Menu


Nový důkaz negramotnosti Mons. Paglii

                                               20. 2 . 2018

 

Již několikrát v minulosti zavdaly zásahy a rozhodnutí mons. Paglii podnět k protestům a k polemikám, ale to, co prohlásil v interview v listu Temp, jsou věty, které jsou naprosto neslučitelné s rolí obránce života, kterou má zastávat. Ještě nikdy se nestalo, aby osoba na tak významné funkci v kurii podporovala veřejně instrumentalizaci učitelského úřadu církve pro takové zájmy, jako jako rozhodnutí soudce, který nařídil smrt Alfia Evanse odpojením jeho respirátoru.

Tentokrát jsme rozhořčenými svědky praktické aplikace eutanazie u nemocného dítěte uskutečněné se souhlasem a podporou Svatého stolce.

Při vyhlášení rozsudku  nad malým Alfiem 20. února si soudce Hayden dovolil zneužít Poselství o konci života, které zaslal papež František loni v listopadu mons. Pagliovi při příležitosti jednání Papežské akademie pro život, aby tak zdůvodnil katolickým rodičům své rozhodnutí o ukončení života nemocného dítěte. Centrála u Svaté Marty byla zaplavena výzvami věřících, kteří žádali papeže, aby se ohradil proti instrumentalizaci svých slov, ale nepřišla žádná odpověď ani od Svatého stolce, ani od tiskové kanceláře, která při jiných příležitostech tak pečlivě koriguje každou chybu nějakého kardinála.

Je však až neuvěřitelné, že deformace, kteréb se dopustil soudce Hayden, je nakonec ničím ve srovnání s kreativní interpretací mons. Paglii, který rozhodnutí schvaluje. Slova zůstávají tatáž, ale jejich význam je značně odlišný. Pojem „terapeutického zásahu“, který je v katechismus velmi jasně vymezen, rozšířil Paglia natolik, že do něho zařadil i pasivní eutanazii. Prakticky se musíme domnívat, že mons. Paglia začíná mluvit o eutanazii jako zcela nepřípustné pouze tehdy, když je způsobena injekcí jako při popravě odsouzence.

Paglia sice tvrdí, že se svým postojem není ojedinělý, ale to nic nemění na skutečnosti, že se ocitá v těžkém rozporu s tím, čemu církev vždy učila a učí. Mons. Paglia se tak sám představuje jako naprosto nevhodný k právě tomu, aby nadále vedl Papežskou akademii pro život, kterou Jan Pavel II. ustanovil pro zcela jiné cíle.

NBC Riccardo Cascioli.