Menu


Křížová cesta sv. Leonarda z Porto Maurizio

 

Přípravná modlitba:

Nejdobrotivější Ježíši, protože jsi nekonečně dobrý a milosrdný, miluji tě nade všechno a z celého srdce. Obětuji ti tuto pobožnost ke cti nejbolestnější cesty, kterou jsi podstoupil pro mne, nehodného hříšníka. Mám v úmyslu získat svaté odpustky a modlit na všechny úmysly, za které je udělován tento poklad, abych byl hoden tvého milosrdenství v tomto životě i na věčnosti. Amen

1. zastavení - Ježíš odsouzen na smrt

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a dobrořečíme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

V tomto prvním zastavení je představen soudní stolec Piláta, kde Ježíš přijímá hanebný rozsudek smrti.

Rozjímej o obdivuhodné podřízenosti nevinného Ježíše, který přijímá nespravedlivý ortel, a uvědom si, že tvoje hříchy byly těmi falešnými svědky, kteří ho podepsali. Tvoje rouhání, reptání a zlé řeči přiměly soudce, aby ho vynesl. Je-li tomu tak, obrať se k milujícímu Bohu a spíše než slovy, slzami svého srdce mu řekni:

Můj drahý Ježíši, je vůbec někde vroucnější láska, než láska tvoje? Pro svého nehodného tvora podstupuješ utrpení, věznění, pouta, bičování až k rozsudku potupné smrti. Kéž to zraní mé srdce, abych se vystříhal hříchů jazyka, které jsou toho příčinou. Hořce jich lituji a oplakávám. Můj Ježíši, milosrdenství.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

2. zastavení - Ježíši přijímá na svá bedra kříž

Klaníme se ti...,

Toto druhé zastavení představuje místo, kde milovaný Ježíš byl obtížen přetěžkým dřevem kříže.

Rozjímej, jak Ježíš objímá svatý kříž. S jakou mírností trpí a snáší urážky, kterými ho dav uráží, zatímco ty netrpělivě utíkáš před každým utrpením. Copak nevíš, ubožáku, že bez kříže se do nebe nevstupuje? Plač nad svou slepotou a obrať se na svého Pána se slovy: Nikoliv Ježíšovi, ale mně dejte tento kříž, který zhotovily mé těžké hříchy.

Drahý Spasiteli, dej mi sílu obejmout všechny kříže, které si zasloužím za své těžké viny. Dej, ať zemřu v objetí kříže, do kříže zamilován. Opakuj znovu a znovu se svatou Terezií: buď trpět, nebo zemřít, buď trpět, nebo zemřít.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

3. zastavení - Ježíš padá poprvé pod křížem

Klaníme se ti...

Toto třetí zastavení představuje první Ježíšův pád pod křížem

Uvažuj, jak zmučený Ježíš, zesláblý stálou ztrátou krve se poprvé pod křížem zhroutil. Pohleď, jak ho ničemové bijí, kopají a tlučou pěstí. Ale trpělivý Ježíš neotevře svá ústa, trpí a mlčí, zatímco ty i při malých obtížích reptáš, naříkáš a snad i slepě zlořečíš. Odlož končeně svou netrpělivost a pýchu a pros zraněného Pána:

Milovaný Vykupiteli, pohleď na hříšníka u tvých nohou, nejhoršího ze všech na zemi. Kolikrát jsem upadl, a do jakých propastí a neřestí. Pomoz mi svou svatou rukou, abych nepadal do smrtelných hříchů, a zajisti mi věčnou spásu.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

4. zastavení - Ježíš potkává svou svatou Matku

Klaníme se ti...

