Menu


Nepřekonatelný omyl

                                                                                          18. 9. 2016

                                                                                               

Jako nepřekonatelný označujeme omyl, který dotyčná osoba není schopna poznat, protože buďto nemá prostředky nebo vhodné podmínky, anebo objektivní kapacitu, aby si opatřila potřebné informace; jedná se tedy o situaci, která nezávisí na její svobodné vůli.

Odlišný je případ hrubé nevědomosti (ignorantia crassa), která je důsledkem zanedbání a nedodržení povinností, které si laxní svědomí ospravedlňuje, i když by stačilo vynaložit více úsilí, aby se dobralo pravdy.

Ve společnosti ovládané hromadnými sdělovacími prostředky, které šíří klamné informace a jsou nástrojem kolektivní manipulace, je nepřekonatelný omyl nevyhnutelně velmi častý, i když je možno použít alternativních pramenů, jejichž dostupnost ovšem nemusí být vždy k dispozici.

Co pak říci za situace, kdy proces mystifikace se netýká jen faktů tohoto světa, ale rozšíří se do oblasti víry a morálky a postihne katolické věřící a jejich pastýře?

A opravdu, po 2. vatikánském koncilu se i katolík a dokonce i řeholník nebo kněz může ocitnout v nepřekonatelném omylu. tj. věřit bona fide ve falešnou doktrínu. Vykolejení způsobené dvojakostí a bludy obsaženými v některých koncilních textech může být trestem pro toho, kdo je vlažný nebo má sklon ke kompromisům; a jestliže jde o někoho, kdo miluje upřímně Boha věrně mu slouží? V tomto druhém případě jde o síto, kterým ho Bůh zkouší, aby ho odloučil od plev. Odehrává se drama. Jestliže věřící – který má vyšší náboženskou kulturu, působí jako vyučující - a dá svůj vnitřní souhlas k naukovým novotám, protože je církevní autoritou povolán, aby jim vyučoval, což se skutečně děje. Nebude vinen ( z důvodu důvěry, která mu byla projevena, aby si osvojil nauku, aby ji předkládal), anebo bude vinen jen částečně do určité míry ( nakolik měl duchovní a intelektuální prostředky, aby se od novot distancoval, ale neučinil tak), ale v každém případě objektivně upadl do omylu a tento omyl determinuje jeho rozhodování.

První nezbytností pro křesťana je, aby měl správnou víru, která je v souladu se zjevenou pravdou, jaké církev povždy učila: Osmý ekumenický koncil, jak ho cituje 1. vatikánský koncil v dogmatické konstituci Pastor aeternus učí, že spása spočívá v tom, že ozachování pravidla pravé víry. Jen tato víra nám zaručuje, abychom mohli být reálně spojeni s Kristem v posvěcující milosti a praktikovali nadpřirozenou lásku. Pán nám dává procházet řešetem v tom smyslu, že nás staví před rozhodnutí: buďto zůstaneme pevní v neměnném vyznání víry, která nám byla předána, nebo souhlasíme s naukovými novotami. Tato volba je možná pro každého, přičemž Duch Svatý pomáhá tomu, kdo má správné svědomí. Dobré skutky, aby takovým skutečně byly, předpokládají správnou víru. I při splnění této zcela nevyhnutelné podmínky ne všem se podaří praktikovat ctnosti v heroickém stupni. Naopak, jestliže někdo praktikuje ctnost vynikajícím způsobem, ale nemá správnou víru, jeho skutky nemají nadpřirozenou hodnotu, proto nepřispívají k jeho svatosti, vyjma že se jedná o nepřekonatelný omyl. Co se stane v takovém případě? Je to neobvyklý případ, který není snadné rozhodnout.

V procesech blahořečení a svatořečení se prověřuje především správná víra kandidáta na základě jeho spisů a výroků; již jakýkoliv stín nebo podezření v této oblasti znamená výhradu a případ může být odložen. Jestliže je ověřena pravověrnost, přistupuje se ke zkoumání skutků ctností. V životě svatých nesporným znamením jejich vysokého stupně spojení s Kristem jsou normálně zázraky, (k nim patří přirozeným způsobem nevysvětlitelná uzdravení, i když se berou v úvahu jen ta, které se stala post mortem).V této věci přenecháváme evidentně soud příslušné církevní autoritě, ale nemůžeme ignorovat tvrzení, která odporují víře a která nemohou být uznána v kontextu, nýbrž maximálně vyložena v obecném klimatu jako deviace od pravé víry. Boží nepřátelé v každém případě jsou velmi schopní a záludní, aby přiváděli do krize aktivity, jimiž církev propaguje spásu, a popírají právě nejmocnější prostředky evangelizace, totiž svatost.

