Menu


Korekce: sedm inkriminovaných falešných námětů papeže Františka

 

Synovská důtka vytýká papeži Františkovi těchto sedm falešných námětů, které propaguje:

1. Křesťan nemá sílu, aby s pomocí Boží milosti zachoval objektivní přikázání, jakoby pro toho, kdo je ospravedlněn, bylo nemožné tato přikázání zachovat; jakoby milost Boží, která působí ospravedlnění individua, nepůsobila stejným způsobem a svou povahou odvrácení od každého těžkého hříchu, nebo nebyla dostačující k odvrácení od každého těžkého hříchu.

2. Křesťan, který se civilně rozvedl se svou ženou, se kterou byl řádně sezdán, a uzavřel civilní sňatek s jinou osobou, (zatímco manželka ještě žije), s níž žije manželským životem v civilním svazku a v tomto stavu žije s plným vědomím o jeho povaze a se souhlasem vůle v tomto stavu setrvává, není nutně ve stavu těžkého hříchu a může přijmout milost posvěcující a růst v lásce.

3. Křesťan může mít plné vědomí o určitém Božím zákoně a dobrovolně zvolit jeho porušení v závažné věci, a nemusí být přitom ve stavu těžkého hříchu jako důsledku tohoto skutku.

4. Osoba, která je poslušná Božího zákona, může hřešit proti Bohu ve jménu stejné poslušnosti.

5. Svědomí může usoudit pravdivě a správně, že někdy manželské soužití mezi osobami, které uzavřely jen civilní sňatek, přičemž jedna z těchto osob je svátostně oddaná s jinou osobou, je morálně správné a Bůh jejich jednání přijímá, nebo jim je ukládá.

6. Mravní principy a mravní pravdy obsažené v Božím zjevení a v přirozeném zákoně neobsahují negativní zákazy, které absolutně zakazují určitý druh jednání pro jeho předmět, který je vždy těžce hříšný.

7. Náš Pán Ježíš Kristus chce, aby církev upustila od trvalé kázně a neodmítala Eucharistii a rozhřešení těm, kteří spolu žijí jako rozvedení a civilně sezdaní, i když neprojevují lítost a pevné předsevzetí tento stav ukončit.

(Neoficiální informační překlad latinského originálu)