Menu


Antikrist

Svatá Hildegarda z Bingenu

Početí a zrození Antikrista (1)

 

V té době jedna nečistá žena počne svého nečistého syna; neboť starý Had, který vysál Adama, to učiní spolu s celým jejím plemenem tak, že do něho nevstoupí vůbec nic dobrého, a nic dobrého v něm nemůže být. Bude vychováván na odlehlých a střídajících se místech, aby ho lidé nemohli vůbec poznat. Bude zavlečen do všech pekelných pustin a zůstane až do své plné dospělosti zcela skryt. Neřesti, které jsou mu vlastní, neukáže veřejně, dokud nezjeví, že je plný veškeré nepravosti, kterou zcela oplývá. Od počátku jeho početí propukne mnoho vzpoury a odporu proti řádnému pořádku. Spravedlnost bude ve své správnosti zatemněna a láska v lidech vyhasne. Nastoupí v nich také hořkost a tvrdost a vznikne mnoho bludných učení, takže falešní učitelé budou hlásat své bludy zcela veřejně a otevřeně (srov. 2 Sol 2,2n). V katolické víře zavládne tak velká pochybnost a nejistota, že lidé budou pochybovat, zda mají vůbec vzývat Boha. Budou četná znamení na slunci, měsíci a hvězdách i ve vodě a na jiných živlech a stvořeních (srov. Lk 21,25), jako by se těmito obrazy coby hrůzyplnou předzvěstí ohlašovalo konečné neštěstí. Proto přepadne lidi v té době takový smutek, že budou smrt pokládat za nic.

Ale ti, kteří jsou dobře zakořeněni v katolické víře, budou v hluboké zkroušenosti očekávat Boží rozhodující zásah. Tyto hrůzy budou trvat tak dlouho, dokud syn zkázy neotevře svá ústa k učení. Ale když bude pronášet svá falešná a zbloudilá slova, bude se otřásat nebe i země. Náhrdelník Spravedlnosti zachvátí jakoby velký závan větru a uvede ho poprvé do pohybu. Protože až do té doby zůstával bez pohybu a bez otočení.

Pavel doložil svou nauku tolika zázraky a tak mocně upevnil a vyzdobil slovy s hlubokým významem, aby vydržela až do konce světa, jak ukazuje tento řetěz, který sahá až k nohám Spravedlnosti a současně až na konec světa. On ve vytržení svého ducha hovořil také o druhém příchodu Božího Syna a o smrtonosném útoku syna zhouby, a podal tak věřícím svědectví o příchodu Antikrista (2 Sol 2,2n):

Nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím, (...) jako by ten den Páně už měl nastat. (...) Napřed totiž musí nastat odpad a objevit se člověk hříšný, propadlý záhubě, protivník, který se povyšuje nade všechno, co nese jméno Boží nebo čemu se vzdává náboženská úcta. Posadí se dokonce v Božím chrámě a bude se prohlašovat za Boha.

Smyslu této výpovědi je třeba rozumět takto: Vy, kteří jste Boží a věříte v jeho slovo, střežte se toho, abyste se nedali otřást nějakou hrůzou nebo duchovním mámením nebo pokušením z množství slov a spisů, jako by byly pravdivé a určené pro vás, jako by zde již byl ten den, kdy Stvořitel odhalí přede všemi propasti srdce. Střežte se také toho, aby vás nesvedl někdo podvodnými událostmi a nepřivedl vás nějakou příležitostí do pokušení. Protože teprve až nadejde ten čas, kdy bude zbořena vznešenost církve a rozmetána pravá víra, čímž se rozumí odpad, tehdy nastoupí doba toho, který je synem hříchu, protože již od svého počátku je zcela proniknut hříchy, ten, který nezná svou matku v její nečistotě a neví, kdo ho počal. Tehdy se otevřeně zjeví. Proto vystoupí jako hříšník a bude hlásat halasně všechny hříchy a bere je všechny zase na sebe. A jako syn strašné zkázy setrvá zcela v této zkáze, protože učí lidi to, co je proti Bohu.

