Menu


Mučednictví svaté panny Martiny

Z Divinum officium ke dni 30 ledna na svátek sv. Martiny, panny a mučednice

Hymnus k poctě svaté mučednice

Zrozena ze slavných příbuzných, mezi potěšeními, mezi atrakcemi a svody k luxusu, v hojnosti statků prosperujícího domu.

Pohrdne pohodlím života, zasvětí Pánu sebe a všechno, velkorysou rukou rozdává bohatství chudým Kristovým, a tak si hledá nebeské odměny.

Ani trhající háky, ani děsivé rány prutů ani šelmy s ní nepohnou; to andělé sestoupili ze sídel blažených a posilují ji pokrmem nebes.

Samotný lev odložil svou divokost a pokojně jí leží u nohou: teprve meč, Martino, který ti nese smrt, tě uvádí mezi nebeské sbory.

Z tvého oltáře vonícího dýmem kadidla k tobě neustále stoupají naše modlitby; tvé jméno obsahuje znamení, které ničí vzpomínku na šalebné svody. (Mars)

Vzdal od nás chlípná potěšení, ty, Bože v Trojici Jediný, který svou pravicí podpíráš mučedníky: milostivě posílej svým služebníkům světlo, jímž oblažuješ duše požehnané. Amen.

3. čtení za ranního matutinma

Martina, římská panna, se narodila ve slavné rodině. Zbavena rodičů v raném věku velkoryse rozdávala své obrovské bohatství chudým. Za císaře Alexandra ji nutili obětovat falešným božstvům, ona však nenáviděla tuto hanebnou bezbožnost. Z tohoto důvodu byla poté, co byla mučena různými druhy muk, odsouzena mezi šelmy v amfiteátru. Byla však zachována bez úhony božskou mocí a také u hořícího kůlu zůstala stejně nezraněná. Někteří z jejích katanů byli tak uchváceni tímto zázrakem, že přijali víru v Krista a s ní i daň mučednictví. Na Martininy modlitby Bůh vykonal mnoho divů. Soudce, velmi rozrušený a v hlubokém obdivu pro stálost svaté panny, nařídil, aby jí byla odříznuta hlava. Stalo se to, když byl papežem Urban I. Tělo svaté Martiny bylo nalezeno za Nejvyššího velekněze Urbana VIII. Spolu s těly svatých mučedníků Concordia, Epifania a jejich druhů bylo slavnostně uloženo na stejném místě ve starobylém kostele poblíž Mamertinského vězení krásně ozdobené za jásotu celého Říma.

Pramen: Divinum Officium Matutitnum Lectio III. 30,1.

Uvažte prosím, o jaké poklady byla přiravena církev, když byla doslova vykuchána  její  posvátná Denní modlitba a seznam světců.

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010