Toto čtvrté zastavení představuje místo, kde se Ježíš setkal se svou bolestnou Matkou. Jaká bolest zasáhla Ježíšovo srdce!, jaká trýzeň zranila srdce Mariino při tomto setkání! Nevděčná duše, co zlého ti udělal můj Ježíš?, ptá se bolestná Matka. Čím ti ublížila moje ubohá matka?, ptá se zmučený Ježíš. Zanech hříchu, který byl příčinou naší trýzně. Co odpovíš? Ó zatvrzelý, pověz:

Božský Synu Marie, přesvatá Matko mého Ježíše, padám k vašim nohám v pokoře a lítosti. Vyznávám, že jsem svými hříchy vytvořil meč bolesti, který proklál vaše něžná srdce. Z celého srdce toho lituji a žádám vás oba o smilování a odpuštění. Můj Ježíši, milosrdenství, svatá Maria, milosrdenství, kéž pro toto veliké milosrdenství již nehřeším, ale rozjímám ve dne v noci o vašem zármutku a vašich bolestech.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi

5. zastavení - Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž

Klaníme se ti...

Toto páté zastavení představuje místo, kde přinutili Šimona z Kyrény, aby vzal na sebe Ježíšův kříž.

Uvaž, že ty jsi onen Kyrenský, který má nést Kristův kříž, z přinucení, protože jsi příliš upoután na přechodné pohodlí tohoto světa. Probuď se konečně, pomoz svému Pánu s velkým břemenem, obejmi z celého srdce všechny nesnáze, které ti posílá Boží ruka, s vyznáním, že je chceš snášet nejen s trpělivostí, ale i s vděčností ke svému Bohu, a modli se takto:

Milovaný Ježíši, děkuji ti za všechny tyto vzácné příležitosti, které mi nabízíš, abych trpěl s tebou. Můj Bože, dej, ať trpělivým snášením utrpení, které se jen zdánlivě jeví jako zlo v tomto životě, získám dobra věčná; kéž pro své slzy zde dole s tebou si zasloužím, abych mohl s tebou kralovat ve svatém ráji.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

6. zastavení - Veronika utírá Ježíši tvář

Klaníme se ti...

Toto šesté zastavení představuje místo, kde Veronika utřela rouškou Ježíšovu tvář.

Pohleď na Ježíšovu tvář vtisknutou na tuto roušku; horoucí láska ukládá svou výraznou podobu i do tvého srdce. Jak jsi šťastný, když budeš umírat s Ježíšem vrytým do svého srdce. Aby sis zasloužil takový dar, pros Pána takto:

Můj zmučený Spasiteli, vtiskni, prosím, podobu své Nejsvětější tváře do mého srdce, abych ve dne i v noci myslel jen na tebe a tvé bolestné umučení a oplakával stále své těžké hříchy a vyznával, že tímto pokrmem bolesti se chci sytit až do smrti a navždy se zříci svého špatného života.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

7. zastavení - Ježíš padá podruhé pod křížem

Klaníme se ti...

Toto sedmé zastavení představuje místo, kde Ježíš podruhé padá pod křížem.

Pohleď na svého Ježíše, jak leží na cestě trýzněný bolestmi, kopanci nepřátel a výsměchem lůzy. Uvaž, že to tvoje pýcha ho svrhla na zem, tvoje ješitnost ho takto srazila. Skloň svou hlavu a s bolestnou lítostí nad minulostí učiň rozhodnutí, že se v budoucnu přede všemi pokoříš a řekneš svému Pánu:

Nejsvětější Vykupiteli, i když tě vidím ležet na dlažbě, vyznávám, že jsi všemohoucí, a prosím, abys srazil všechny mé myšlenky pýchy, ambicí a vlastní slávy, abych s pokorou a ochotou v srdci přijímal pohrdání a odmítání, a s pravou pokorou srdce, která se ti tolik líbí, mohl tě pozvednout při tvém bolestném pádu.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

8. zastavení - Ježíš těší zarmoucené jeruzalémské ženy

Klaníme se ti...

Toto osmé zastavení představuje místo, kde dobrotivý Ježíš těšil zarmoucené jeruzalémské ženy.

Uvaž, že máš dvojnásobný důvod k pláči pro Ježíše, který tolik trpí kvůli tobě a pro tebe, který ses tolik radoval, když jsi ho urážel. I při pohledu na tolik utrpení zůstáváš chladný. Alespoň při pohledu na Ježíše, který projevuje tolik slitovnosti těmto ubohým ženám, dodej si důvěry a v dojetí mu řekni: Můj nejlaskavější Spasiteli, proč se toto mé srdce netopí v slzách pravé lítosti?