Rovněž svůdce lidského rodu ho tak rozběsní, jak byl sám zběsilý na počátku světa, když se chtěl rovnat Bohu. Proto také bude utiskovat všechny ty, kteří Boha uctívají. Bude se povyšovat nade všechny tvory, bude se nazývat bohem a poroučet, aby ho všichni uctívali jako boha. Ale vy nesmíte uvěřit tomu, že je již zde den Páně, kdy Bůh přijde soudit celý okrsek země. Neboť opět svatý Pavel praví: Tajemství nepravosti však už pracuje; napřed ovšem musí ustoupit z cesty ten, který to dosud zdržuje. (tamt. 2,7) Smysl: Skryté našeptávání se objevuje již v dílech bludných nauk, ve kterých svůdce ke zlu předesílá své šípy, protože chce potlačit pravdu víry. Proto stojí správný náhled a dobré úsilí věřících lidí určitou námahu: kdo setrvává v pravdivém a apoštolském katolickém učení, musí si ho uchovat bez zfalšování... Neboť ve všech dobách syna zhouby se víra odchýlí od své síly, změkne a ztratí svou sílu, a protože se již pokřivila, ještě více zeslábne. Pouze ten, kdo se pevně drží vznešenosti církve a správné víry, drží se pevně něčeho velikého, protože tím chce vstoupit do nebeského království. Avšak ten, kdo nemá víru, nemá žádnou oporu a propadne záhubě.

Satanské svádění Antikrista

Starý Nepřítel, kterého božská síla svrhla do jezera pekelné propasti, chtěl zlobu silně zdůvodnit. Ale Bůh je spravedlivý a pravdivý a není nikoho, kdo by se mu rovnal, protože je od věčnosti a je sám ze sebe a všechno, co je, stvořil z ničeho. Starý nepřítel se však domnívá, že když přemohl prvního člověka skrze jiného člověka, Antikrista, může dále provádět to, co začal, když se pokusil bojovat proti Bohu. Ovlivněn ďáblem všechno zničí, co Bůh stanovil ve Starém a Novém zákoně, jakmile – jak je předpovězeno – otevře svá ústa ke zvrácené nauce. Bude tvrdit, že krvesmilstvo a podobné zvrhlosti nejsou žádné hříchy. Bude mluvit o tom, že vůbec není hříchem, když se tělo tělem vydráždí, jako není hříchem, když se člověk zahřeje od ohně. Bude ujišťovat, že příkazy o čistotě vznikly z nevědomosti. Protože když je někdo teplý a druhý studený, musí se navzájem v teplotě a chladu vyrovnat. Dále bude věřícím říkat: Vaše zákony proti zdrženlivosti jsou proti zákonům přírody, totiž že člověk nesmí být roznícený, když je v jeho dechu oheň a celé jeho tělo je jako ve výhni. Jak může být proti své přirozenosti studený? A z jakého důvodu by měl člověk přestat jiné tělo dráždit? Onen muž, o kterém říkáte, že je to váš Mistr, dal vám zákony, které překračují meze, když vám poroučí, abyste tak žili. Já vám však pravím: máte žít oběma způsoby, v teple i v chladu a navzájem se zahřívat. Pochopte to, že ten dotyčný člověk vám dal nesprávná přikázání. Protože i když vám přikazuje, že lidé se nemají navzájem zahřívat, přesto svoji přirozenost tělesně šlechtili. Snažte se, abyste se v budoucnosti nedali vést falešnými na-ukami, protože já to dobře vím, co vy můžete, a co ne. Váš Mistr vám nedal správné předpisy, on chtěl, abyste byli jako duchové, kteří nejsou oděni v těle, jako by zrozené lidské tělo, které je vytvořeno z vlitého ohně, nebylo takto stvořeno. Protože kdyby lidské děti takto nepřicházely na svět, neměly by vůbec možnost působit. Proto musíte vědět, čím vlastně jste. Protože ten, který vás dříve učil, vás klamal a k ničemu vám neposloužil. Já však vám říkám, že musíte poznat sami sebe, čím jste. Protože já jsem vás stvořil a jsem úplně celý ve všem. On však připsal svá díla někomu jinému, protože sám ze sebe nic nedokázal. Já ale mluvím sám ze sebe a všechno znám sám od sebe.

Takovými a podobnými slovy bude tento nešťastný syn zkázy svádět lidi, když je bude učit, aby žili podle horké žádostivosti těla a vyplnili každé přání těla, zatímco Starý i Nový zákon zve člověka k čistotě, právě proto, že čistota nepřekračuje vaše meze. Tím způsobem bude Lucifer skrze Antikrista popírat Boží spravedlnost. Bude se domnívat, že může provést všechno, co jen začal. Bude se domnívat, že mu Jordán teče do úst (Job 40,23; Ž 14,3–5), takže křest už nadále nepřichází v úvahu, nýbrž že ho odvrhne, tak jak byl sám křtem zavržen. Proto se bude domnívat, že když tak panuje, může si podmanit tak velký počet lidí, že ve srovnání s ním má Boží Syn jen malou hrstku věřících.

(Pokračování)

Ewig 11+12/1999

Překlad -lš-


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010