Zlořády dnešní doby se ovšem nezrodily z ničeho nic. Jestliže koncil prohlašuje, že katolická církev neodmítá nic z toho, co je pravdivé a svaté v nekřesťanských náboženstvích a s vážností se dívá na jejich způsoby chování a života, pravidla a nauky.... Ačkoliv se v mnohém rozcházejí s tím, co ona věří a k věření předkládá, přece jsou nezřídka obrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi( Nostra aetate (2) , z jakého důvodu má ještě církev hlásat Krista druhým? Snad proto, že pouze v Něm mají lidé hledat plnost náboženského života, aniž by však byli zbaveni temnot falešných pověr a jha hříchu, jakoby to byla jen otázka míry do jaké kdo poznává a lne k Bohu, který už byl dávno známý a milovaný, i když v bludu? A proč by se nekřestané měli obrátit ke katolické víře, když vidí, jak církev vyzývá své věřící, aby »s rozvážností a láskou prostřednictvím dialogu a spolupráce s stoupenci jiných náboženství vydávali svědectví víry a křesťanského života, [jednu ránu do obruče a jednu do sudu] a přitom uznávali chránili a podporovali duchovní a sociálně mravní hodnoty které v nich nacházejí“?

Jestliže je pravdou že »v hinduismu zkoumají lidé božské tajemství a vyjadřují je nevyčerpatelným bohatstvím mýtů pronikavými filozofickými proudy... hledají osvobození od úzkostí naší existence buď v různých formách asketického života nebo v hluboké meditaci nebo v tom, že se uchylují k Bohu s láskou a důvěrou«, jak to že přitom toto náboženství nutí nesčetné zástupy k nejčernější bídě, protože je obviňuje, že jejich životní situace je plodem hříchů, kterých se dopustili v předchozím životě? A když koncil vidí, že »buddhismus ve svých rozmanitých formách uznává radikální nedostatečnost tohoto proměnlivého světa a učí, jakou cestou mohou lidé se zbožnou a důvěřivou myslí dojít stavu dokonalého osvobození, nebo dokonce, »ať s vlastní úsilím ať s vyšší pomocí, dospět k vrcholnému osvícení«, proč se všichni nevrhneme na jógu, abychom tak byli dokonale osvobozeni od mentálního odcizení a nabyli nejvyššího Luciferova osvícení?

Jak je možné, dva tisíce pět set biskupů podepsalo tyto absurdní nesmysly a že papež je promulgoval autoritou Petrova nástupce? Jak je možné, že sta miliony katolíků včetně kléru a řeholníků spolklo tak zřejmé a neomalené lží, aniž by se někdo ptal, jak to, že katechismus vždy učil naprostý opak? Jak je možné, že Bůh dopustil takovou morální a duchovní katastrofu ve své milované vinici, ve které jsou mniši, kněží a řeholnice, kteří praktikují a učí východním meditacím a přitahují tak a šíří ďábelské zamoření? Jediná opodstatněná odpověď je obsažena ve vidění Lva XIII., kterého se mu dostalo 13. října 1884 ( přesně 33 let před posledním mariánským zjevením ve Fatimě): Z Božího dopuštění byl uvolněn Satan, aby sto let tropil všechno zlo, kterého je schopen, ničil, co se dá zničit ve svaté Církvi Kristově, a déšť démonů se vrhl na Petrův stolec.

Ve všeobecné spoušti posledních padesáti let ten, kdo ve vyhnul pasti anebo se z ní vymanil, musí děkovat nesmírné a neocenitelné milosti a vzdávat za to díky ve dne v noci. Nic ať neotřese nadějí: je to jedno nejrafinovanějších a nejzhoubnějších ďábelských pokušení. Důvěřujme však v Neposkvrněné Srdce Panny Marie, ona nedovolí, aby byla zmařena víra těch, kteří se jí zasvětili, a zajistí jim potřebné milosti a zasvěcení se opravdové lásce ( která také vyžaduje upřímné osobní úsilí). Podle ovoce se pozná strom: jestliže jeho plodem je skrytá, ale skutečná apostaze, druhý vatikánský koncil nemůže být přijat jako celek a není možno požadovat jeho přijetí jako conditio sine qua non pro legitimní vykonávání posvátné služby v katolické církvi. Obrátit se musí naopak ti, kteří ještě dnes vystavují nebezpečí spásu duší a vedou křesťanský lid na scestí, její hlavou počínaje.-

Don Elia¨, Chiesa e post concilio