Menu


S kým to papežové uzavřeli bratrství a spolupráci?

Během koncilu byla koncilním otcům rozdána brožura určená pouze jim: „Židovsko zednářská akce na koncilu“. V této brožuře byly citovány informace z jednoho jednání B´nai B´rith, které se konalo v Paříži v roce 1935. Tyto plány BB pronikly na veřejnost a byly v dalším roce rok zveřejněny v Anglii.

Zednářská lóže B´nai B´rith je složena výlučně ze Židů a odtud vycházejí všechny tajné pokyny k řízení světa podle jejich strategických plánů. Z tohoto zápisu citujeme:

»Pokud bude mezi národy existovat jedna jediná morální koncepce sociálního řádu, dokud nebudou zlikvidována všechna náboženství, jakýkoliv patriotismus a důstojnost, nemůže nastoupit naše vláda nad světem... Máme před sebou ještě dlouhou cestu, než zničíme našeho hlavního protivníka: katolickou církev.

Musíme si vtisknout do paměti, že katolická církev je jediná instituce, která se nám staví do cesty, a bude to dělat, dokud bude existovat. Svou metodickou prací a svým výchovným a morálním úsilím dokáže katolická církev u svých členů udržovat takovou mentalitu, která se u nich těší větší úctě, než aby se podřídili našemu panství a našemu budoucímu izraelskému králi.

Z toho důvodu jsme usilovali najít novou a lepší cestu, jak účinně zaútočit na církev v samotných jejích základech. Rozšířili jsme ducha revoluce a falešného liberalismu mezi národy a lidmi se snahou přesvědčit je, aby zanechali své víry a styděli se ji vyznávat a zachovávat přikázání své církve. Dosáhli jsme u velkého počtu, že se stali ateisty a navíc jsou hrdí na to, že pocházejí z opice. Vnukli jsme jim nové teorie, které jsou neuskutečnitelné, jako komunismus, socialismus a anarchismus, které zatím slouží našemu projektu. Bláhoví lidé je přijali s velkým nadšením. Aniž by si byli vědomi, že jsou to naše teorie a že se tím podřizují našim instrukcím, které jsou namířeny proti nim samým.

Vystavili jsme katolickou církev nejhanebnějším pomluvám. Zfalšovali jsme její dějiny a její nejvznešenější aktivity. Imputovali jsme jí zlomyslnost jejích nepřátel a získali jsme na svou stranu větší počet jejích kněží … dosáhli jsme také toho, že její klérus je předmětem nenávisti a výsměchu... Podařilo se prosadit mentalitu, že její náboženské praktiky jsou anachronismem a ztrátou času.

A lidé ve své stupidnosti ukazují, že jsou spíš zvířata než lidé, tak jak si to přejeme... nejsou nic víc než stádo ovcí. Necháváme je pást se na našich loukách, až budou dostatečně tučné, aby byly obětovány budoucímu králi světa...

Založili jsme četná tajná sdružení, která pracují pro naše cíle a pod naším vedením. Dosáhli jsme toho, že si mnozí pokládají za velkou čest, když jim dovolujeme připojit se k našim organizacím, jež díky našemu zlatu jsou dnes četnější a více kvetoucí než kdykoliv dříve. Je naším tajemstvím, že tito lidé, kteří se s námi spřahují, zrazují své nejvlastnější zájmy, a nikdy se nesmí dovědět, že tato sdružení jsou naším výplodem a slouží našim zájmům.

Jedním z triumfů zednářství je, že lidé, kteří k nám přicházejí, aby patřili do našich lóží, nemají potuchy o tom, že je používáme k tomu, aby budovali svá vlastní vězení na terasách, které připravujeme pro trůn našeho univerzálního izraelského krále. A nikdy se nesmí dovědět, že je používáme k tvorbě řetězů jejich vlastního otroctví v našem budoucím království.

Nyní vyložím pojetí, k jakému jsme dospěli, abychom urychlili naše dílo zničení katolické církve. Pronikli jsme hluboko do řad jejího kléru, abychom z nich učinili průkopníky naší záležitosti...

Sáhli jsme k tomu, že vyvoláváme rozkol uvnitř katolické církve. Dovolte mi, abych vám vyložil, jak se to praktikuje.

Přiměli jsme některé naše syny, aby se vloudili do lůna katolické církve s úkolem působit účinně na desintegraci katolické církve tím, že v ní vyvolávají skandální situace. Tím sledujeme radu našich židovských vůdců, kteří nám řekli: „Učiňte z našich lidí biskupy a kardinály, kteří budou ničit církev.

Papež Wojtlyla  a B´nait B´rith 22.3.1984

Jsme otcové všech revolucí, včetně těch, které se někdy obracejí proti nám. Jsme svrchovanými mistry války a míru. Můžeme být hrdí na to, že jsme tvůrci reformace. Kalvín byl z našich synů, měl židovský původ a byl jakožto žid finančně stimulovaný naplnit svou reformační roli.

Martina Luthera ovlivňovali jeho židovští přátelé a jeho komplot proti církvi byl korunován úspěchem díky židovským financím...

Díky naší propagandě, našim teoriím liberalismu a našim klamným interpretacím svobody bylo smýšlení mnoha lidí připraveno, aby objali reformaci; odloučili se od církve, aby kráčeli v našich stopách. A tím byla katolická církev citelně oslabena ve své autoritě u lidí a prakticky znemožněna.

Jsme vděčni protestantům... za jejich obdivuhodný přínos v našem boji proti křesťanské moci a civilizaci a v přípravě událostí, které nám zajišťují svrchovanost na celém světě a nade všemi lidmi.

Zničili jsme většinu evropských trůnů. Zbytek bude následovat v nejbližší budoucnosti. Rusko již přijalo naši vládu. Francie se svou zednářskou vládou se ocitla zcela v naší moci. Anglie závisí na našich devizách. A naše naděje na zničení katolické církve je v rukou protestantů. Španělsko a Mexiko jsou dva nástroje v našich rukou. Četné další národy včetně USA jsou zcela podřízeny našim plánům.

Ale katolická církev je stále ještě živá. … Musíme ji zničit bez jakéhokoliv prodlení. Velká část světového tisku je pod naší kontrolou. Probouzí účinně nenávist ke katolické církvi. Zintenzivňujeme aktivity na otrávení morálky lidu. K tomu má přispět ničení patriotismu a lásky v rodinách, vyvolávání studu za poslušnost církvi a ponižující služebnost, aby se stal doslova hluchým k jejím výzvám a jejímu varování před námi.

Nebudeme-li aktivní jakožto nepřátelé církve, nikdy nedosáhneme naší nadvlády nad světem … náš budoucí král Izraele nebude vládnout nad světem, dokud nebude z trůnu sesazen papež stejně jako ostatní monarchové, kteří vládli nad světem...«

Jak vážně je třeba brát 80 let staré prohlášení BB, dokládá doslova a do písmene současná situace v církvi a ve světě. Pokoncilní vstřícnost k nepřátelům ještě více přispívá k realizace vražedného projektu. V duchu sobě zcela nepřátelském upravila totiž církev své vztahy k Židům tak, že se poslušně podrobila diktátu masonerie a postavila svou teologii na hlavu. Prolhaní nepřátelé dosáhli dokonce toho, že zcela zaslepená oficiální církev pokládá tuto svou potupnou porážku za své velké vítězství.

Fiction Judéo-Maçonnique dans le Concile, p. 6 à 11, citant Catholic Gazette, de février 1936

Související texty:

Více zde

             


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010