Můj Ježíši, prosím o slzy bolesti a soucitu, abych se slzami v očích a s bolestí v srdci zasloužil podobné slitování, jaké jsi projevil těmto ubohým ženám. Dopřej mi tu jedinou útěchu, abych sledován tvým milosrdným pohledem v životě, zasloužil si patřit na tebe bezpečně v okamžiku své smrti.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

9. zastavení - Ježíš padá potřetí pod křížem

Klaníme se ti...

Toto deváté zastavení představuje místo, kde dobrý Ježíš padá pod křížem potřetí.

Jak bolestný byl tento pád mého Ježíše! Pohleď, s jakou surovostí napadají tito draví vlci nejmírnějšího Beránka. Jak ho kopou, jak ho tlučou, jak ho zahrnují blátem. Je to temný hřích, který tak zle nakládá s Božím Synem. Nezasluhuje tvých slz Bůh tak utiskovaný, Bůh tak pošlapávaný? Jdi a řekni mu v pláči:

Můj všemohoucí Bože, který jediným prstem udržuješ nebe i zemi, kdo tě tak zlostně srazil k zemi? Běda mi, byly to moje opětovné hříchy, moje opakované neřesti, zvětšoval jsem a kupil tvoje muka tím, že jsem hromadil hřích na hřích. Pohleď na mě zkroušeného u tvých nohou, pevně rozhodnutého skončit s životem v hříších, a proto chci opakovat stokrát a tisíckrát: Již nikdy hřích, můj Bože, již nikdy hřích!

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

10. zastavení - Ježíš se zbaven šatu

Klaníme se ti...

Toto desáté zastavení představuje, jak je Ježíš obnažen a napojen žlučí.

Uvaž má duše, tvůj Ježíš zevně celý rozdrásaný a rozedraný, uvnitř napájen nechutnou žlučí. Hle, jak platí Ježíš za tvou nahotu a nezřízenost, za tvoji marnivost v oděvu. Svými hořkostmi platí za tvoji mlsnost a nestřídmost. Jak by tě tedy mohla nezachvátit lítost? Vrhni se na kolena před obnaženým Ježíšem a řekni mu:

Můj zarmoucený Ježíši, strašný je to protiklad. Ty jsi sama krev, sama rána, sama hořkost a já jen samé potěšení, marnosti a sladkosti. Běda, nejsem na dobré cestě, pomoz mi změnit život, abych napříště spíše vyhledával hořkosti tvého svatého umučení a dospěl tak s tebou do radostí svatého ráje.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

11. zastavení - Ježíš je přibit na kříž

Klaníme se ti...

Toto jedenácté zastavení představuje místo, kde byl Ježíš přibit na kříž před zrakem své přesvaté Matky.

Rozjímej o nesmírné bolesti, jakou trpěl dobrý Ježíš, když cítil, jak hřeby prorážejí žíly, kosti a nervy a svaly s tak nevýslovnou trýzní. Jak by tě nemohl zachvátit žal při pohledu na takové utrpení a při pomyšlení na takové ničemnosti. Dej průchod své bolesti a řekni v nářku:

Můj nejdobrotivější Ježíši pro mne ukřižovaný, proměň mé tvrdé srdce a naplň je sladkou láskou a bázní, a protože moje hříchy byly krutými hřeby, které tě probodly, dej, ať moje bolest je mým katem, který probodne a ukřižuje všechny mé nezřízené vášně, abych s tebou mohl pak slavně kralovat v nebi.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

12. zastavení - Ježíš pozdvižen umírá na kříži

Klaníme se ti...

Toto dvanácté zastavení představuje místo, kde byl zasazen kříž s Ježíšem na něm přibitým.

