Menu


Maďarský parlament odmítl ratifikaci Istambulské gender – dohody

                                    9.5.2020

Také Maďarský parlament odmítl ratifikovat konvenci, která hovoří o sexu jako o „sociální konstrukci“. Orbán trvá na své politice hodnocení přirozeného zákona a sexu jako biologické objektivitě. To se nelíbí evropským mocnářům, kteří se na něho obořili, nehledě na desítky států, které jednaly jako on.

Maďarský parlament nic nedbá pomluv a „fake news“ a vědom si své moci schválil rezoluci křesťansko-demokratické strany a vyzývá vládu, aby neratifikovala Istambulskou dohodu a vzepřela se ideologii genderu.

Maďarsko důsledně postupuje svou cestou a brání některé neoddiskutovatelné křesťanské principy. Dá se očekávat, že se na Maďarsko povalí nová vlna útoků, jak tomu bylo v otázce biologické sexuality, proti které se staví mnoho států.

Je vhodné připomenout, že v uplynulých týdnech byly šířeny „fake news“ o maďarské legislativě a poskytnutí plné moci vládě bez ohledu na to, že tato legislativa byla prohlášena Komisí v linii evropských hodnot a principů a nejnověji uznána za linii Právního státu fundací Konráda Adenauera.

Konvence měla řešit problémy ochrany žen proti domácímu násilí. Při podrobnějším rozboru však je zřejmé, že řeší problémy, které se této oblasti netýkají. Takovou otázkou je označení sexu za sociální konstrukci nezávisle na biologické realitě (čl. 3 a 4), a navrhuje smazat jakousi „tradici založenou na stereotypních rolích“ (čl. 12 a 13); narušuje právo rodičů být primárními vychovateli svých dětí (čl.12 a 14) a neodůvodněně předpokládá, že za domácí násilí jsou odpovědní jedině muži (čl. 12), chce zavádět monitorovací mechanismus, který narušuje národní svrchovanost (čl. 66). Konvenci nepřijala řada evropských států včetně Česka, Slovenska, Bulharska, Arménie, Litvy, Moldávie, Spojeného Království; velké výhrady předneslo Polsko, Andorra, Malta a Slovinsko.

Maďarská demokratická strana proto odmítá její ratifikaci. Ideologie konvence je v rozporu s maďarským řádem a hodnotami a vytváří škodlivý nátlak na země v oblasti identity pohlaví a ve spojitosti se statusem utečence.

The Guardian obviňuje Orbána z „homofobie“ a „misogenie“ (Orbán je otec čtyř dětí, z toho tří dcer). Ale parlament schválil rezoluci 115 hlasy proti 65. Šiřitelé „fake news“ se v „mezinárodní záležitosti“ postavili proti své vlasti a proti svým závazkům jakožto „představitelů maďarského národa“.

Luca Volontè, Nuova Bussola Quotidiana