesáhne, bude voda nahrazena ohněm.( Gen 9, 1) (viz)(viz)

Kdo má uši k slyšení, ten slyší toto poselství, ve kterém jakoby se Maria svým věrným dětem omlouvala, že i ony budou muset projít zde na zemi očistným plamenem, s tím rozdílem, že za svou věrnost a vytrvalost v dobrém budou připojeny k milionům mučedníků, kteří po bolestném utrpení spolu s ní navěky oslavují svého milovaného Otce, jeho ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Syna i Ducha Svatého, jehož plameny však hladí a oblažují navěky.

                                                                                         vu