Pozvedni oči a pohleď na nejdobrotivějšího Ježíše, který visí na třech hřebech. Pohleď na zsinalou božskou tvář, jak prosí za ty, kteří ho urážejí, jak daruje ráj tomu, který ho prosí, předává Matku do Janovy péče, odevzdává svou duši Otci, sklání hlavu a umírá. Ježíš tedy zemřel? A zemřel na kříži pro mne? Odtud můžeš odcházet jen napravený a proměněný. Obejmi tedy kříž a řekni:

Můj nejdražší Vykupiteli, poznávám a vyznávám, že mé přetěžké hříchy byly nelítostnými katy, kteří tě připravili o život. Proto si nezasloužím odpuštění, neboť jsem tím zrádcem, který tě ukřižoval. Ale když jsem slyšel, jak prosíš za své mučitele, jaká to byla útěcha pro moji duši! Co udělám pro tebe, který jsi tolik vykonal pro mne? Hle, jsem ochoten odpustit komukoliv všechny urážky. Ano, můj Ježíši, pro tvou lásku všechny objímám, všechny miluji a doufám, že v posledním okamžiku uslyším tvá slova: Dnes budeš se mnou v ráji!

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

13. zastavení - Ježíš je sňat z kříže

Klaníme se ti...

Toto třinácté zastavení představuje místo, kde byl Ježíš sňat z kříže a položen na klín nejbolestnější Matky.

Uvaž, jaký meč bolesti pronikl její zarmoucené srdce, když přijala do své náruče mrtvého Syna. Při pohledu na tolik ran se obnovily všechny kruté bolesti jejího nejněžnějšího srdce. Ale který byl ten nejostřejší meč, který ji proklál? Byl to hřích, který usmrtil jejího nejdražšího Syna. Oplakávej tedy zlořečený hřích, spoj své slzy se slzami Panny tak bolestné a řekni jí:

Královno mučedníků, kdy budu hoden pochopit a trpět s tebou strašná muka a přechovávat je stále ve svém srdci? Má Paní, dej, ať pláču ve dne v noci, abych v pláči, lásce a naději zemřel čistou láskou pro tebe, abych žil život věčný.

Ukřižovaný Ježíš, smiluj se nad námi!

14. zastavení - Ježíš položen do svatého hrobu.

Klaníme se ti...

Poslední zastavení představuje svatý hrob, kam bylo položeno nejsvětější Ježíšovo tělo.

Uvažuj o zármutku Jana, Magdalény a dalších Kristových přátel, když byl uzavřen tento svatý hrob. Ale rozjímej především nad opuštěností bolestného srdce Mariina, která se cítí zbavena svého nejmilovanějšího Syna. Při pohledu na tolik zármutku se zastyď, že jsi v průběhu této svaté cesty projevil tak málo soucitu a lítosti. Probuď se alespoň v tomto posledním okamžiku, polib kámen tohoto svatého hrobu, vynalož velké úsilí, abys zde zanechal uloženo srdce a s hořkým pláčem pros mrtvého Pána:

Můj nejmilosrdnější Ježíši, který jsi i pro mne samého chtěl vykonat tuto bolestnou cestu, klaním se ti zesnulému a zavírám tě ve svatém hrobě. Ale chtěl bych, aby zde byla uzavřeno i mé ubohé srdce, aby s tebou spojeno po tomto svatém utrpení povstalo k novému životu milosti a abych v ní setrval až do konce. Dopřej mi tedy, abych pro zásluhy tvého svatého umučení, o kterém jsem dosud rozjímal, byla mým posledním pokrmem tvá Nejsvětější Svátost, mými posledními slovy nechť jsou Ježíš a Maria a můj poslední dech nechť se spojí s tím, který jsi pro mne vydechl na kříži. A tak v živé víře, pevné naději a horoucí lásce nechť zemřu s tebou a pro tebe, abych odešel s tebou kralovat po všechny věky věků. Amen.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

Modleme se. Prosíme, Pane Ježíši Kriste, ať se za nás nyní i v hodinu naší smrti přimlouvá u tvé slitovnosti blahoslavená Panna Maria, jejíž nejsvětější duši v hodině tvého utrpení pronikl meč bolesti. Jenž žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

                                   ( viz )

Překlad -lš-
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010