Menu


Omilostněný JIdáš

 
 
 
Krize církve na svém vrcholu nabývá stále znepokojivějších známek, její drama se zhoršuje. Strádáme ve velké bezmocnosti.
 

L'Osservatore Romano 1. dubna, na Zelený čtvrtek publikoval na titulní stránce článek s názvem: Jidáš a skandál milosrdenství. Vatikánské noviny, dokonce i ve velikonočním triduu, velmi výraznými akcenty připomněly muže, který zaprodal Ježíše jeho katanům za třicet stříbrných, a činí tak přímo v den, kdy si tuto zradu připomínáme.

A tak se také dovídáme, že Bergoglio umístil do své pracovny obrázek, kde Ježíš - který mimo jiné vypadá, že právě sestoupil z kříže ještě před vzkříšením - objímá Jidáše poté, co ho sňal ze stromu, na kterém si vzal život. Pod obrazem se objevuje nápis, který věc ještě zveličuje; jde o dílo neznámého francouzského umělce, který – jak vysvětluje článek - čerpal inspiraci z meditace papeže Františka publikované v knize z roku 2018: Když se modlíte Otče náš. Tématem meditací je »milosrdenství Boha«, který má jednostranně promíjet i ty nejtěžší hříchy, jako je tomu právě v případě Jidáše.

Jak o tom píše Maurizio Blondet [zde], tuto skutečnost je třeba považovat za zjevný příznak „narcistické poruchy osobnosti, za vyznání - nedobrovolné, ale transparentní, odhalení psychických příznaků záměrů postiženého, které ještě velmi prohlubují ubohý duševní stav tohoto subjektu. Protože, pokud má katolík – a k tomu nejvyšší prelát - své důvody, aby se ztotožňoval s Jidášem a pokouší se přesvědčit sám sebe (a také všechny ostatní věřící), že Jidášovi bylo odpuštěno a je spasen, pak stav jeho svědomí musí být hrozný."

Existuje další přitěžující okolnost. Lichotiví komentátoři připomínají, že v textu z roku 2018 se Bergoglio odvolává na jednu hlavici ve Vézelay, jejíž fotografie také visí v osobní kanceláři nad papežovým stolem. Ale to, co vidíme na této hlavici, jeví se zcela jinak, jde o falešný výklad našeho milosrdného až na ostří nože. Ve skutečnosti je zde zobrazen mladý muž s mrtvolou na ramenou, což je s největší pravděpodobností oběšenec představený v předchozí scéně, rozpoznatelný podle provazu kolem krku a detailu vyplazeného jazyka. Mimo jiné je obtížné rozpoznat Ježíše v mladém muži, a to nejen pro úžasnou svévolnost interpretace, která nemá ani náznak v žádné pasáži evangelia, ale také proto, že v současných prezentacích i v samotné katedrále Vezelay existují reliéfy, kde postava Ježíše vypadá zcela odlišně, s vlastnostmi Dobrého Pastýře nebo v každém případě s charakteristikami mnohem více odpovídajícími jeho božské autoritě.

 

Tento výklad je o to více přitěžující, když si připomeneme modlitbu, se kterou se Ježíš obrací na Otce: „Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je, aby nikdo z nich nezahynul, kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo.“ (Jan 17, 12).

Nyní, bez ohledu na osud Jidáše, který je znám jedině Pánu, a o kterém se bez pochyby rozpoutává příliš mnoho zcela neopodstatněných debat, při kterých se znovu opakuje příležitost, kdy jsme nuceni přiznat deformaci Kristovy církve a její přizpůsobování osobním a improvizovaným výkladům postrádajícím věcnou platnost, tím méně opodstatněnost pro magisterium, ale které ve skutečnosti ovlivňují smýšlení posluchačů, protože ne každý má dostatečné základy a vyzrálost víry, aby rozpoznal tento podvod, takže existuje riziko, že mnoho duší bude zavedeno na scestí.

Hluboce mě to zraňuje a sdílím následující závěr Blondeta:

Koneckonců, pokud se nad tím zamyslíte, je to stejný postup, jaký úspěšně provádějí militantní radikálové LGBT : deformují celou společnost tak, aby se přizpůsobila jejich zlozvykům. Ve společnosti se prosazuje falešné právo na zkreslenou a deviantní totalitu. Militantní homosexuálové vstupují do škol, aby „vzdělávali“ děti, a hrubě tím porušují právo rodičů na výchovu svých dětí. Do církve se vnášejí skrytě antikristovské prvky. Před lidmi se zakrývá spasitelná lítost a dochází tak ke konečnému nástupu nekajícnosti. Již nyní se v bergogliánských mších ozývají děsivé kacířské variace, které mají narcisticky uklidňovat: místo „pokoj lidem dobré vůle" (výrok evangelia), nastupuje úprava: „na zemi mír lidem, které Bůh miluje“.
Původní nezbytné přiznání kajícníka: „Vyznávám se Všemohoucímu Bohu, všem svatým a vám bratři, že jsem zhřešil slovy, činy a opomenutími“, bylo rychle zamícháno do formule „kyrie eleison“, protože extrémní modernisté dobře vědí, jak se vrátit k „starořecké tradici“, když jim to vyhovuje, aby nedocházelo k tomu, že věřící pochopí, oč vlastně jde. Dokonce i kněží, a to i dobří, když mají přiznávat „hříchy“, jak říká Valli, začnou mluvit o slabostech a omluvitelné „křehkosti“, a všechno je to jen ospravedlňování a omlouvání připisované automatickému rozhodnutí samotného Krista. Velmi se obávám, že nějaká příští encyklika vyhlásí nanebevzetí Jidáše, protože Bergoglio zjistí, že Kristus ho zbavil veškeré viny.
 
                      Viz: Tomu člověku by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil
                Postavy které Bergoglio nade vše zbožňuje, jsou Jidáš a Luther   (kard. Urosa)

Maria Guarini  Chiesa e post Concilio

   

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010