Menu


Poslání laiků v Církvi

                                                                               30.5. 2021


„Laici musí mít jasné povědomí nejen o příslušnosti k církvi, ale také o tom, že jsou církví.“ Laici jsou povoláni na základě biřmování, aby sdíleli apoštolát církve, vydávali svědectví o Kristu před těmi, kdo ho neznají, být proroky a učiteli v nevěřícím světě a společně s duchovenstvem nabízet svá těla jako duchovní oběť nebeskému Otci: „Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, svatý národ, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla“ (1 Pt 2, 9)Laici se účastní všeobecného kněžství církve, pokud jsou všichni vyznavači Ježíše Krista, ale neúčastní se služebného nebo hierarchického kněžství, které vychází ze posvátných řádů, v nichž existuje osobní představení Krista, jako je obětování eucharistické oběti nebo odpuštění hříchů. Laici mají dvojí svěcení prostřednictvím křtu a biřmování, což jim dává určitou účast na Kristově kněžství. Služebné nebo hierarchické kněžství však přijímá třetí a konkrétní svěcení posvátných řádů. Existují tedy dva druhy kněžství: první je vnější a je vyhrazen pro hierarchické duchovenstvo; druhý je vnitřní a společný pro všechny věřící.

Vysvěcená osoba má vždy osobní a v některých případech kanonické poslání. Osobní poslání do té míry, že prostřednictvím osobního kontaktu může vést ostatní ke Kristu – jako Ondřej vedl Petra, Filip Nathanaela, Samaritánka vedla své spoluobčany a Filip obrátil etiopského dvorního eunucha. Mise udělená svěcením však vyžaduje širší pohled na jednání, svědectví a osobní obrácení.

Nejde jen o jednotlivé duše, ale také o životní prostředí: celý sociální řád ve všech jeho politických, vědeckých, novinářských, lékařských, právních, rekreačních a ekonomických strukturách, které musí být pokřesťanštěny. Toto kanonické poslání organizované spiritualizace světa závisí na hierarchii a učitelské autoritě Církve. V rituálu vkládání rukou dochází k určitému udělení této vyučovací síly. Laici se neúčastní hierarchie, ale účastní se na apoštolátu hierarchie.

Apoštolové a jejich nástupci mají božské učitelské poslání; laici dostávají kanonickou učitelskou misi od hierarchie. Katolická akce nepředstavuje to, že jsou katolíci organizováni, ale že dostávají misi svědčit o Kristu skrze svatost vlastního života. Laici nejsou jen učící se církev.

Jak řekl Lev XIII., laici si pro sebe nenárokují autoritu, ale pokud to okolnosti vyžadují, mají právo komunikovat s ostatními a opakovat učení církve, které se sami naučili. Pius XII. adresoval skupině nových kardinálů tato slova: „Laici si musí jasně uvědomovat nejen příslušnost k církvi, ale také to, že církev tvoří; to znamená být komunitou věřících na zemi pod vedením svých duchovních vůdců, papeže a biskupů ve společenství s ním. To je církev“.

(Fulton J. Sheen, z edice „The 7 Sacraments“, Ares)

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010