Menu


Prosebný hymnus k Panně Marii v době moruHvězda nebes,
která kojila Pána,
zničila mor smrti,
který přivodili na svět prarodiče.
Kéž tato Hnězda usmíří nebe,
které se hněvá na zemi
a ničí národy hroznou ranou smrti.
Milostivá Hvězdo mořská, zachraň nás od moru,
buď milostivá k našim prosbám.
Neboť tvůj Syn ti nic neodepře
a ctí tě.
Ježíši, zachraň ty,
za které tě prosí Panna a Matka.
 
Oroduj za nás svatá Boží Rodičko;
Abych byli hodni Kristových zaslíbení
 
Modleme se. Milosrdný Bože, Bože slitovnosti, Bože odpuštění, který ses smiloval nad zármutkem svého lidu a řekl jsi Andělovi, který ho trestá: vzdal svou ruku pro lásku k oné slavné Hvězdě, jejíž drahocenná ňadra tě kojila proti jedu našich hříchů a kterých jsi sladce požíval: dopřej pomoc své milosti, ať jsme bezpečně vysvobozeni od všeho moru a náhlé smrti i od věčné záhuby.
Skrze tebe, Ježíši Kriste, Králi Slávy a Spasiteli Světa. Jen žiješ a kraluješ po všechny věky. 
                                                       (viz)
                                                         

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010