Menu


List francouzských biskupů chce akceptovat zednáře

Prohlášení Kongregace pro nauku víry vydané 26. listopadu 1983 se zvláštním schválením Jana Pavla II. zcela jednoznačně zdůraznilo trvající odsouzení a výstrahu před zednářstvím, jehož principy byly vždy pokládány za neslučitelné s naukou církve, proto příslušnost k němu zůstává zakázána. Věřící, kteří přísluší k zednářským organizacím, jsou v stavu těžkého hříchu a nemohou přistupovat ke svatému Přijímání.

                                             

Nicméně „dospělí katolíci“ to pokládají za příliš přísné a neváhají to veřejně prohlašovat. Deník francouzské biskupské konference La Croix 25. ledna otevřeně vyslovil politování, že taková přísnost má postihnout výlučně a bolestně právě zednáře, kteří se hlásí ke katolické víře.

Podle tohoto článku takové výroky byly ospravedlnitelné a pochopitelné v době, kdy lóže byly vůči církvi vysloveně nepřátelské. Nikoliv však dnes. Nezasluhuje v současném kontextu dobrodiní dialogu spíše ocenění než odsouzení? S odvoláním na všezahrnující Jubileum milosrdenství se deník francouzských biskupů La Croix dále ptá: Není lépe usilovat o definitivní zrušení nařčení a obvinění z těžkého hříchu?

Odpověď je ve skutečnosti docela prostá. Není možné měnit postoj k masonerii, která se nikdy nezměnila, neučinila nic pro svou změnu a nadále usiluje o destrukturalizaci přirozené společnosti a prosazuje otevřeně v tisku požadavky, které jsou v příkrém rozporu s katolickou vírou, jako jsou rozvody, potraty, homosexualita, LGBT a další.

Je pravda, že určitá „otevření“ ze strany progresivistů v církvi zmenšila „odstup“ od „liberálního myšlení“ lóží. Ale současně je pravda, že nadále platí důvody odsouzení, které oprávněně uvedl Klement XII. ve své bule In Eminenti z 28. dubna 1738, která nepřipouští žádnou pochybnost o neslučitelnosti členství v lóži s katolickou vírou. V bule se mimo jiné uvádí:

S bezpečným vědomím po zralé úvaze jsme stanovili a rozhodli z plnosti apoštolské moci, že právě tyto společnosti, spolky, jednoty, shromáždění, lóže a pokoutní schůzky svobodných zednářů nebo jakkoli jinak se nazývají, mají být odsouzeny a účast na nich zakázaná. Proto je také touto konstitucí, která nikdy nepozbude platnosti, odsuzujeme a účast na nich zakazujeme. Taktéž nařizujeme všem, aby se hleděli úplně zdržovat těchto společností, schůzí, tajných setkání, shromáždění, lóží nebo pokoutního sdružování, a to pod trestem exkomunikace, vztahujícím se na všechny, kdo jednají proti výše uvedeným zákazům. Tento trest nabývá platnosti bez jakéhokoli vyhlášení a nikomu, pokud není na smrtelném loži, se nesmí dostat dobrodiní, že řečený trest z něho bude sňat, jinak než od nás nebo jiného vládnoucího papeže.

Slušelo by se, aby list francouzských katolických biskupů především všem připomněl tuto bulu.

Corrispondenza Romana
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010