Menu


Po návštěvě papeže v Iráku

 

Drazí přátelé Duc in altum, uvádím velké výňatky z článku od Church Militant, ve kterém se hovoří o útoku na papeže Františka kvůli jeho návštěvě Iráku v novinách spojených s ISIS. Expert na islám Robert Spencer v tomto článku vysvětluje, že důsledky cesty mohou být velmi odlišné od těch, v které doufal papež.

***

autor: Jules Gomes

Islámský stát (ISIS) hrozí novými útoky na irácké křesťany po návštěvě papeže Františka s ultimátem, které uvádí, že džihádisté „odstraní kříže velmi brzy“, jak to již „poprvé“ udělali se svolením Alláha“.

V ostrém úvodníku svého arabského týdeníku Al-Naba nejobávanější teroristická skupina na světě interpretuje Františkovy mezináboženské předehry v Iráku jako „křížovou výpravu“, která má „odstranit Alláhovu šaríu z této země, vytvořit na jejím místě polytesistické náboženství a vztyčit svůj pohanský kříž na troskách Mosulu“.

Church Militant obdržela kopii článku a zadala překlad do angličtiny. Úvodník má název Poselství křesťanského idolátora-tyrana [Taghut al-Nasara al-Baba] o jeho návštěvě Iráku a byl vydán v Al-Naba 11. března.

Islámský učenec Robert Spencer vysvětlil Church Militant význam jména taghut al-nasara (v úvodníku používaného k popisu papeže Františka osmkrát): taghut označuje idoly nebo modláře, nasara je slovo používané v koránu pro křesťany a al baba je papež. Takže taghut al-nasara al-baba znamená „papež, křesťanský modlář“.

V moderním Íránu je taghut termín aplikovaný na perského šáha Rezu Pahlaviho.

ISIS říká, že papežova návštěva „slouží k šíření nových křižáckých myšlenek do muslimských zemí, zejména do Iráku, který byl v posledních dvou desetiletích dějištěm trýznivé války mezi muslimy a mushriky“.

František téměř jistě neví, že Korán říká, že „Židé a křesťané s vámi nikdy nebudou spokojeni, dokud se nebudete řídit jejich náboženstvím“.

Mushrikeen jsou polyteisté, kteří se dopouštějí neodpustitelného hříchu tím, že si osobují právo přisuzovat Alláhovy jedinečné vlastnosti ostatním. Křesťané jsou považováni za mushriky, protože Ježíši připisují jedinečné vlastnosti Boha.

Redakční článek Al-Naba míří svůj nejtvrdší útok na mezináboženskou událost v Uru. Obviňuje „křesťanského tyrana-modláře“ ze snah prosadit „nové náboženství nevěry a ateismu“ tím, že chce upřednostňovat sbližování katolíků, Židů a „modlářských tyranů [taghuit] muslimských zemí“.

Úvodník odsuzuje definici „abrahamovských náboženství“ jako „satanskou“, protože „připisuje falešné náboženství Ibrahimovi“, a cituje súru 3:67 koránu: „Ibrahim nebyl ani Žid ani křesťan, ale byl spravedlivým muslimem; nebyl to žádný modlář“.

Robert Spencer vysvětluje, že toto tvrzení „se může západním lidem zdát divné ve světle skutečnosti, že islám se zrodil šest set let po Ježíši, ale v islámském schématu věcí byl islám původním náboženstvím všech biblických proroků“ natolik, že muslimové považují judaismus a křesťanství za falešná náboženství, která poškodila prorocká učení. „A toto je myšlenka tradičního islámu, nejen extremistů“.

Spencer dále vysvětluje, že pro muslimy papež znesvětil Mosul zvednutím kříže, protože „pro islám nebyl Ježíš ukřižován (srov. Korán 4: 157), a opakem je naznačení, že Alláh není dostatečně silný na ochranu svých proroků“.

Úvodník obviňuje papeže především z toho, že chce na základě svého dialogu s muslimskými vůdci vytvořit nové abrahamovské náboženství, což je pro islám něco nepředstavitelného. „František by pravděpodobně byl šokován, kdyby zjistil, že jeho pokusy o mír a smír jsou považovány za provokace, ale toto je další příklad jeho zapojování do záležitostí, kterým přinejlepším jen nejasně rozumí a vytváří tak víc problémů, než kolik jich řeší".

Kromě kritiky Františkova mezináboženského programu v jižním Iráku jako náboženského oportunismu úvodník nazývá papežovu návštěvu Bagdádu „poselstvím podpory této vládě modlářských zločinců“.

Po argumentaci, že Islámský stát stále ovládá velkou část Iráku, úvodník popisuje papežovu návštěvu jako „výkladní skříň stability vlády s návštěvníky drženými v iluzi bezpečnosti“ a jako „propagandu navrženou k uklidnění křižáckých přátel papeže [západní vlády] a snahu přimět je, aby poskytovaly půjčky iráckému státu sužovanému dluhy“. Noviny dokonce píší, že „nelze vyloučit, že tato náboženská návštěva modlářského křesťanského tyrana má čistě ekonomické cíle“.

Ve světle úvodníku ISIS se Spencer obává, že místo podpory míru a dialogu by mohla Františkova návštěva Iráku ohrozit tamní křesťany. Church Militant oznamuje, že kontaktoval tiskovou kancelář Svatého stolce a zeptal se, zda si je Vatikán vědom nových hrozeb pro irácké křesťany v období předcházejícím Svatému týdnu, ale podle webu Vatikán neposkytl žádnou odpověď .

Pramen: Church Militant