Menu


Mystický význam čísla 40

Když Hospodinův hněv vzplanul proti hříšnému lidstvu a on litoval, že stvořil člověka, padal déšť čtyřicet dní a čtyřicet nocí a zahubil všechny kromě jedné rodiny. Pomysleme také na 40 let, která musel izraelský národ strávit putováním na poušti jako trest za svou nevděčnost. Naslouchejme Pánu, který nařídil proroku Ezechielovi, aby ležel čtyřicet dní na pravém boku a naznačil tak trvání království, které mělo následovat po zkáze Jeruzaléma.

Dva lidé Starého zákona měli poslání představit vlastní osobou Boží zjevení: Mojžíš, který představuje zákon, a Eliáš, který symbolizuje proroctví. Oba se přibližují k Bohu, jeden na hoře Sinaj a druhý na hoře Horeb, ale jeden i druhý se nemohou přiblížit k božství, dokud se neočistí čtyřicetidenním postem.

Vzhledem k těmto velkým starozákonním událostem pochopíme, proč Boží Syn, který se vtělil pro spásu lidí, podrobil své božské tělo čtyřicetidennímu postu.

Čtyřicetidenní půst se nám tak jeví s majestátní přísností jako účinný prostředek, abychom usmířili Boží hněv a očistili své duše. Pozvedněme proto své myšlenky nad přísný horizont, který nás obklopuje, a spatříme, jak všechny křesťanské národy světa obětují v těchto dnech hněvem rozhořčenému Pánu toto nesmírné čtyřicetidenní odčinění. Živme přitom svou naději, že jako za dnů proroka Jonáše i on prokáže svému nevděčnému lidu milosrdenství.

Církev spatřuje pod tímto symbolem během postní doby své děti jako velké vojsko, které ve dne v noci bojuje proti Božímu nepříteli. Abychom obdrželi ono znovuzrození, které nás činí hodnými nalézt v plnosti svatou radost z velikonočního Aleluja, musíme triumfovat nad našimi nepřáteli: tělem, světem a ďáblem. Spolu se Spasitelem, který bojuje na hoře proti trojímu pokušení téhož Satana, musíme být vyzbrojeni a neustále bdít.

Rozjímejme v tuto dobu slova žalmu 91: Říkám Hospodinu: „Ty jsi mé útočiště, můj hrad, v nějž doufám.“ Vysvobodí tě z osidel lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš ochranu. Můžeme počítat s ochranou andělů, kterým dal příkaz, aby nás chránili na všech našich cestách.

Vracejme se často k těmto pocitům, které nás mají povzbuzovat ve vytrvalém svatém boji jako příslušníky křesťanského vojska.

Prosper Guéranger L’ anno liturgico, AlbaTransparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010