Menu


Nesmírná hodnota mše svaté očima světců

 

 

I ta nejprostší liturgie mše svaté, kterou slaví osamělý kněz s jediným ministrantem, v případě nouze i bez něho, má ve své duchovní realitě a podstatě stejně slavnostní a velebný kosmický charakter jako papežská pontifikální ceremonie. Je to skutečné zpřítomnění Oběti, kterou Boží Syn přináší svému nebeskému Otci. Bez ohledu na to, kde se tato mše svatá slaví a kolik věřících se jí účastní, děje se tak bezprostředně a beze zbytku před tváří Nejsvětější Trojice za osobní účasti všech nebeských kůrů archandělů, andělů, cherubů a serafů, za osobní účasti všech svatých Starého i Nového zákona v čele s nejblahoslavenější Pannou Marií, svatými apoštoly, proroky, mučedníky a vyznavači. Při každé mši svaté se otevírá očistcová propast, aby na její osazenstvo skanula očistná a hojivá lázeň Krve a milostí dobrotivého Spasitele. Nebe a země jásá, chválí a oslavuje nejvyššího Boha a Pána všeho stvoření a peklo se otřásá děsem, hrůzou a beznadějným zoufalstvím ze zmařeného a odmítnutého Zdroje věčné blaženosti.

Každý, i ten nejosamělejší celebrant má tedy kolem sebe tu nejvybranější, nejvznešenější a nejúplnější nebeskou společnost, ale tím nejdůležitějším a nejhlavnějším je skutečnost, že stojí tváří v tvář Nejsvětější Trojici, původci a základu všeho bytí, která nám hříšným lidem otevírá své SRDCE: Nejvyšší a nejsvětější Bůh, kterého tvorové nekonečně urazili a zneuctili, nám odevzdává svého Syna, abychom Ho přinesli s bázní a třesením jako smírnou OBĚŤ, aby za nás vzýval OTCE o smilování a odpuštění.

Nikdo z nás si neumí představit, jak Bůh miluje svého Syna. Tato láska nemá na zemi obdoby. Celou věčnost tím budeme uchváceni, ale nikdy nedojdeme až na dno této nekonečné božské reality. A tohoto Syna Bůh drtí jako pšeničné zrno, aby skrze Něho obnovil naše synovství, a zařídil to tak, aby každý věřící mohl být OSOBNĚ PŘÍTOMEN TÉTO VELKODUŠNÉ A VELKOLEPÉ OBĚTI.

To byl důvod, proč naši předkové věnovali tolik pozornosti, tvořivosti, uměleckých hodnot a vzácných materiálů, aby až k nebi vztyčili vznešené oltáře, které dávaly zapomenout na všechno pozemské a pozvedly přítomné do společnosti andělů a svatých, kteří se ustavičně klanějí NEJVYŠŠÍMU PÁNU a vzdávají mu chválu a díky za jeho neocenitelné a nenahraditelné dary.

Ale nastal čas, že to, co uctívala víra předků, se znelíbilo nevíře potomků

Jaká to byla pyšná a drzá urážka Boha i našich zbožných předků - odvrátit se od toho, co bylo v každém chrámě to nejcennější a nejvznešenější a v nejednom případě to dokonce zničit, nebo alespoň zmrzačit, aby se vytvořil prostor pro společenské posezení a vyvoleného Božího představitele degradovat na předsedajícího, případně konferenciéra, který má na starosti dobrou náladu přítomných. Absurdnost této proměny z nevíry dokládá skutečnost, že ústřední symbol kalvarské oběti, vždy jednoznačné centrum oltáře a chrámu, před kterým se zpřítomňovalo to, co se dělo na Kalvárii, jakoby začal překážet a neví se, kam s ním. A tak když se z chrámů vytratilo i o to, co je nezastupitelné a nenahraditelné, není divu, že se začalo vytrácet i „publikum“.

