Menu


Mons. Viganò otci Jesusmary Missigbètò

 

 

Drahý otče Jesusmary Missigbètò,

 Z tisku (zde) jsem se dozvěděl zprávu o vašem suspendování a divinis a vyloučení z Opus Dei, které vám uložila Kongregace biskupů jako kanonickou sankci za to, že jste "nerespektoval a neposlouchal papeže".

Dovolte mi, abych vám vyjádřil svou duchovní blízkost v době, která je pro vás velkou zkouškou: pro vás jako pokřtěného člověka a Božího služebníka musí být bolestné vidět, jak vás obviňuje ten, který s falešným milosrdenstvím, jímž se vyznačuje každý jeho čin, přijímá na audienci notorické potratáře, veřejné konkubíny, transvestity, sodomity, vzpurné kleriky, heretiky, lichváře a vydřiduchy.

Dovedu si představit, že je velmi nepříjemné vidět, jak je předmětem výčitek něco, co si v jiných dobách zasloužilo chválu - ne-li slávu oltářů u svatých, kteří neváhali kárat, a to i tvrdě, zkaženost papežského dvora. Svatý Petr Damián a svatá Kateřina Sienská by se dnes pohoršovali nad dvojsmyslností těch, kteří nevynechají žádnou příležitost, aby očernili dobré katolíky, jen aby zalíbili se nepřátelům Krista a jeho církve.

To, co podstupujete z věrnosti k magisteriu a z opravdové poslušnosti vůči stolci svatého Petra, je příležitostí k odčinění vin a pohoršení kléru v duchu odčinění a zadostiučinění, jež nás, údy mystického těla, spojuje s naším Pánem, který se obětoval na kříži, aby napravil provinění lidí vůči Nejsvětější Trojici.

Vaše zkouška, drahý a ctihodný otče Gbénou, vás spojuje s dalšími, postiženými často ještě těžšími zkouškami, jakým jsou vystaveni mnozí vaši spolubratři ze strany svých představených: kněží vyháněných z farností a nucených žít a spát v autech nebo provizorních ubytovnách; farářů odstraňovaných, protože se nechtějí vzdát slavení svaté oběti v apoštolském ritu; řeholníků vyháněných z klášterů a konventů, protože se nechtějí vzdát věrnosti charismatu řádu; seminaristů, kterým je bráněno v kněžské formaci jen proto, že nechtějí přijmout rozptýlení a světáckost které jsou jim vnucovány.

Pokud máte nějaké pochybnosti o úmyslech těch, kteří si uzurpují autoritu proti účelu, pro který byla Kristem ustanovena, a brojí proti dobru, vyzývám vás, abyste se zamyslel nad tím, jak se jejich přísnost vytrácí tváří v tvář mnohem závažnějším pochybením smilných kleriků, zkorumpovaných prelátů, obtěžujících kardinálů a zlodějů.


Vaší chybou, reverende, je, že jste odhalením červotočivé hrobky bergogliánské církve vyvolal nebezpečné srovnání.. Kdybyste se účastnil Gay Pride a zveřejnil své fotografie v postojích nehodných nejen duchovního, ale i pohana, kdybyste vyvolal skandál tím, že jste se oddával hanebným stykům s jiným knězem; kdybyste popíral katolické pravdy nebo zpochybňoval křesťanskou morálku, stál byste nyní v čele římského dikasteria nebo prestižní diecéze a objevil byste se v oděvu toho, kdo vám odňal pravomoc celebrovat, zpovídat a kázat. Stejně jako vy, i mnozí další kněží a nemálo biskupů a kardinálů vidí, že jsou zesměšňováni, uráženi a nespravedlivě trestáni jen proto, že jsou příliš katoličtí.

Zajímalo by mě, zda tváří v tvář ostudě zkorumpovaného kléru, který má Bergoglio tak rád, že se jím obklopuje i v prostorách Santa Marty, nepovažujete sankce, které na vás byly uvaleny, za důvod k hrdosti. Vyhnanství, které je mi ¨neprávem dáno, mě ctí. Jestliže se Boží dům stal doupětem zlodějů, pak ti, kdo chtějí zůstat blízko Pána, musí setřást prach ze svých bot (Mt 10,14) a nehodlají zdravit ty, kdo Krista popírají a svým chováním ho denně křižují.

Radujte se tedy, milý a ctihodný otče, neboť kdyby Boží nepřátelé nenašli důvod vás pronásledovat, znamenalo by to, že nepodáváte svědectví o své věrnosti Pánu. Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mě nenáviděl před vámi (J 15,18), řekla Vtělená Moudrost. Ať jsou tedy nynější zkoušky důvodem k duchovní útěše, příležitostí k posvěcení, příležitostí k poučení pro prosté. Pán vás stonásobně odmění za to, co snášíte.

Na vás, drahý Otče, a na všechny, kdo jsou jako vy pronásledováni propter justitiam (Mt 5,10), vzpomínám v modlitbě při mši svaté.
+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
6. července 2022








Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010