Menu


Představení Panny Marie v chrámě

Tři z mariánských svátků, a to Narození Panny Marie, Jména Panny Marie a Představení v chrámě, jsou v mariánském cyklu jako ozvěna prvního cyklu christologického: Narození, Jména a Představení Páně v chrámě.

Svátek Představení Panny Marie se slavil na Východě od VI. století a na Západě byl zaveden v XVI. století za avignonského papežstí. Obětování Panny Marie v chrámě hluboce spojené s Obětováním Páně jsou pro nás výzvou, abychom se s nimi spojili i my.Lekce z Římského breviáře 21. listopadu

Jáchym se spojil v manželství s Annou, ženou nejvyvolenější a hodnou vší chvály. Ale jako ona Anna starozákonní byla neplodná a obdržela na prosby Samuela od Boha příslib, tak tato Anna skrze modlitbu a Boží příslib obdržela od Pána jako dceru Matku Boží a překonala tak touto milostí všechny slavné starozákonní vdané ženy. Tak »milost«, (což je význam jména Anna) plodí »paní« (což je význam jména Maria). A ta se skutečně stala Paní všeho stvoření, a to od té chvíle, co je Matkou Stvořitele. Maria spatřila světlo světa ve venkovském domě Jáchymově a byla  pak uvedena do chrámu. Od chvíle, kdy byla přesazena do Domu Božího a byla živena Duchem Svatým, stane se schránkou všech ctností a jako plodná ratolest se vzdala v nitru všech tužeb pozemského života i těla a zůstala tělem i duší Pannou, jak se slušelo na tu, která měla přijmout Boha do svého lůna.

Třetí lekce z Matutina »In Praesentatione Beatae Mariae Virginis«


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010