                                                

Pro oživení paměti:

Hodnota mše svaté očima světců

Kristus skrze lidi obnovuje svou oběť. Mše není pouhé představení oběti Kříže; nemá jen hodnotu prosté připomínky; je to skutečná oběť jako na Kalvárii, kterou mše svatá trvale zpřítomňuje a aplikuje plody oběti kříže. Kéž bychom si byli vědomi, jaké poklady můžeme získat po sebe i pro celou církev! (D. C. Marmion)
*
Věz, křesťane, že zbožnou účastí na mši svaté si zasloužíš více, než kdybys rozdal všechen svůj majetek chudým a prošel jakou poutník celou zemí. (sv. Bernard)
*
Pán nám udělí všechno, o co ve mši svaté prosíme, ba co více, dá nám i to, na co ani nepomyslíme a co nutně potřebujeme.
( sv. Jeroným)
*
Kdybychom znali cenu oběti mše svaté, s jakou horlivostí bychom ji sledovali! (sv. farář Arský)
*
Mše svatá je lék na uzdravení nemocí a oběť na zaplacení vin. (sv. Cyprián)
*
Všechny lidské dobré skutky spojeny se nemohou rovnat mešní oběti, protože jsou to jen lidské skutky, zatímco mše svatá je dílo Boží. (sv. farář Arský)
*
Modlitbou žádáme Boha o milosti, mešní obětí ho nutíme, aby nám je dal. (sv. Filip Neri)
*
Mše svatá je jediná oběť, která rychle vyvádí duše z očistcových muk. (sv. Řehoř)
*
Mše svatá má svým způsobem takovou cenu, jakou má pro naše duše Ježíšova smrt na kříži. (sv. Jan Zlatoústý)
*
Mše svatá je nejposvátnější náboženský úkon, který nejvíce oslavuje Boha a nejvíce prospívá naší duši. Získáváme z ní sílu, abychom milovali Boha a bližního a dokázal odpouštět. (sv. P. Eymar)
*
Země by snáze vydržela bez slunce než beze mše svaté. (sv. P. Pio z Pietrelciny)
*
Ani sám Bůh nemůže učinit něco, co by bylo světější a větší než slavení mše svaté. (sv. Alfons Maria Liguori)
*
Slavit mši svatou má tak takovou cenu, jakou má smrt Ježíše na kříži. (sv. Tomáš Akvinský)
*
Člověk se musí chvět, země se musí třást, celé nebe musí být dojato, když se na oltáři v rukou kněze objeví Boží Tělo. (sv. František z Assisi)
*
Co by z nás bylo bez mše svaté? Všechno by zde zahynulo, protože jen mše svatá může zadržet
Boží ruku. Bez ní by církev přestala trvat a celý svět by padl do záhuby. (sv. Terezie z Lisieux)
*
Jak šťastný je anděl strážný, když doprovodí duši na mši svatou! (sv. farář Arský)
*
Účastnit se zbožně mše svaté je více než postit se celý rok o chlebu a vodě. (sv. Leonard z Porto Maurizio)
*
Všechny kroky, které někdo udělá, aby se účastnil mše svaté, zapisuje a sčítá anděl a každý se dočká od Boha té největší odměny zde na zemi i v nebi. (sv. Augustin)
*
Mše svatá je dílo, ve kterém nám Bůh staví před oči všechnu lásku, kterou nám přinesl; je to svým způsobem souhrn všech dobrodiní, která nám prokázal. (sv. Bonaventura)
*
Bůh raději přijímá mši svatou než všechny zásluhy všech andělů. (Sv. Vavřinec Justiniani)
*
Ujišťuji tě, že tomu, kdo se zbožně účastní mše svaté, pošlu v posledních okamžicích jeho života tolik svých svatých, kolik bylo jeho opravdu zbožných účastí, aby ho posilovali a chránili. (Ježíš svaté Gertrudě)


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010