Menu


Neohrožený učitel církve

Cyril byl neohroženým obráncem božského mateřství Marie, triumfem koncilu v Efezu, který ukončil zákeřnou teologickou kontroverzi, která se po celá léta stavěla proti dvěma nejprestižnějším sídlům Východu: egyptské Alexandrii, kde byl biskupem Cyril, a patriarchálnímu Cařihradu kdevládl Nestorius. Inteligentní a chytrý patriarcha Nestorius se stal mluvčím myšlenky, která by se na první pohled mohla zdát byzantskou jemností, ale která ve skutečnosti zrušila jedno z klíčových dogmat křesťanství: vtělení.

Nestorius začal zpochybňovat titul Theotokos, tj. „Matku Boží“, který zdobil Pannu Marii . „Nestorius maximálně připustil, že bychom ji mohli nazvat Kristovou matkou, to je Christotókos.“ Zdálo se absurdní, že by žena mohla být matkou Boží.

Realita byla taková, že Ježíš, kterého Marie porodila v Betlémské jeskyni, byl současně živým Slovem, jedné podstaty a Otcee a který se postupem času vtělil. Stručně řečeno, byl Božím Synem. Vtělení nebylo jen jednotou vztahu dvou osob v Kristu, božskou a lidskou, ale podstatným, hypostatickým spojením, jak říkají teologové. Maria je proto Matkou Boží: to vždy učila univerzální církev. Vyhlášením těchto tezí se Cyril postavil proti novinkám Nestoria: začal tedy hořký a spor, do kterého zasáhl také cařihradský císař, který vyhrožoval alexandrijskému biskupovi vyhnanství a postihl a znamenalo několik měsíci tvrdého vězení.

Ale velký biskup se nenechal zastrašit; za obranu integrity křesťanské víry byl ochoten udělat cokoli: „My, skrze víru Kristovu, dáme Nestoriovi vědět, že jsme pro ni ochotni podstoupit všechno: řetězy, vězení, všechny životní nepříjemnosti a smrt samotnou“ .

Bojovník více než kdy jindy vynaložil maximum ze své odvahy, útočil ostře a z mnoha důvodů na všechny sofismata Nestoria, který, bez argumentů, nenašel nic lepšího než podněcovat proti němu své stoupence kteří z pohrdání přezdívali Cyrila „faraón“.

Poté se Cyril odvolal k autoritě římského biskupa. «Rozhodněte, napsal Celestinovi I., zda musíme zůstat ve spojení s Nestoriem, nebo musíme ukončit všechny vztahy».

Papež odpověděl tím, že mu svěřil obranu pravé víry. Mezitím se císař Konstantinopole v naději na vítězství Nestoria rozhodl svolat v Efezu koncil, která by ukončila teologické spory, které hrozily, že propuknou na jiných místech. Věci však nešly tak, jak doufal císař, a přes jeho podporu patriarcha Nestorius si odnesl z Efezu porážku. Cyril, nadaný hlubokou teologickou kulturou, byl velmi zručný ve vyvrácení kacířských pozic svého oponenta, aby nauka katolické církve zazářila v celé své jasnosti, jak vyplývá ze zjevení.

» Emmanuel sestává s jistotou ze dvou osob, které vysvětlil pozornému a dychtivému shromáždění, které má být osvíceno: božské a lidské. Pán Ježíš je však jeden, jediný pravý přirozený Boží Syn, Bůh i člověk; ne zbožňovaný člověk, podobný těm, kteří se z milosti stali účastníky božské přirozenosti, ale pravý Bůh, který se pro naši spásu zjevil v lidské podobě«. S touto osvětlující syntézou myšlenek se mu podařilo přesvědčit téměř všechny koncilní otce, aby vyhlásili Marii za Matku Rodičku Boží, Theotokos. Legáti vyslaní papežem museli pouze schválit, a to s velkou radostí, dekrety koncilu. Ten prý v Efezu skončil velkým pochodňovým průvodem ve jménu Matky Marie, skutečné Vítězkyně koncilu, na jejíž oslavu věnoval Cyril některá ze svých mimořádných a vášnivých kázání.

Cyril, bystrý teolog a nezdolný polemik, byl také platným pastýřem duší a horlivým kazatelem. Ve skutečnosti použil velkou část své inteligence k rozbití ne vždy vhodných konceptů křesťanské nauky pro použití u jednoduchých věřících. Kromě prací výlučně teologických se nám zachovalo sto padesát šest homilií o Lukášově evangeliu a pastoračních dopisů. Zásluhy bojovného biskupa jsou však v jeho houževnaté pevnosti věnované obraně pravé víry a ve svatosti jeho života. Takové přednosti, přinejmenším na Západě, byly uznány poměrně pozdě. Jeho kult byl ve skutečnosti rozšířen na celou latinskou církev teprve za pontifikátu Lva XIII. (1882) a k tomuto datu mu byl také udělen zasloužený titul Doctor Ecclesiae.


Pramen: Santo del giorno


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010