Menu


Naléhavá výzva papeži ke změně kurzu nebo k rezignaci

                                            

8. prosince 2015

Svátek Neposkvrněného Početí

Svatý otče,

Papež Celestýn V. (rok 1294), když poznal svou neschopnost zastávat úřad, ke kterému byl nečekaně povolán ještě jako poustevník Petr z Morrone, a pochopil těžké škody, které jeho nedostatečné schopnosti k řízení způsobily církvi, rozhodl se, že se po šesti měsících pontifikátu vzdá svého úřadu. Papež Klement V. ho prohlásil za svatého v roce 1313. Bonifác VIII. pak vyvrátil jakoukoliv pochybnost o platnosti tohoto tak mimořádného papežského aktu a potvrdil, provždy (ad perpetuam memoriam), že římský papež se může svobodně vzdát svého pontifikátu.

Rostoucí počet katolíků, mezi nimiž jsou také různí kardinálové a biskupové, dochází k poznání, že Váš pontifikát, který je taktéž výsledkem nečekané volby, je rovněž příčinou těžkých škod pro katolickou církev.

Je takřka nemožné popřít skutečnost, že Vy, Svatosti, nemáte schopnosti nebo vůli plnit to, co je naopak povinností každého papeže – podle slov samotného svého předchůdce: »Musí vytrvale zavazovat sebe samého a církev k poslušnosti vůči Božímu slovu tváří v tvář všem pokušením přizpůsobování, rozmělňování a čelit každému oportunismu«.

Bohužel, jak ukazuje spis přiložený k této naší petici, prokázal jste více než jednou alarmující nepřátelství vůči nauce, kázni a obyčejům tradice katolické církve, a taktéž vůči věřícím, kteří se snaží je hájit, a zabýváte se sociálními a politickými otázkami, které se vymykají a překračují kompetence papeže Svaté římské církve.

V důsledku toho mají nepřátelé církve radost z Vašeho pontifikátu a vyzvedávají, že znamená více, než co učinili všichni Vaši předchůdci. Jedná se neúnosnou situaci, která nemá v dějinách církve obdoby.

Minulý rok, když jste hovořil o demisi papeže Benedikta, řekl jste, že byste učinil totéž, kdybyste jednoho dne cítil, že nejste schopen vykonávat svůj úřad. Při prvním výročí Benediktovy demise jste vyzval věřící: „modlete se společně za mne a za jeho Svatost Benedikta XVI., člověka velké odvahy a pokory“.

Činíme tak s nemalou starostlivostí a synovskou úctou, s vědomím, že jednáme pod pohledem všemohoucího Boha, který nás bude všechny jednoho dne soudit, a prosíme naléhavě a uctivě Vaši Svatost, abyste změnil kurs pro dobro církve a spásu duší. Pokud tak neučiníte, nebylo by lepší, abyste se vzdal Petrova úřadu, spíše než setrvával pod onou hrozbou, že způsobíte katastrofální kompromis integrity katolické církve?

Z tohoto zřetele nemůžeme než si osvojit slova svaté Kateřiny Sienské, učitelky církve, z jejího slavného dopisu papeži Řehoři XI., ve kterém ho naléhavě prosí, aby ušetřil církev ještě větších škod: »Jelikož Vám byla svěřena autorita a Vy jste ji přijal, musíte použít svou sílu a moc: a pokud ji nechcete použít, bylo by lepší, abyste se vzdal toho, co jste přijal: k větší Boží slávě a spáse Vaší duše ...«

Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás!

Vaši podřízení v Kristu

podpisy 19 signatářů

Přiložen Libellus o sedmi kapitolách, které konkrétně dokumentují to, co žádost uvádí. (viz slovensky)

Výzvu publikoval časopis The Remnant v sedmi jazycích


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010