Menu


Propast mezi pastýřem a stádem

 

 

Vzhledem k vlně nevole nad případem Ploumenová dal se Vatikán slyšet, že jmenovaná neobdržela medaili jako „placet k potratům a kontrole porodnosti“, ale že šlo o běžné zdvořilostní gesto při oficiálních vládních návštěvách.

Holandské médium BNR ovšem odvysílalo rozhovor s vyznamenanou, která potvrzuje, že dostala od papeže nikoliv suvenýr, ale vysoké papežské vyznamenání.

»Vatikán ví, že jsem založila ‚She Decides‘, ale to nebylo překážkou, abych obdržela toto zvláštní uznání...«
Jaké?
»Je to jmenování Rytířem Řádu Svatého Řehoře.«
Chápete to jako potvrzení toho, co podnikáte pro dívky a pro potraty?
»Jistě. V minulých letech jsem investovala mnoho do kontaktů s Vatikánem...«

* * *

Údiv, pohoršení a pobouření, jaké vyvolal tento   pro Bergoglia samozřejmý počin, je dokladem o tom, jak velká je propast mezi tím, čemu věří a slouží Bergoglio, a mezi tím, co je po dva tisíce let předmětem víry každého věrného katolického křesťana a co je autentickým posláním a působením církve. (*)

Vyznamenání bývalé ministryně je jen jedním z celé řady podobných oficiálních a neoficiálních projevů souhlasu Vatikánu s proticírkevní aktivitou, jako je oslavování Marco Panelly, Emy Bonino, Bergogliovo objímání a líbání s ultralevicovými prezidenty a prezidentkami, odpadlíky a heretiky, zatímco církvi věrné preláty jen plísní a častuje jedovatými poznámkami a nemá ani tolik lidské slušnosti, aby jim odpověděl na jejich dopisy.

Jak píše Tommaso Scandroglio, navzdory sebeujišťování Ploumenové o vlastní katolicitě Svatý Stolec v tomto případě vyznamenal veřejnou hříšnici, která aktivně a soustavně bojuje proti nezpochybnitelným principům katolické církve a představuje se tak jako její zarytý nepřítel, nikoliv jako zastánce její víry. Sebeospravedlňování Holanďanky je ve skutečnosti jeden z praktických produktů bergogliovské pavěry o tzv. „svobodě svědomí“. Ten, kdo svobodně jedná ve prospěch šíření evidentního zla, nemůže nikdy jednat v dobré, nýbrž jedině ve zlé víře. Celý bergogliovský arzenál jako „dialog“, „milosrdenství“, „nepřičitatelnost“ atd. jsou lživé produkty papežského a jezuitského inženýrství. Tato supermilosrdná pastorace se tváří, jakoby všechny milovala a hájila (kromě pravověrných katolíků) a ke všem staví údajné mosty, ačkoliv je to ve skutečnosti pouze kouřová opona, která má maskovat smrtonosné spojení se současnou světovou zednářskou politikou, která je v naprostém rozporu s Božím řádem a naukou Ježíše Krista a zakládá se na vysloveném nepřátelství vůči Bohu i lidstvu.

V komentářích k těmto případům se až nápadně málo píše o spiritu agens tohoto rouhavého zločinu proti Bohu a víře. Vyznamenání holandské agitátorky je de de facto Bergogliovou odpovědí na všechny početné dosavadní apely a dubia lidí a kléru dobré vůle. Pseudopapež chce tak ukázat, že ví, co dělá, a pokud to nechápeme, je to vina našeho farizejství a pelagianismu. Vyznamenané Bergogliovy bojovnice jsou ve skutečnosti jeho milované »vzory« a »světice«, které by měli katolíci zřejmě v jeho duchu následovat, aby se jeho masonské záležitosti hnuly vpřed.

Uplatňovat na něho pravidla sv. Bellarmina o heretickém papeži by bylo naivní, protože s podobným vetřelcem na papežském stolci se tento světec nemohl setkat. V našem případě se nejedná o hlavu církve, která v nějaké oblasti víry formuluje svou bludnou nauku, ale o bezpříkladného záškodníka, který smýšlí zcela opačně než dvoutisíciletá církev a cílevědomě a velmi rafinovaně praktikuje svou osobní »pavěru« se záměrem vymýtit od základů „zkostnatělé smýšlení“ církve jako překážku pro rozvoj a záchranu přelidněného světa, ve kterém by rád sehrál nezapomenutelnou roli. Jeho zákeřnost spočívá v tom, že jedná bezprecedentním způsobem jako její skrytý, ale zapřisáhlý nepřítel podle podvratného plánu již dávno pečlivě a promyšleně připraveného v zednářských lóžích.

Všichni Panellové, Boniny, Scalfariové a Sachsové, Biggarové a spol. spolu s novými členy Pagliovy tzv. »Papežské akademie pro život«, kteří hledají cesty, jak podporovat potrat, eutanazii, homosvazky, umělé oplodňování, antikoncepci, nepotřebují vyznamenávání, ale veřejné odsouzení, a to v jejich vlastním zájmu. Jen pravdě a spravedlnosti odpovídající postup vůči zbloudilým je pravým projevem milosrdenství, a může vést k obrácení. Zneužívat pro ně posvátné církevní řády představuje nejen jejich do nebe volající rouhavé zneuctění, ale současně je to prostituce katolické víry a morálky a nepředstavitelné pohoršení pro církev i svět s nedozírnými důsledky.

(*) Není to bohužel první případ toho druhu. Již v roce 2008 vymámil kardinál Schönborn  od Benedikta XVI. stejné vyznamenání pro bojovnici za potraty Renatu Braunerovou (viz http://www.kreuz-net.at/index.php?id=102 ), které jí sám předal.

                                                                                                             -vu-