Menu


Nucená dovolená horlivého kněze

P. Michael Rodrígues z biskupství El Passo v blízkosti hranic v Texasu byl svým biskupem Markem Seitzem odsouzen k půlročnímu neplacenému volnu. Tento postih souvisí zřejmě s okolností, že jmenovaný slavil mši svatou výlučně v tradičním ritu.

9. listopadu začal své kázání slovy: Počínaje zítřejším dnem 10. listopadem již nebudu farním administrátorem tohoto misijního kostela v Shafteru v Texasu. Dnešní mše svatá je moje poslední veřejná mše svatá v nedohledné budoucnosti, protože během dalšího půl roku nesmím veřejně celebrovat.

Pak P. Michael poklekl a modlil se žalm 144. Padesát tradici věrných farníků zůstává bez pastýře.

Na blogu Dallas Area Catholicsčteme: „P. Rorigues je ve velmi obtížné situaci. Na jedné straně se domnívá, že udělá nejlépe, když biskupa poslechne. Na druhé straně je přesvědčen, že Bůh ho – skrze církev – volá k tomu, aby své síly a energii věnoval největšímu pokladu církve: její liturgii a nauce. Jak Jan Pavel II. tak Benedikt XVI. přiznali, že církev trpí v pokoncilní době velkou krizí víry. P. Rodrígues jako loajální kněz a syn církve nemůže zůstat nečinný vzhledem k tak nesmírnému odpadu od katolické víry.“

„Objevení“ tradiční liturgie

Asi před třemi roky hovořil Michael Malt z The Remnant s P. Rodríguezem; vyprávěl mu o své cestě k tradiční liturgii.

P. Rodríguez 8. prosince 1996 přijal kněžské svěcení podle Novus Ordo. Asi v roce 2005 ho informovalo několik věřící o svém zájmu o starý obřad. Zpočátku odmítal nikoli z nezájmu, ale protože byl příliš zaměstnán. Po několika týdnech začal studovat teologii a modlitby tradiční latinské mše. „Čím více jsem je studoval, tím více rostla moje úcta a můj obdiv. Objevil jsem nikoliv jen katolickou teologii mše svaté, ale pravou katolickou teologii kněžství“.

Staví se stoprocentně za tradiční mši, „která je bezpochyby pravou mší římskokatolické církve. „Teologie, liturgie, katolická spiritualita a asketika stejně jako dějiny poukazují na předávaný klasický římský ritus“, říká P. Rodrigurz. „Bylo to neštěstí, že celé moje seminární vzdělávání proběhlo v Novus Ordo a starou mši jsem objevil teprve v roce 2005, takže jsem pak poučoval stále větší množství lidí, co je pravý katolicismus, tedy tradiční katolicismus.

Od září 2011 sloužil tradičním věřícím na opuštěném Západě Texasu výlučně tradiční mši. „Pokládám to za nesmírné a neočekávané požehnání Prozřetelnosti i uprostřed těžkých zkoušek. Doufám, že nakonec budu opět moci slavit tradiční latinskou mši. Pokud jde o mne, už nikdy bych se nevrátil k Novus Ordo. Bohužel je zde smutná skutečnost, že v církvi NO, která ztratila víru, je nutno poslouchat a sáhnout trpělivě k NO, který zavedl věřící do takového bludu, že pravděpodobně budu nucen vrátit se k NO. Pak však budu celebrovat „ad Orientem“ a Eucharistii podávat podle tradičních norem.
 
P. Rodriguez se obává těžkých zkoušek a pronásledování pro všechny, kteří mají neotřesitelnou víru a jsou věrní tradičnímu ritu. Nicméně podle Kristova příslibu je plný naděje: Blahoslavení, kteří trpí pronásledování pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně lidé pomlouvat a pronásledovat a mluvit proti vám všechno zlé. Radujte a plesejte, protože vaše odměna v nebi je veliká“ (Mt 5, 10-12)
         
                                              Biskup Mark Seitz

                                            Video tradiční mše P. Rodrigueze

                                                                                              katholisches.info

                                              
                                                                 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010