Menu


Narození blahoslavené Panny Marie

                                             

Oslavou narození blahoslavené Panny Marie opěvuje církev příchod jitřenky spásy, která se zjevila, aby porodila tomuto světu Původce spásy. Církev jásá a připomíná si všechno to, co toto narození přináší.

Buď pozdravena, svatá Matko, ty jsi po rodila Krále, který vládne nebi a zemi po všechna pokolení. Jen ve dvou případech oslavuje církev den tělesného narození světců: Jana Křtitele, který byl již v mateřském lůně zbaven dědičné víny, a Panny Marie, která hřích nikdy nepoznala. Devět měsíců po svátku Neposkvrněného početí slaví proto její slavné narození.

Tato liturgická oslava má svůj původ na Východě. Do římské liturgie ji zavedl svatý papež Sergius I., kterému liturgie vděčí za obohacení mešního liturgie o modlitbu Agnus Dei a za někdejší tradiční římské průvody o svátcích Narození Páně, Očišťování Panny Marie, jejího Narození a Nanebevzetí. Slavný průvod kráčel z chrámu sv. Hadriána do baziliky Santa Maria Maggiore. Papež přitom kráčel bosý.

Žalm 44, který se v introitu původně zpíval celý, je současně holdem přicházejícímu Vykupiteli. Orace prosí naléhavě, aby tato oslava narození svaté Panny přinesla rozmnožení pokoje.

Epištola z knihy Přísloví (8, 25 – 35) se opět vrací k překrásnému textu, který zazněl již o slavnosti Neposkvrněného Početí a který básnickými obrazy představuje Marii jako Matku vtělené Moudrosti a velebí její spojení s Bohem od počátku stvoření až po dílo vykoupení.

Graduale vzdává hold Panně, která bez porušení panenství byla shledána Matkou Spasitele: toho, kterého celý svět neobsáhne, pojala do svého lůna.

Evangelium obrací naši pozornost k lidskému původu Mesiáše, který přichází na svět jako přislíbený Král z Davidova rodu.

Offertorium vyjadřuje výstižně veliké tajemství, jehož jsme svědky: Blahoslavená jsi, Panno Maria: porodila jsi toho, který tě stvořil, a na věky zůstáváš Pannou.

Secreta prosí dojemně, aby ten, který se narodil z Panny, očistil nás od našich vin a učinil tak naši oběť Bohu příjemnou,

Zpěv Communio nám připomíná na úchvatnou skutečnost, že do lůna Panny Marie sestoupil Ten, který při svatém přijímání vstupuje do našeho srdce.
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010