Menu


Komuniké k nucenému očkování kněží

 

Dozvěděli jsme se, že v některých diecézích Spojených států amerických, a zejména v chicagské diecézi, církevní úřad ukládá svým duchovním a pastoračním pracovníkům očkovací povinnost jako podmínku účasti na liturgických obřadech a pastorační činnosti a dokonce i pro pouhou skutečnost, že jsou aktivními kněžími. Podobná despotická opatření jsou uložena také v Itálii a v jiných zemích.

Kněží, kteří se nepodrobí ustanovením Ordinariátu, budou zbaveni svých kněžských pravomocí i prostředků na obživu. V důsledku toho bude mnoho kostelů zavřeno, s vážným ohrožením salus animarum, pro nedostatek kněží, kteří by mohli nahradit ty, kteří nepodstoupí očkování experimentálním genovým sérem. Z toho, co je známo, není málo duchovních, kteří se postaví proti, jak to odpovídá vlastním právům občanů a katolíků, aby ve jménu svého stavu postavili proti bezprávnímu odnětí svátostných dispozic; za takovéto absurdní situace a nelegitimních opatření jsou jim svěření věřící vystaveni konkrétním bezprostředním nebezpečím závažných vedlejších účinků, včetně rizika nezaopatření v situaci smrti. Nehledě na morální důsledky přijetí očkování, které používá preparáty vyrobené za usmrcování lidských plodů.

Zotročení bergogliovské hierarchie v pandemické farsekomedii a s tzv. povinným očkováním proměnilo Boží služebníky na guru posvátné pandemie, s biskupy v roli experimentálních obchodníků falešných a zrádných preprátů a celé tělo církve se tak stává obětí masových experimentů. To představuje bezprecedentní zradu božského poslání Kristovy Církve, moci pastýřů a mandátu kněží, v procesu, který nahrazuje zjevené náboženství pseudovědeckým kultem, který hraničí s modlářstvím. Jsou-li tato zneužívání již závažná, pokud vycházejí od občanského úřadu – jehož korupce a střety zájmů jsou dnes všeobecně známy a odsuzovány, je spolupráce na této globální trestné činnosti ze strany církevních úřadů ještě závažnější.

Tváří v tvář takovému porušování zákona je nutné bez váhání odsoudit záměrnou spoluvinu hierarchie na ďábelském globalistickém plánu Velkého resetu a s pevností a odvahou vzdorovat tomuto útlaku ratifikovanému samotným Svatým stolcem.

Důrazně obnovuji výzvu, kterou jsem zahájil na nedávné akci v Dubuque (Iowa) ve prospěch Koalice prozrušené kněze, a vyzývámlaiky, aby podpořili své kněze koordinovanými iniciativami. Je nutné zřídit Mezinárodní nadaci, která bude shromažďovat oběti a dary věřících a zajišťovat tak duchovní z farností a diecézí, které se spolčují se současným Bergo - režimem. Až se biskupové dotknou bankovního účtu, budou pravděpodobně přiváděni k moderování svého ostrakismu proti dobrým kněžím. Iniciativy, jako je Koalice pro zrušené kněze a další podobné projekty, jsou v této hodině pronásledování naléhavou nutností. Každý z nás nechť v závislosti na svých prostředcích a možnostech je schopen konkrétně přispět – ne nutně nejen ekonomicky – také dalšími možnými nabídkami těm, kteří si to zaslouží, a nikoli však těm, kteří je použijí k obtěžování dobrých duchovních.

Nechť katoličtí věřící otevřout své domovy kněžím pronásledovaných tyranií biskupů spojených s globalismem, aby jim bylo umožněno slavit svaté oběti. Pro odhodlané a vytrvalé komunity nechť vyrůstají domácí oltáře, u kterých budou moci nadále nadále uctívat Nejsvětější Trojici, slavit vrcholnou oběť a těžit z duchovní pomoci svých pomocníků. Ať bratrská dobročinnost, živená sdílením jedné víry a modlitby představuje začátky znovuzrození Svaté církve, dnes bohužel napadané žoldáky a zrádci.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
bývalý apoštolský nuncius
ve Spojených státech, 3. říjen 2021,
Dominica XIX Post Pentecosten